Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi restorasyon projesi ve çevre yerleşimi 

  Fındıkoğlu, Ahmet Burak (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  İli İstanbul, ilçesi Üsküdar, ada 508, parsel 8, pafta 101 ya ait Mimar Sinan Mahallesi Selami Efendi Caddesinde yer alan Hacı Selim Ağa kütüphanesi 1782 tarihinde Klasik Dönem Osmanlı mimarisi uslübuyla inşaa edilmiştir. ...
 • Kütahya-Simav çevresi Erken Cumhuriyet Dönemi eğitim yapıları ve Gökçeler Köyü İlkokulu koruma projesi 

  Çalbay, Özgün (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Erken Cumhuriyet dönemi, Kurtuluş mücadelesini kazanan bir ülkenin, milli birlik düşüncesi etrafında yeniden yapılanma, her alanda yenilenme girişimleri ile özveriyle işlenen bir dönem olarak karşımıza çıkar. Bu dönem ...
 • 16.-17. yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri’nde ev ve kentsel konumu 

  Yeşilkaya, Rukiye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Konutlar, insanların içinde yaşadığı, uyuma, yeme, içme, dinlenme gibi eylemleri gerçekleştirdiği dış etkilere karşı korunaklı yapılardır. İşlevsel ayrışmanın olmadığı tek hacimden oluşan konuta, değişen yaşam koşullarıyla ...
 • Sineperver Ayşe Valide Sultan Nakşidil Valide Sultan ve Perestû Valide Sultan vakıfları 

  İlhanlı, Emine (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İnsanlara yardım etmeyi yaşamlarının gayesi haline getiren valide sultanlar, Allah inancının temelini oluşturan yardımseverlilik faaliyetlerini 19. yy. vakıfları aracılığıyla devam ettirerek dini, ilmî, sosyal, iktisadi ...
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde ahşap evin gelişimi ve prefabrik ahşap ev katalogları 

  Şişman, Muhammet Emin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde, Türkiye’de güçlü bir tarihsel arka planı olmasına rağmen günümüzde son derece düşük oranlarda inşa edilir hale gelen ahşap konut mimarisi literatürüne katkı sağlamak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nde ...
 • Haydar Paşa Medresesi’nin restorasyonu ve yeniden kullanımı için bir öneri 

  Masrı, Ahmad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Haydar Paşa Medresesi, Zeyrek'te, Cibali Mahallesi'nde, Haydar Caddesi ile Haydar Hamamı Sokağı'nın birleştiği köşede yer almaktadır. I.Süleyman dönemi vezirlerinden Hadım Haydar Paşa tarafından (1563-1564) tarihleri ...
 • Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının psikolojik sağlamlık ve depresyon belirtileri üzerine etkisi 

  Aydın, Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı travmatik yaşantılarının psikolojik sağlamlık ve depresyon belirtileri üzerindeki etkisinin incelenmesi üzerinedir. Çalışmanın örneklemi Ağustos-Ekim 2017 yılı içerisinde İstanbul ilinde ...
 • Türk edebiyatında oksidentalist tavır : Ahmed Midhat Efendi ve Gaspıralı İsmail Bey örneği 

  Koçyiğit, Demet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde, Ahmed Midhat Efendi ve Gaspıralı Ġsmail Bey’in romanlarında görülen oksidentalist tavır incelenmektedir. On dokuzuncu yüzyıl sonu ile yirminci yüzyılın baĢında, ayrı coğrafyalarda, farklı siyasi koĢullar altında ...
 • Rasim Özdenören’in hikâyelerinde tasavvuf 

  Durmuş, Necla (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Rasim Özdenören’in hikâyelerinde tasavvuf temasını inceleyen, müstakil herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Buradan hareketle “tasavvuf” bağlamında ele alınan bu çalışmada; Rasim Özdenören’in hikâyeleri tasavvuf penceresinden ...
 • Son dönem romanında dini çizgiyi benimsemiş yazarların roman karakterlerinin protest tavrı 

