Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun kırılganlığa etkisinin incelenmesi 

  Yeşilkanat, Gülru (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu araştırmada; aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun, kırılganlığa etkisinin ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın diğer bir amacı ise alanyazında kırılganlığı etkilediği ...
 • Kayseri-Germir mahallesi kentsel sit alanının korunması için tespitler ve öneriler 

  Kara, Sümeyye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma kapsamında, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, Doğal ve Kentsel Sit alanı, birçok yönden incelenmiş, alanın durumu belgelenip irdelenerek, koruma sorunları saptanmış ve Germir Mahallesi'nin potansiyelini açığa ...
 • Çok katlı konut binalarında kullanılan iklimsel konfor sistemleri, mimari ile olan ilişkisi ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kılıç, Mehmet Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezin konusu; günümüz mimarisinde çok katlı konut binalarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin; mimari ile olan ilişkileri, mimari formasyona etkileri ve uygulama örneklerinin incelenmesi üzerinedir. Tez çalışması ...
 • TSMK, A.3593 no’lu Surnâme-i Vehbî’den seçilmiş minyatürlerin kompozisyon ve renk açısından incelenmesi 

  Doğanay, Selin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  18. Yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin özellikle sanat alanında batıya açıldığı bir dönem olmuş ve beraberinde yenilenme çabaları hız kazanmıştır. Bu dönemin sultanı olan III. Ahmed ise sanata olan ilgisiyle adından söz ...
 • Doğu Karadeniz yerel mimarisinin sürekliliği bağlamında Trabzon/Of/Ballıca mimari özellikleri ve yeni bir konut önerisi 

  Yaşar Bulut, Gülsüm (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi yerel mimari kültür birikimi genel hatlarıyla incelenmiş, bölgedeki güncel durum süreklilik kavramı bağlamında irdelenmiştir. Doğu Karadeniz kırsalında üretilen yeni konutla, yerel mimari ...
 • Torul’un sosyal ve ekonomik durumu (1831-1915) 

  Bayram, Şenol (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  ÇalıĢmamızda, Osmanlı Devleti‟nin Trabzon Eyaleti‟ne bağlı Torul Kazası‟nın sosyal ve ekonomik durumu, ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı merkezileĢme hareketi çerçevesinde 1831 yılından 1915 yılına kadar yapılan nüfus sayımları ...
 • Fehîm-i Kadîm Dîvânı’nda beyân ve bedî sanatları 

  Karagöl, İsmet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda siyasi, iktisadi ve ictimai alandaki olumsuz görüntüsüne rağmen bu yüzyılda Türk Edebiyatının belli bir geleneğe tabi olarak ve geleneğin belirlediği kriterler ile gelişimini devam ...
 • Mimari tezyinatta İstanbul Art Nouveau’su 

  Tezgah, Sevil (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  Art Nouveau sanat akımı, XIX. yy. başında Avrupa’da çıkmış pek çok ülkede benimsenmiş ve öncü sanatçılar yetiştirmiştir. Bu sanat akımının temel özelliği, güzel sanatlara ve dekoratif sanatlara eşit ölçüde değer veren ve ...
 • Dolmabahçe Sarayı’nın boulle tekniği mobilyaları ve koruma ilkeleri 

  Kundakçı, Hatice (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mimarlık ile mobilya sanatı asırlardır birbirleriyle çok yakın ilişkide olmuştur. Eski eser ve çağdaş mobilyalar mimarlık ile bir bütün olarak değerlendirilir. Fransa’dan getirtilmiş mobilyaların Dolmabahçe Sarayı mekânlarına ...
 • Kişilik inançlarının ruhsal hastalığa yönelik inançlar üzerine etkisi 

  Patikula, Minuran (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, ruhsal hastalığa yönelik inançların kişilik inançlarına göre incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemini; 128’i (%66,0) kadın, 66’sı (%34,0) erkek, toplam 194 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı ...
 • Danyal’ın melhamesi : tenkitli metin, giriş ve yorum 

