Collections in this community

Recent Submissions

 • Günümüz Türk Romanında Osmanlı Tarihine Bakış Açısı (1990-2000) 

  Kara, Samet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Tanzimat döneminden itibaren edebiyatımızda var olan tarihî roman, zamanla başta sosyal ve siyasal alanlardaki değişimler, dünya edebiyatındaki gelişmeler ve bunlara paralel olarak yazarların değişen tarih algıları, ...
 • Erken Osmanlı Dönemi Camilerinde Altıgen Çiniler (1299-1453) 

  Akar, Rasime (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Erken Osmanlı Dönemi, gerek mimari gerekse mimaride kullanılan süsleme unsurları açısından bazı farklılaşmaların yaşandığı bir dönemdir. Osmanlı Devleti’nin yaşadığı siyasal ve ekonomik gelişmeler devletin sosyal yapısını ...
 • İstanbul’daki Osmanlı Çinilerinde Ağaç Motifleri 

  Kara, Yasemin Acar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İstanbul’da camilerde 16. 17.yy’a ait servi ağacı ve bahar ağaçlı panoların Rüstem Paşa Camii, Sultan Ahmed Camii ve Valide-i Atik Camii de bulunduğu tespit edilmiştir. Bu panoların, 10 adet bahar ağacı, 4 adet servi ...
 • Tezhip Sanatında Soyutlama 

  Karadeniz, Kübra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İslâm sanatı, soyutlamaya doğru bir eğilim göstererek kendine has evrensel bir üslûpta gelişmiş ve Batı sanatının aksine tabiatı taklit etmekten kaçınmıştır. Soyutlama, tabiatta bulunan bir nesnenin karakteristik ...
 • Amasya Şamlar Mahallesi 38 Ada 6 Parselde Bulunan Kadir Uysal Evi Restorasyon Projesi 

  Kol, Şeyma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu tez çalışması, Amasya ili Merkez’de yer alan sivil mimari örneklerinden Kadir Uysal Evi’ni konu almaktadır. Amasya, Şamlar Mahallesi’nde 38 ada 6 parselde yer alan yapı iki katlı ve bahçelidir. Tez kapsamında; Amasya ...
 • Çocukluk Çağı Travmaları, Bilişsel Duygu Düzenleme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi : Diyarbakır ve Mardin Örneği 

  Akyıl, Ayşegül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Cinsel, fiziksel ve duygusal açılardan bakılan çocukluk çağı travmaları, bireyin hayatını kısa ve uzun vadede etkilemekte olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra sadece bireyleri değil toplumun genelini etkisi altına ...
 • II. Meşrûtiyet, Millî Mücadele ve Erken Cumhuriyette Bir Hintli : Abdurrahman Peşâverî ve Faaliyetleri (1912-1925) 

  Ercan, Semanur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu tez çalışmasında, Abdurrahman Peşâverî’nin hayatı incelenmiştir. Hintli bir Müslüman olan Peşâverî, soylu ve zengin bir aileye mensup, eğitimli bir gençtir. 20. yüzyıl başında Hindistan’ın karmaşık siyasî ortamında ...
 • Cuma Namazı ve Zuhr-i Âhir Meselesi 

  Küçük, Rahmi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma Cuma namazının tarihsel seyrini, önemini vücubunu ve sıhhat şartlarını ve bu şartlar bağlamında özellikle zuhr-i ahir namazının neden çıktığını ve kılındığını ele almaktadır. Çalışma hazırlanırken dört büyük ...
 • Fesad Kavramının Akitler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri 

  Murteza, Ayşegül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, fesâdın fıkhî ve sosyolojik bağlamda toplum yapısındaki tezâhürünün, çeşitli yönleriyle incelenmesi hedeflendi. Bu amaçla ferdin ahlâkî ve vicdânî şuurundaki eksikliklerin insâni değerlere zarar vererek toplum ...
 • İbn Sîna’nın Eş-Şifa adlı Eserinin Usul El-Hendese Bölümünün İlk Üç Makalesinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirilmesi 

  Altınok, Sümeyra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu tezin ana konusu 11.yy İslam dünyasının en büyük âlimlerinden İbn Sina’nın ünlü eş-Şifa eserinin geometri bölümünün ilk üç makalesinin tahkikli metni ve Türkçe çevirisidir. Mantık, fizik, matematik ve metafizik başlıklarında ...
 • Selâhaddin Musa ve “Al-Risalat Al-Salâhiyya Fi-Kava-id Al Hisâbiyya” adlı Matematik Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirilmesi 

