DSpace@FSM, FSM Vakıf Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 • Nuri Pakdil’de Protest Tavır 

  Doğan, Tuğba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Nuri Pakdil son dönem Türk edebiyatında İslami kesimi temsil eden şairlerdendir ve bugüne kadar; şairliği, yayıncılığı ve dergiciliğiyle edebiyat dünyasında önemli bir yeri olmuştur. Buna rağmen eser verdiği dönemin ...
 • Türk Romanında Flanör Düşüncenin Eleştirel İki Yorumu : Aylak Adam ve Aylaklar 

  Kılıç, Melike (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma, modernitenin oluşturduğu tiplerden biri olan aylakların, Türk romanına etkisini Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam ve Melih Cevdet Anday'ın Aylaklar eserleri üzerinden incelemektedir. Moderniteyle gelen değişimlerin ...
 • Cinsel İstismar Mağduru Olan ve Olmayan 11 ve 18 Yaş Arasındaki Bir Grup Kız Çocuğunun Sosyo-Demografik Özellikler ve Psikolojik Belirtiler Bakımından Karşılaştırılması 

  Kılıç, Yasemin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada, cinsel istismar nedeni ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde korunma altına alınan cinsel istismar mağduru kız çocuklarının cinsel istismar mağduru olmayan kız çocuklarla karşılaştırılması ve ...
 • Edirne Kent Merkezinin Dizimsel ve Öznel Okunabilirliği 

  Tütüncü, Dursun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Türk - Osmanlı tarihinde büyük yeri olan Edirne, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan bir kenttir. Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olması ve konumu gereği tarihte bir çok işgale konu olması nedeniyle ...
 • Ekonomide İçe Kapanma Dönemi mi Yaşıyoruz! 

  Yılmaz, Fevzi (Alu&Art, 2017)
  Büyük sanayi devleri ve servis şirketlerinin uzak doğudaki operasyonları, ekonomi çevrelerinde uzun zamandır tartışılmaktaydı. Şirketlerin bir kısmı 2000’li yılların başından itibaren yatırımları ve hizmetleri ana yurda ...
 • Bostanzâde Yâhya Efendi’nin II. Osman Vak’ası ile İlgili Eseri : Fi Beyân-ı Vak’a-i Sultan Osman İnceleme ve Metin 

  Akbulut, Ümmühan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmamızda 17. Yüzyılın ilk yarısında yaşanmış vahim bir durum olan Sultan II. Osman’ın katli konusunu, Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin “Fî Beyân-ı Vakâi Sultan Osman” adlı telif eseri üzerinden ele aldık. Dönemin Anadolu ...
 • Hastanelerde Terapi Bahçelerinin İyi Olma Haline Etkilerinin Araştırılması 

  Yılmaz, Esin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Kentsel ortamda yer alan yeşil alanların insan yaşamına sağladığı katkıların fiziksel, sosyal, psikolojik, ekolojik ve ekonomik, vb. gibi birçok yönden olduğu bilinmektedir. Sahip oldukları yeşil rengin yanı sıra canlı ve ...
 • Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma Örüntüsünün Benlik Saygısı ve Yalnızlık ile İlişkisi 

  Kaya, Şule (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada ergenlerin ana babalarına bağlanma biçimlerinin benlik saygısı ve yalnızlık üzerinde etkisi olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Özel Sultan Fatih Lisesi 9, 10, ve 11. sınıflarında öğrenim ...
 • Gazali ve Suhreverdi’de Tasavvufi Tecrübenin Önemi 

  Nardella, Simone Dario (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, 2017)
  Bu tez, Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed el-Gazzali (1058-1111) ve Ebu’l-Fütuh Şahabeddin Yahya bin Habeş bin Emirek Sühreverdi'nin (1154-1191), bilginin mistik uygulama ve tecrübe yoluyla edinimi hakkındaki ...
 • Türk Mitleri Yok Etmek : Kadınlar Saltanatı Örneği Üzerinde Avrupa’da Osmanlı 

  Smits, Amina (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, 2017)
  Bu tezde “Kadınlar Saltanatı” olarak bilinen dönemdeki karmaĢık Osmanlı-Avrupa iliĢkilerine Edward Said‟in Oryantalizm adlı eserinin ve “Türk Miti”nin ıĢığında yakından bakılacaktır. Bu süreçte, bu iliĢkilerin Said‟in ...

Daha Fazla