  Alkhaffaf, Ebrahim (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Danyal’ın Melhamesi, İslâm tarihindeki en eski melhame kitabıdır. Gelecekteki hâdiselerin doğa olgularının incelenmesi temelinde bilinmesiyle ilgili olan bu kitap, (gerçekte onun yaşadığı dönemden yüzlerce yıl sonra ...
 • Kur’an’da a’raf 

  Nazari, Abdul Qadir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Şüphesiz ki müslümanlar için Kur’an-ı Kerim ve onun sunduğu her konu önem taşıdığı gibi cennet ile cehennem ve ikisi arasında bulunan A’raf konuları da çok önem taşımaktadır. Ve A’raf, Kur’an-ı Kerim’in sûrelerinden bir ...
 • 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkileri 

  Hergüner, Bekir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkilerinin niteliği, önceki dönemlerle olan benzerlik ve farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Geçmişten bugüne Türk edebiyatında önemli bir yer ...
 • 1980-2000 arası Türk hikâyesi ve toplumsal değişim 

  Özsaray, Yunus Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 1980-2000 arası toplumsal değişimin Türk hikâyesine yansımaları incelenmektedir. 24 Ocak Kararları ile uygulamaya başlanan neoliberal politikalar ve ardından 12 Eylül 1980 askerî darbesi, toplumsal yapının ...
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili isimli tefsirinde tenkit ettiği ilim adamları İbn Sînâ ve Muhammed Abduh örneği 

  Ünal, Serkan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Geçtiğimiz asırda yaşamış ilim adamlarından Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili isimli tefsirinde eleştirdiği ilim adamlarını, onların bu bağlamdaki fikirlerini ve Elmalılı’nın konuya dair düşüncelerini ...
 • Kur’ânı Kerîm’de i’tirâzî cümleler ve meâllere yansıması 

  Yıldırım, Muhammed Emin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalıĢma, Kur‟ân-ı Kerîm‟deki i„tirâz cümleleri ve meâllere yansımasını ele almaktadır. ÇalıĢma esnasında kaynak olarak öncelikle klasik tefsir kitaplarından faydalanılmıĢ, zaman zaman modern tefsir kitaplarından da ...
 • Ebû Üseyd Mâlik B. Rebîa’nın hayatı ve rivayetleri 

  Özsoy, Adem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Kur’an-ı Kerîm ve Hadis-i Şeriflerin bir sonraki nesle aktarımında sahâbenin rolü ve önemi bilinmektedir. Bu çalışmamızda Ashâbü’n-Nebî içerisinde önemli bir yer tutan sahâbî Ebû Üseyd Mâlik b. Rebîa ve rivayetleri ...
 • Ebu Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît adlı eserinin beyân ilmi açısından tahlili 

  Köseoğlu, Mustafa (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Ebu Hayyân el-Endülüsî‘nin el-Bahru‟l-Muhît isimli tefsiri belâgat açısından önemli bir yere sahiptir. ÇalıĢmamızda bu tefsiri ilm-i beyân açısından tahlil etmeye çalıĢtık. Bu çalıĢmamızı yaparken klasik ve modern birçok ...
 • Tevbe sûresinin meânî ilmi açısından tahlili 

  Ergen, Muhammed Fatih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Tevbe sûresini Meânî ilmi açısından inceleyen bu çalışma giriş, beş bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın, önemi, amacı, kaynakları, Tevbe sûresinin genel çerçevesi, Meânî ilminin konusu ve tanımı ve ...
 • Ebû İshak eş-Şirâzî’nin el-Lüma’ adlı eserinde hanefilere isnat ettiği görüşlerin tahlili (icma bölümüne kadar) 

  Özdemir, Nihat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmamızda Ebu İshak eş-Şirâzî’nin “el-Lüma‘ fi Usûli’l-Fıkh” adlı eserinin icmâ bölümüne kadar Hanefi mezhebine nisbet ettiği 27 görüş ele alınmış ve söz konusu nisbetlerin doğruluk derecesi tespit edilmeye ...

Daha Fazla