  Akagündüz, Fatma Züheyra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Çalışmanın amacı sosyal ve siyasal olayların birey ve toplum nezdinde nasıl karşılık bulduğunu, 2000 yılı sonrasında yazılmış romanlarda yazarların dini hassasiyet taşımasının anlatıya nasıl katkı sağladığını, oluşturdukları ...
 • Sezai Karakoç’un şiirlerinde gelecek tasavvuru 

  Cansever, Rumeysa (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalıĢmada, Sezai Karakoç‘un gelecek tasavvuru Ģiirlerinden hareketle ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Sanatçının gelecek tasavvurunun temelini teĢkil etmesi sebebiyle geçmiĢe ve bugüne dair düĢüncelerine de yer verilmiĢtir. ...
 • Aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun kırılganlığa etkisinin incelenmesi 

  Yeşilkanat, Gülru (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu araştırmada; aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun, kırılganlığa etkisinin ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın diğer bir amacı ise alanyazında kırılganlığı etkilediği ...
 • Kayseri-Germir mahallesi kentsel sit alanının korunması için tespitler ve öneriler 

  Kara, Sümeyye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma kapsamında, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, Doğal ve Kentsel Sit alanı, birçok yönden incelenmiş, alanın durumu belgelenip irdelenerek, koruma sorunları saptanmış ve Germir Mahallesi'nin potansiyelini açığa ...
 • Çok katlı konut binalarında kullanılan iklimsel konfor sistemleri, mimari ile olan ilişkisi ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kılıç, Mehmet Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezin konusu; günümüz mimarisinde çok katlı konut binalarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin; mimari ile olan ilişkileri, mimari formasyona etkileri ve uygulama örneklerinin incelenmesi üzerinedir. Tez çalışması ...
 • TSMK, A.3593 no’lu Surnâme-i Vehbî’den seçilmiş minyatürlerin kompozisyon ve renk açısından incelenmesi 

  Doğanay, Selin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  18. Yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin özellikle sanat alanında batıya açıldığı bir dönem olmuş ve beraberinde yenilenme çabaları hız kazanmıştır. Bu dönemin sultanı olan III. Ahmed ise sanata olan ilgisiyle adından söz ...
 • Doğu Karadeniz yerel mimarisinin sürekliliği bağlamında Trabzon/Of/Ballıca mimari özellikleri ve yeni bir konut önerisi 

  Yaşar Bulut, Gülsüm (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi yerel mimari kültür birikimi genel hatlarıyla incelenmiş, bölgedeki güncel durum süreklilik kavramı bağlamında irdelenmiştir. Doğu Karadeniz kırsalında üretilen yeni konutla, yerel mimari ...
 • Torul’un sosyal ve ekonomik durumu (1831-1915) 

  Bayram, Şenol (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  ÇalıĢmamızda, Osmanlı Devleti‟nin Trabzon Eyaleti‟ne bağlı Torul Kazası‟nın sosyal ve ekonomik durumu, ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı merkezileĢme hareketi çerçevesinde 1831 yılından 1915 yılına kadar yapılan nüfus sayımları ...
 • Fehîm-i Kadîm Dîvânı’nda beyân ve bedî sanatları 

  Karagöl, İsmet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda siyasi, iktisadi ve ictimai alandaki olumsuz görüntüsüne rağmen bu yüzyılda Türk Edebiyatının belli bir geleneğe tabi olarak ve geleneğin belirlediği kriterler ile gelişimini devam ...
 • Mimari tezyinatta İstanbul Art Nouveau’su 

  Tezgah, Sevil (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  Art Nouveau sanat akımı, XIX. yy. başında Avrupa’da çıkmış pek çok ülkede benimsenmiş ve öncü sanatçılar yetiştirmiştir. Bu sanat akımının temel özelliği, güzel sanatlara ve dekoratif sanatlara eşit ölçüde değer veren ve ...
 • Dolmabahçe Sarayı’nın boulle tekniği mobilyaları ve koruma ilkeleri 

  Kundakçı, Hatice (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mimarlık ile mobilya sanatı asırlardır birbirleriyle çok yakın ilişkide olmuştur. Eski eser ve çağdaş mobilyalar mimarlık ile bir bütün olarak değerlendirilir. Fransa’dan getirtilmiş mobilyaların Dolmabahçe Sarayı mekânlarına ...

Daha Fazla