Now showing items 1-20 of 38

  • 16. Yüzyılda Antakya Vakıfları (1550 Tarihli Evkaf Defterine Göre) 

   Çakar, Enver (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015-06)
   Kadim bir şehir olan Antakya, tarih boyunca birçok devletin idaresi altında kalmış, 1516 yılında ise Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Bazı tarihlerde sancak yapılsa da 16. yüzyıl boyunca genellikle Halep Sancağı’nın bir ...
  • 16. yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: Hüsreviye Külliyesi 

   Çakar, Enver (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2014-06)
   Halep’te kalenin güneyinde yer alan ve kale giriş kapısına bakan cami külliyenin adı Hüsreviye Külliyesi’dir. Halep şehrinde inşa edilen ilk Osmanlı eseri olan bu külliye aynı zamanda Mimar Sinan’ın ilk eserlerinden ...
  • 17. ve 18. Yüzyıllarda Edirne’de Vakıf Kurucularının Toplumsal Statülerine İlişkin Bazı Tespitler 

   (Eroğlu) Memiş, Şerife (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011)
   Edirne’de kurulan vakıflar Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Türk-İslam nüfusunun artması ile beraber uygulanan iskân politikası ile yakından ilgilidir. 17. ve 18. yüzyıllarda Edirne’de vakıf kurucularının toplumsal statülerine ...
  • 18. yüzyılda hayırsever bir osmanlı veziri: Hâfız Mustafa Paşa’nın elazığ ve malatya vakıfları 

   Alanoğlu, Murat (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
   XVIII. yüzyıl ortasından itibaren Çavuşbaşı, Kapıcıbaşı ve Keban-Ergani Maden Eminliği yanında Erzurum, Şam, Diyarbekir ve Bağdat valiliği görevlerinde bulunan Hâfız Mustafa Paşa, elde ettiği siyasi konum ve ekonomik ...
  • 1828-1829 Rus İşgali Sonrasında Silistre Vakıflarının Vaziyeti 

   Köç, Ahmet (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015-06)
   XIX. yüzyıl başlarından itibaren Tuna Nehri’nin güneyine inen Rus orduları; Şumnu, Rusçuk, Varna ve Silistre şehirlerinde ölümlere ve yıkımlara neden olmuştur. 1828-1829 savaşlarında Edirne’ye kadar ilerleyen Rus askerlerinin ...
  • Baskil Yöresi (Elazığ) Zaviyeleri 

   Çakar, Enver (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2012)
   İslamî kurumlardan biri olan zâviye, herhangi bir tarikata mensup dervişlerin, bir şeyhin idaresinde topluca yaşadıkları bina veya bina topluluğunu ifade etmektedir. Sultanlar tarafından büyük vakıf arazileri bahşedilmiş ...
  • Belviran Kazası Tekke ve Zaviyeleri (1476-1876) 

   Şafakçı, Hamit (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
   Bu çalışmada, Karaman eyaletinin Konya sancağına bağlı olan Belviran kazasında bulunan tekke ve zaviyeler incelenmiştir. Bu anlamda vakfın devamlılığını sağlayan mütevelli, nazır, cabi, kâtip gibi görevliler ve yaptığı ...
  • Beyrut Hz. Ömer Camii Vakfı (1840-1898) 

   Çelik, Kürşat (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016-12)
   Camiler, Müslümanların ibadetlerini yerine getirdikleri mekanlar olmanın yanı sıra tarihte idare merkezi, hükümet binası, öğretim yeri ve askeri karargâh olarak da kullanılmıştır. Müslümanlar bu özellikleri sebebiyle ...
  • Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tarihçesi 

   Gürgan, Mahmut (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011)
   Hayır için yaptığı bu çalışmalardan dolayı tarihe sevilen ve saygı duyulan bir valide sultan olarak geçen Bezmiâlem Valide Sultan, bir vakıf kurarak, yoksul ve kimsesiz Müslüman hastalar için ücretsiz hizmet verecek bir ...
  • Cevrî Usta’ya Ait Bir Vakfiye 

   Kazancıoğlu, Habibe (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016-12)
   Osmanlı Devleti’ni medeniyet seviyesine taşıyan önemli unsurlardan birisi de hiç şüphesiz vakıf sistemidir. Başta padişah, hânedân üyeleri ve devlet adamları olmak üzere pek çok kimse imkânları ölçüsünde vakıf kurmuştur. ...
  • Cihât mevzuat 

