DSpace@FSM is a growing collection of FSM Vakif University's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

 • 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkileri 

  Hergüner, Bekir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkilerinin niteliği, önceki dönemlerle olan benzerlik ve farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Geçmişten bugüne Türk edebiyatında önemli bir yer ...
 • 1980-2000 arası Türk hikâyesi ve toplumsal değişim 

  Özsaray, Yunus Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 1980-2000 arası toplumsal değişimin Türk hikâyesine yansımaları incelenmektedir. 24 Ocak Kararları ile uygulamaya başlanan neoliberal politikalar ve ardından 12 Eylül 1980 askerî darbesi, toplumsal yapının ...
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili isimli tefsirinde tenkit ettiği ilim adamları İbn Sînâ ve Muhammed Abduh örneği 

  Ünal, Serkan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Geçtiğimiz asırda yaşamış ilim adamlarından Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili isimli tefsirinde eleştirdiği ilim adamlarını, onların bu bağlamdaki fikirlerini ve Elmalılı’nın konuya dair düşüncelerini ...
 • Kur’ânı Kerîm’de i’tirâzî cümleler ve meâllere yansıması 

  Yıldırım, Muhammed Emin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalıĢma, Kur‟ân-ı Kerîm‟deki i„tirâz cümleleri ve meâllere yansımasını ele almaktadır. ÇalıĢma esnasında kaynak olarak öncelikle klasik tefsir kitaplarından faydalanılmıĢ, zaman zaman modern tefsir kitaplarından da ...
 • Ebû Üseyd Mâlik B. Rebîa’nın hayatı ve rivayetleri 

  Özsoy, Adem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Kur’an-ı Kerîm ve Hadis-i Şeriflerin bir sonraki nesle aktarımında sahâbenin rolü ve önemi bilinmektedir. Bu çalışmamızda Ashâbü’n-Nebî içerisinde önemli bir yer tutan sahâbî Ebû Üseyd Mâlik b. Rebîa ve rivayetleri ...
 • Ebu Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît adlı eserinin beyân ilmi açısından tahlili 

  Köseoğlu, Mustafa (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Ebu Hayyân el-Endülüsî‘nin el-Bahru‟l-Muhît isimli tefsiri belâgat açısından önemli bir yere sahiptir. ÇalıĢmamızda bu tefsiri ilm-i beyân açısından tahlil etmeye çalıĢtık. Bu çalıĢmamızı yaparken klasik ve modern birçok ...
 • Tevbe sûresinin meânî ilmi açısından tahlili 

  Ergen, Muhammed Fatih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Tevbe sûresini Meânî ilmi açısından inceleyen bu çalışma giriş, beş bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın, önemi, amacı, kaynakları, Tevbe sûresinin genel çerçevesi, Meânî ilminin konusu ve tanımı ve ...
 • Ebû İshak eş-Şirâzî’nin el-Lüma’ adlı eserinde hanefilere isnat ettiği görüşlerin tahlili (icma bölümüne kadar) 

  Özdemir, Nihat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmamızda Ebu İshak eş-Şirâzî’nin “el-Lüma‘ fi Usûli’l-Fıkh” adlı eserinin icmâ bölümüne kadar Hanefi mezhebine nisbet ettiği 27 görüş ele alınmış ve söz konusu nisbetlerin doğruluk derecesi tespit edilmeye ...
 • Fatih: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, 15 

  Öz, İsmail (FSM Vakıf Üniversitesi, 2016-07)
  Fatih Bülten’in bu sayısıyla birlikte on beşincisini geride bıraktık. Her sayısında üniversitemizdeki gelişmeleri duyurduğumuz, akademisyen ve öğrencilerimizle röportajlar yaptığımız bültenin bu sayısında, 15 Temmuz ...
 • Şeyhulislam İbn Kemal Paşa’nın tefsiri (Meryem ve Taha sûrelerinin) inceleme ve tahkiki 

  Turdi, Muhammed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu tez, Tefsir alanında Kur’an-ı Kerim’ den Meryem ve Taha sûrelerini ince-leme ve tahkik etme hususunda yapılan bir çalışmadır. Konuları açısından bahset-tiğimiz sûreler içerikli bu çalışmada kaynak olarak muteber, klâsik ...

View more