Collections in this community

Recent Submissions

 • Historiography in the Reign of Suleyman the Magnificent 

  Özcan, Abdülkadir (The Historical Research Foundation, 1998)
  Considered to have begun with Germiyan (1) Ahmedi, Ottoman historiography.Continued during the reign of Murad II with anonymously composed works entitled Tevarih-i al-i Osman (Chronicles of the Exalted Osmanlis) that ...
 • Şeyhi'nin Vekayiü'l-Fudala'sının Bilim Tarihi Tarafından Önemi ve Değeri 

  Özcan, Abdülkadir (IRCICA, 2001)
  Tezkire geleneği dışında Osmanlı Alim ve şeyhlerinin biyografilerinin toplandığı Eş-şekaiku 'n-Nu'maniyye fi ulemai 'd-devleti 'l-Osmaniyye, Taşköprüzade Ahmed Efendi tarafından donemin geleneğine uygun olarak Arapça ...
 • Safranbolulu Üç Şahsiyet 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Tarih Kurumu, 2003)
  Anadolu yarımadası tarih boyunca büyük şahsiyetlerin yetiştiği bir yer olmuştur. Özellikle mana resminde soz sahibi alan bu kişiler bazen hükümdarları da etkilemişler, topluma yön vermişlerdir.
 • II. Mahmud ve Reformları Hakkında Bazı Gözlemler 

  Özcan, Abdülkadir (Ege Üniversitesi, 1995)
  II. Mahmud 'un saltanat yılları, Osmanlı imparatorluğu'nun en buhranlı dönemidir denilse pek yanlış olmaz. Çünkü bu dönem var olan buhranlara bir de yenileşme faaliyetlerinin getirdiği buhranların ve kargaşalıkların ...
 • Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Tarih Kurumu, 1992)
  Tanzimat donemi 3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecid adına devrin hariciye nazım Mustafa Reşid Paşa tarafından, okunduğu yerin adına izafetle Gülhane-i Hattı Hümayun'unun ilamıyla başlar ve bazı tarihçilere göre 23 ...
 • Kanuni Sultan Süleyman Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 2006)
  Germiyanlı I. Ahmed ile başladığı kabul edilen Osmanlı tarih yazıcılığı II. Murad devrinde (1421-1453), daha ziyade Tarihi Takvimler'e dayanılarak meydana getirilmiş Anonim Tevarih-i Al-i Osman'larla devam etmiş, ...
 • Osmanlı Tarih Edebiyatında Türklere Genel Bir Bakış 

  Özcan, Abdülkadir (IRCICA, 2006)
  4000 yıllık tarih geçmişi olan Türklerin çoğu birbirinin devamı niteliğinde çok sayıda devlet kurmuşlar ve adeta tarih yazmaktan ziyade tarih yapmışlardır.
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa'nın Mali Bazı Görüş ve Faaliyetleri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1983)
  Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllarca ayakta kalmasında, kuvvetli teşkilat ve müesseselerinin olduğu kadar, dirayetli padişah ve adamlarının büyük fonksiyonlarının bulunduğu da bir gerçektir.
 • Evlâd-ı Fâtihân’ın Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusuna İlhakı İçin Yapılan Çalışmalar 

  Özcan, Abdülkadir (Marmara Üniversitesi, 2008)
  Kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı hükümdarları fethedilen yerlerde zorunlu iskan politikası uygulamışlar, boylece bu yerlerin kalıcı memleket topragı olmasını sağlamışlardır.
 • Akşemseddin, Fatih ve Fetih 

  Özcan, Abdülkadir (Selçuk Üniversitesi, 1999)
  Dünya tarihinde derin izler bırakmış büyük cihangirlerin arkasında hep mana büyükleri yer almıştır.
 • Daltaban Mustafa Paşa 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1987)
  Daltaban Mustafa Paşa, yeniçerilik yapmış, bazı eyalet valiliklerinde bulunmuş, batıda ve doguda, ordu seraskeri olarak, onemli mevkilerde küçümsenmeyecek faaliyetlerde bulunmuş, veziri azamlık makamına getirilmiş, ...
 • II. Abdülhamid Devriyle İlgili Yeni Bir Kaynak : Mabeyn Katiplerinden Mehmed Tevfik Bey'in Hatıraları 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1994)
  Günümüze yaklaştıkça Osmanlı tarih kaynaklarında bolluk ve eşitlik Mabeyn, Arapça bir kelime olup iki şeyin arası demektir. Mabeynci adıyla memur istihdamı III. Selim zamanında başlamış, fakat teşkilat II. Mahmud ...
 • Son Dönem Bazı Osmanlı Tarihlerinde ve Ders Kitaplarında Timur İmajı 

  Özcan, Abdülkadir (1999)
  1839 yılında ilan edilen Gtilhane Hatt-1 Hümayunu ile başlayan Tanzimat doneminde, sadece devlet müesseseleri degil, her alanda, bu arada siyasi ve kültürel sahalarda da onemli degişmeler başladı.
 • Osmanlı Siyasetnamelerinde Reaya Hukuku 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1992)
  Arapça, insan toplulugu anlamına gelen raiyye veya raiyyet kelimesinin cogulu olan reaya tabiri ile, ziraatle ugraşan kimseler, genel anlamda ise Müslüman olsun gayrimüslim (zimmi) olsun, bir hükümdarın idaresi altmdaki ...
 • Mimar Sinan'a Siparişte Bulunanlar 

  Özcan, Abdülkadir (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1988)
  Sinan, cogu istanbul'da olmak üzere, imparatorlugun basta öteki onemli merkezlerinde camiler, mescidler; medreseler, türbeler, su yolları, kemerler, koprüler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, saraylar inşa etmiş boylece ...
 • Kara Murad Paşa 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Tarih Kurumu, 1999)
  XVI. yüzyil sonlan Osmanlı Devleti'nin batı merkez teşkilatında olmak üzere hemen her alanda bozulmaya başladığı bir dönemdir.
 • İstanbul'Un Fethinin Doğu ve Batı Dünyalarındaki Yankıları 

  Özcan, Abdülkadir (Süleyman Demirel Üniversitesi, 1999)
  Kuruluşu milattan önce 600'lü yıllara uzanan İstanbul, coğrafi, mevki, ekonomik ve stratejik önemi ile tarih boyunca sürekli muhasaralara maruz kalmıştır.
 • Türk Devlet Geleneğinde Osmanlı'nın Yeri -Ülüş Sisteminden Hakimiyetin Bölünmezliği İlkesine Geçiş ve Karşılaşılan Zorluklar- 

  Özcan, Abdülkadir (Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı, 1999)
  Eski Turk devletlerinde hukumdarın olumunden sonra, ogulları arasındda 91 kan taht mucadelelerinde biri başarıli olamazsa devlet parçalanır ve yeni devletler ortaya çıkardı
 • Bostancıbaşıların Beledi Hizmetleri ve Bostancıbaşı Defterlerinin İstanbul'un Toponimisi Bakımından Değeri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1988-05-29)
  Efradını devşirme oğlanlarından sağlayan Bostancı Ocağı'nın kuruluşu, Yeniçeri Ocağının ki kadar eskidir.
 • II. Mahmud'un Memleket Gezileri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1991)
  Osmanlı tarihinin en buhranlı döneminde cilus eden, gözlemlenmesi gerekli pek çok problemle karşı karşıya kalan II. Mahmud'un saltanatı zaman (1808-1839) önemli değişikliklerin yapıldığı bir devirdir.

View more