Now showing items 1-1 of 1

    • Sezai Karakoç’un şiirlerinde gelecek tasavvuru 

      Cansever, Rumeysa (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Bu çalıĢmada, Sezai Karakoç‘un gelecek tasavvuru Ģiirlerinden hareketle ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Sanatçının gelecek tasavvurunun temelini teĢkil etmesi sebebiyle geçmiĢe ve bugüne dair düĢüncelerine de yer verilmiĢtir. ...