Now showing items 1-20 of 25

 • Akşemseddin, Fatih ve Fetih 

  Özcan, Abdülkadir (Selçuk Üniversitesi, 1999)
  Dünya tarihinde derin izler bırakmış büyük cihangirlerin arkasında hep mana büyükleri yer almıştır.
 • Bağdat'ın Kuruluşuyla İlgili Rivayetler Üzerinde Bir Değerlendirme 

  Yiğit, İsmail (Marmara Üniversitesi, 2008-11)
 • Bostancıbaşıların Beledi Hizmetleri ve Bostancıbaşı Defterlerinin İstanbul'un Toponimisi Bakımından Değeri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1988-05-29)
  Efradını devşirme oğlanlarından sağlayan Bostancı Ocağı'nın kuruluşu, Yeniçeri Ocağının ki kadar eskidir.
 • Çocuğun Beslenme Alışkanlığını Kazanmasında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri 

  Zembat, Rengin; Kılıç, Zeynep; Ünlüer, Esra; Çobanoğlu, Ayşe; Usbaş, Hande; Bardak, Musa (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  AMAÇ Türkiye’de ve dünyada okul öncesi eğitim kurumlarında beslenme üzerine yapılan çalışmaları genel olarak incelemek ve kurumlarda konuya ilişkin verilen eğitimlerin etkilerini genel olarak değerlendirmek çalışmanın ...
 • Fatih Devri Kanunlaştırma Hareketleri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1995)
  Osmanlı Beyliği, daha kuruluş yıllarından itibaren bir hukuk devleri olmuştur. Daha önceki İslam devletlerindeki gibi şer ve orfi hukukun yürürlükte olduğu bu devlette, "kanun" tabiriyle daha ziyade orfi hukuk kuralları ...
 • Historiography in the Reign of Suleyman the Magnificent 

  Özcan, Abdülkadir (The Historical Research Foundation, 1998)
  Considered to have begun with Germiyan (1) Ahmedi, Ottoman historiography.Continued during the reign of Murad II with anonymously composed works entitled Tevarih-i al-i Osman (Chronicles of the Exalted Osmanlis) that ...
 • Hz. Peygamber'in Medine Dönemi Faaliyetleri 

  Yiğit, İsmail (İslami İlimler Araştırma Vakfı, 2011)
 • II. Abdülhamid Devriyle İlgili Yeni Bir Kaynak : Mabeyn Katiplerinden Mehmed Tevfik Bey'in Hatıraları 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1994)
  Günümüze yaklaştıkça Osmanlı tarih kaynaklarında bolluk ve eşitlik Mabeyn, Arapça bir kelime olup iki şeyin arası demektir. Mabeynci adıyla memur istihdamı III. Selim zamanında başlamış, fakat teşkilat II. Mahmud ...
 • II. Mahmud'un Memleket Gezileri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1991)
  Osmanlı tarihinin en buhranlı döneminde cilus eden, gözlemlenmesi gerekli pek çok problemle karşı karşıya kalan II. Mahmud'un saltanatı zaman (1808-1839) önemli değişikliklerin yapıldığı bir devirdir.
 • II. Mahmud'un Yurt İçi Gezileri 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Tarih Kurumu, 1994)
  Osmanlı tarihinin en bunalımlı yıllarında cilus eden II. Mahmud'un saltanat dönemi, Türk inkilap tarihi bakımından önemli değişikliklerin yapıldığı bir devirdir.
 • İstanbul-Üsküdar Ayaşlı Yalısı 

  Burkut, Emine Banu (Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü, 2013)
  Münevver Ayaşlı Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu caddesinde 1938 tarihinde Münevver Ayaşlı tarafından Mimar Sedat Hakkı Eldem’e yaptırılmıştır. Ayaşlı Yalısı, Sedad Hakkı Eldem’in ...
 • Kanuni Devri Vezirlerinden Sofu Mehmed Paşa'ya ve Sofya'daki Külliyesine Dair 

  Özcan, Abdülkadir (IRCICA, 2002-04-21)
  Sofu Mehmed Pa~a Bo~nak asllh olup Enderiln' da yeti~ti. Saraydaki ve beylerbeyliginden onceki gorevleri hakkmda bilgimiz yoktur. 941 (1534-35) yllmda Rumeli beylerbeyligine getirildi. Bu gorevi s1rasmda Kanuni 'nin Pulya ...
 • Kanuni Sultan Süleyman Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 2006)
  Germiyanlı I. Ahmed ile başladığı kabul edilen Osmanlı tarih yazıcılığı II. Murad devrinde (1421-1453), daha ziyade Tarihi Takvimler'e dayanılarak meydana getirilmiş Anonim Tevarih-i Al-i Osman'larla devam etmiş, ...
 • Kur'an ve Siretü'n-Nebi 

  Yiğit, İsmail (İslami İlimler Araştırma Vakfı, 2001)
 • Mimar Sinan'a Siparişte Bulunanlar 

  Özcan, Abdülkadir (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1988)
  Sinan, cogu istanbul'da olmak üzere, imparatorlugun basta öteki onemli merkezlerinde camiler, mescidler; medreseler, türbeler, su yolları, kemerler, koprüler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, saraylar inşa etmiş boylece ...
 • Osmanlı İstanbul'unda Kolluk Hizmetleri ve Modern Anlamda İlk Karakol Teşkilatının Kurulması 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Tarih Kurumu, 1999-10)
  Karakol kelimesinin etimolojisiyle ilgili ye§itli gorii§ler ileri siiriilmekle birlikte, biz bu tarU§malan dil uzmanlanna b1rak1p Ali Sir Nevai'nin kaydma itibar ederek 1, ashnm bakmak, gozetlemek anlammdaki kara kelimesinin ...
 • Osmanlı Siyasetnamelerinde Reaya Hukuku 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1992)
  Arapça, insan toplulugu anlamına gelen raiyye veya raiyyet kelimesinin cogulu olan reaya tabiri ile, ziraatle ugraşan kimseler, genel anlamda ise Müslüman olsun gayrimüslim (zimmi) olsun, bir hükümdarın idaresi altmdaki ...
 • Osmanlı Tarih Edebiyatında Türklere Genel Bir Bakış 

  Özcan, Abdülkadir (IRCICA, 2006)
  4000 yıllık tarih geçmişi olan Türklerin çoğu birbirinin devamı niteliğinde çok sayıda devlet kurmuşlar ve adeta tarih yazmaktan ziyade tarih yapmışlardır.
 • Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan ile Arap Dili ve Belagati Okumaları Üzerine 

  Arslan, Ahmet Turan (İLAM Araştırma Yayınları, 2014-08)
  Bir ilim dalı olarak Arap Dili ve Belâgati nedir? Önce, ülkemizde İslâmî ilimleri öğrenmek isteyenlere rehberlik edecek, yol gösterecek ve yardımcı olacak böyle bir çalışmaya teşebbüs ettiğiniz için sizleri tebrik ederim. ...
 • Safranbolulu Üç Şahsiyet 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Tarih Kurumu, 2003)
  Anadolu yarımadası tarih boyunca büyük şahsiyetlerin yetiştiği bir yer olmuştur. Özellikle mana resminde soz sahibi alan bu kişiler bazen hükümdarları da etkilemişler, topluma yön vermişlerdir.