Now showing items 1-10 of 10

  • Emnî Burnaz Mehmed Ağa Dîvânı 

   Sözer, Rabia (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada 17. yüzyıl şairi Emnî Burnaz Mehmed Ağa’nın tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 06919-002 numarada kayıtlı olan Dîvân’ı incelendi. Çalışma üç ana bölümde gerçekleştirildi. Birinci ...
  • Fatih Sultan Mehmet Devri Şairlerinin Gözünde Fatih 

   Şahin, Sultan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Osmanlı’nın cihan devleti olma yolunda en büyük adımları Fatih Sultan Mehmet devrinde atılmıştır. Devletlerin hayallerini süsleyen şehir İstanbul’un Fatih tarafından fethedilmesiyle yeni bir çağ başlamış; Osmanlı Devleti’nin ...
  • Halvetî Muhyî’nin Sürûr-Efzâ Adlı Mesnevisi 

   Akçay, Dila (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada şair Halvetî Muhyî’nin tespit edebildiğimiz tek nüshası olan Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi Kemânkeş 452 numarada kayıtlı Sürûr-efzâ adlı mesnevisi üç ana başlık altında incelenmiştir. Birinci bölümde ...
  • Mizahi Cinaslı Bir Risale 

   Öztoprak, Nihat (İlim Yayma Cemiyeti, 2000-09)
   There is a plenty of original pamphlets that shows the richness of our culture and literature in Turkish handwritten journal s found in libraries. In this article, one of these pamphlets is introduced. This is a two page-long ...
  • Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 no’ lu şiir mecmuası (Varak 123b – 138a) (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri) 

   Sarı, Şerife (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 numaralı şiir mecmuasının 123b-138a varaklarında yer alan şiirler incelenmiş ve şiirlerin transkripsiyonlu metni ortaya konulup nesre çevirileri yapılmıştır. Toplam 254 varak ...
  • Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 No’lu Şiir Mecmuası (vr. 185a-199b) : (Metin-İnceleme-Nesre Çeviri) 

   Gülhan, İffetnur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışmasında Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 numarasıyla kayda alınmış şiir mecmuasının 185a-199b varakları incelemeye tabi tutulmuştur. Toplamda 252 varaklık bir mecmua olan eserin incelenen kısmında 117 gazel mevcut ...
  • Suyolcuzâde Ahmed Nehrî Dîvânı 

   Dolamaç, Emine Neslihan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada 18. yüzyılda yaşamış bir Kâdirî şeyhi aynı zamanda şair olan Suyolcuzâde Ahmed Nehrî’nin, tek nüshası Vatikan Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Bölümü 235 numarada kayıtlı olan “Dîvân”ı incelenmiştir. Birinci ...
  • Şâir Mazlûm'un Dîvânçesi (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme-Nesre Çeviri) 

   Sevinç, Fatih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Şâir Mazlûm’un Dîvânçesi (Transkripsiyonlu Metin - İnceleme - Nesre Çeviri) adıyla anılan bu tez, bir giriş bölümü ve üç ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım şair Mazlûm’un hayatına ve edebi kişiliğine odaklanmatakdır. ...
  • Şâir Rızâ Dîvânı (İnceleme-Metin) 

   Onur, Münevver Hilal (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada Şâir Rızâ’nın tespit edebildiğimiz tek nüshası olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K_0325 numarada kayıtlı Dîvân’ı üç ana başlık altında incelenmiştir. Birinci bölümde Şâir Rızâ’nın ...
  • Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı Raporu 

   Öztoprak, Nihat (KOCAV Kültür Ocağı Vakfı, 2020)
   Son yıllarda sosyal bilimler alanındaki akademik dergilerin sayısının çok hızlı artması nitelik bakımından bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Dergilerde yayınlanan makalelerin niteliği, hakemlik, editörlük ...