  Özkan, Hatice Kübra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu yüksek lisans tezinin amacı “al-Risâlat al-Salâhiyya fi-Kavâ’id al Hisâbiyya” adlı eser için müellifin kaleminden çıkan haline en yakın metni elde etmek, modern Arapça ile ifade ederek daha fazla insanın ulaşabilmesini ...
 • İslam Haritacılığında Mitolojik Unsurlar 

  Yakın, Kübra Türe (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İnsanlık tarihindeki ilk haritanın veya ilk haritacılık girişiminin nerede ve hangi topluluk tarafından gerçekleştirildiğini bilmemekteyiz. Ancak kültürlerin şehir, ülke ve coğrafi düzlemlerdeki bilgilerini aktarmaya ...
 • Birunî’nin Mukaddimeleri Üzerine Bir Değerlendirme ve Tahdid Nihayât El-Emakin’in Mukaddimesinin Çevirisi 

  Gür, Mehmet Sadık (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, ele alınan Bîrûnî 3 Zilhicce 362/4 Eylül 973 senesinde Harizm’de doğmuş 443/1051’de Gazne’de vefat etmiştir. Hayatı boyunca döneminin bütün bilimleriyle uğraşmış ve eserler vermiş olan Bîrûnî, matematiksel ...
 • Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 363 Numaralı Kelile ve Dimne Nüshasının Minyatürlerinin Teknik Analizi 

  Uysal, Hatice Kübra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde H.363. numara ile kayıtlı olan Kelile ve Dimne adlı eserde, 13-14. yüzyıllarda yapıldığı düşünülen, Nasr’Allah’ın Farsça çevrisinden oluşan hikayelere ait, 125 adet minyatür bulunmaktadır. ...
 • Konya Mevlana Müzesinde Bulunan 68-69 Numaralı Divan-ı Kebîr’in Tezyîni Açıdan İncelenmesi 

  Acun, Fatma Betül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Anadolu Selçuklu Sanatı deyince hiç kuşkusuz akla XII. ve XIII. yüzyıllarda Anadolu’da inşa edilmiş olan mimari yapılar gelmektedir. Göçebe Türkmen boylarının yerleşik hayata geçişinin en bariz sembolü olan bu yapılar ...
 • İbn Hamdân’ın Süâlât ve Fevâidü’l-Hâc Risâlelerinin Tahkîk, Tahrîc ve Değerlendirilmesi 

  Taşbilek, Muhammet Abdurrahman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, hicrî III. ve IV. asırlarda yaşamış Horasan muhaddislerinden, başta Ebû Yaʻlâ'nın Müsned'i olmak üzere birçok hadis eserinin râvîsi Ebû Amr Muhammed b. Ahmed b. Hamdân en-Neysâbûrî el-Hîrî'nin (ö.376/987) ...
 • İslam Fıkhında Revatib Sünnetler 

  Çoban, Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Müslümanın günlük ibadet hayatının en önemli kısmını beş vakit namaz teşkil eder. Bu farz namazlar Kur‟an-ı Kerim ile sabittir. Bunlara ek olarak pek çok rivayetle günümüze kadar gelen farz namazlarla irtibatlı ve onlara ...
 • Fikir ve Sanat Eserlerinin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması 

  Oğurlu, Cüneyt Şamil (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Dünya çapında teknolojik ve kültürel gelişmeler, fikri mülkiyetin her zamankinden daha fazla korunması ihtiyacını doğurmuştur. Fikri mülkiyetin korunması, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile de ilgilidir. Bu nedenle Türkiye'de ...
 • İznik Hisardere Köyü’nde Kırsal Mimarinin Korunması ve Sürdürülebilirliği 

  Çakan, Münire Rumeysa (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Kültürel peyzaj alanları, dünyada kırsal alanlarda kısıtlı imkânlar ile ortaya çıkmış belirli bir yaşam kültürünü sunan alanlardır. Kaybolma riski altında bulunan kırsal alanlardaki tarihi yapıların için koruması çalışmaları ...
 • Eşref Ali Tehânevî’nin Hayatı, Hadis İlmindeki Eserleri ve Görüşleri 

  Khamidov, Odil (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Hindistanlı mütekellim, müfessir, muhaddis, fakih, davetçi ve mutasavvıf Eşref Ali b. Abdülhak et-Tehânevî el-Hindî el-Fârûkî el-Hanefî (ö.1362/1943), son asrın en önemli ilmî şahsiyetlerinden biridir. Eşref Ali Tehânevî, ...

View more