   Ayar, Talip (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
   “Cihet” kelimesi vakıf ıstılahında; “görev, vazife” anlamlarına gelmektedir. Osmanlı vakıf müessesesinde yürütülen hizmetler için verilen görevler bu kelimeyle ifade edilmiştir. Çoğulu “cihât”tır. Tespitlerimize göre ...
  • Çağlayancerit Kezban Hatun Camiindeki Cicim, Zili Ve Sumak Dokumaları 

   Bayraktaroğlu, Suzan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2014-12)
   Kahramanmaraş’a bağlı Çağlayancerit İlçesi coğrafi olarak dağlarla çevrili bir vâdide kurulmuştur. İlçenin adının Orta Asya’dan gelen ve bu bölgeye yerleşen Cerid Aşireti’nden geldiği, “Çağlayan” tabirinin ise sularının ...
  • Halil Paşa İbn Piri Vakfiyesi 

   Aydın, Meltem (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2012)
   Halil Paşa 1570-1629 yılları arasında yaşamış bir devlet adamı olup, III. Murad döneminde doğancıbaşı, III. Mehmed döneminde çakırcıbaşı, I. Ahmed döneminde ise yeniçeri ağası olmuştur. 1609-1628 yılları arasında üç kez ...
  • Hüsrev Paşa Vakfı’nın Ayntab’daki Vakıf Boyahaneleri 

   Çınar, Hüseyin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2013)
   Bu çalışmada, 16. yüzyılın ilk yarısında, özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin önemli ve kudretli devlet adamlarından “Deli” ve “Divane” lakaplı Hüsrev Paşa’nın Halep’te yaptırdığı hayratı ...
  • İskender Paşa Camisi ve Çevresindeki Yapılar 

   Şafakçı, Hamit (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-06)
   Artvin İli’nde Ardanuç İlçesi’nin eski merkezi olan Adakale’de yer alan cami, İskender Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, Akkoyunlular döneminde de kullanılmıştır. 1551’de Ardanuç’un fethedilmesiyle harap halde bulunan ...
  • Kütahya-Karagöz Ahmed Paşa Vakfı 

   Aydın, Meltem (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
   1505-1511 yılları arasında Anadolu Beylerbeyi olarak Kütahya sancağında görev yapan Karagöz Ahmed Paşa, Kütahya önlerinde Şahkulu İsyanını bastırmak isterken şehit edilmiştir. 1509’da kurduğu vakfı kendisinin ölümü üzerine ...
  • Mihrişah Valide Sultan Vakfı : (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları) 

   Akarçeşme, İdris (Marmara Üniversitesi, 2014)
   Mihrişah Valide Sultan Vakfı, 18.yüzyıl Osmanlı vakıflarından olup, büyüklüğü, hizmetleri ve günümüzde bu hizmetlerden imaret hizmetinin halen devam ediyor olmasıyla dikkat çekmektedir. Vakfiyelere dayalı olarak bu vakfı ...
  • Niksar kazası Sinan bey vakıfları 

   Açıkel, Ali (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
   XII. asırdan itibaren Danişmendli, daha sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Niksar kazasında cami, mescid, medrese, imaret, zaviye, han, hamam ve türbe gibi çok sayıda dinî, sosyal, ekonomik ve kültü- rel eserler ...
  • Orhan Gazi Vakfı’nın Mali Tarihinden Bir Kesit (1593-1641) 

   Orbay, Kayhan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2012)
   Orhan Gazi’nin Bursa’daki vakfı, şehrin en büyük vakıflarından birisidir. Vakıf, Bursa bölgesindeki tarım topraklarının yanı sıra çok sayıda dükkâna ve şehrin iktisadi hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, ...
  • Osmanlı Dönemi Tarsus Vakıfları 

   Yılmaz, Yasin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011)
   Bu makalede Osmanlı döneminde Tarsus’ta kurulan vakıfl ar ile bunların genel özellikleri ele alınmaktadır. Tarsus’ta kurulan bu vakıfl arın konusu olan mevkûfatın ve müessesât-ı hayriyenin neler olduğu ortaya koyularak ...