Now showing items 1-20 of 449

 • 15-16. Yüzyıl Timurlu, Türkmen ve Osmanlı Miraç Tasvirleri 

  Aksay, Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
  Bu tezin konusu, “15-16. Yüzyıl Timurlu, Türkmen ve Osmanlı Miraç Tasvirleri ” dir. Araştırmamıza Miraç Hadisesini anlatmaya çalışarak başlamaktayız. Ardından bu konunun İslâmi İlimlerdeki yeri ve İslâm Sanatındaki ...
 • 16. ve 19. Yüzyıllar Arasında Osmanlı ve Açe Sultanlığı İlişkileri 

  Priatma, Dion (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma 16. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı imparatorluğu ve Açe Sultanlığı arasındaki ilişkileri esas almaktadır. Aynı zamanda Osmanlı Sultanlığı'nın ortaya çıkmasından önce Türkler ve Açeliler arasındaki ilk temaslar ...
 • 16. Yüzyıla ait bir şiir mecmuasının incelenmesi (1b-50a) 

  Turgut, Elif (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
  Şiir mecmuaları Klâsik Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu mecmualar, edebiyatımızda 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Daha sonra bu mecmualar divan ve tezkirelerin dışında Klâsik Türk edebiyatı ...
 • 16.-17. yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri’nde ev ve kentsel konumu 

  Yeşilkaya, Rukiye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Konutlar, insanların içinde yaşadığı, uyuma, yeme, içme, dinlenme gibi eylemleri gerçekleştirdiği dış etkilere karşı korunaklı yapılardır. İşlevsel ayrışmanın olmadığı tek hacimden oluşan konuta, değişen yaşam koşullarıyla ...
 • 18. Yüzyılda Osmanlı Merasimlerinin Mali Bir Unsuru : Atıyyeler 

  Dinç, Ruhan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Çalışmamızın amacı Osmanlı törenlerinin mali bir unsuru olan ve atıyye olarak adlandırılan nakit hediyelerin 18. yüzyıl boyunca başta padişahlar olmak üzere kimler tarafından ve hangi sebeplerle verildiğini araştırmaktır. ...
 • 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Oryantalizm'in Benimsenmesinde Gotik Etki: Gotik Üslubun İslami Kökenlerine Değin söylemler ve Sonuçları 

  Çolak Boncukçu, Sibel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  “19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Oryantalizmin Benimsenmesinde Gotik Etki: Gotik Üslubun İslami Kökenlerine Değin Söylemler ve Sonuçları” başlıklı tez çalışmasında, Osmanlı’da batılılaşma çalışmalarının yoğun olarak ...
 • 1908 Jön Türk devrimi ile 1911 Çin devriminin karşılıklı analizi 

  Adilijiang, Aierken (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başlarında bir bakış açısından, kapitalizm, emperyalizm aşamasına geçmiş, sömürgeci politikalar genel olarak güçlenmiş ve Asya'daki bazı ülkeler sömürgeler haline gelmiş ya da ...
 • 1980-2000 arası Türk hikâyesi ve toplumsal değişim 

  Özsaray, Yunus Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 1980-2000 arası toplumsal değişimin Türk hikâyesine yansımaları incelenmektedir. 24 Ocak Kararları ile uygulamaya başlanan neoliberal politikalar ve ardından 12 Eylül 1980 askerî darbesi, toplumsal yapının ...
 • 2000 Sonrası Türk Edebiyatında Konusunu Siyerden Alan Romanlar 

  Yonar Şişman, Gönül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmada, 2000 sonrasında yayımlanan siyer konulu romanlardan hareketle, romanın siyer türü ile ilişkisi bağlamında, Hazreti Peygamber (S.A.V.)'in hayatının romanlarda nasıl ele alındığı, hangi temalar etrafında ne ...
 • 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkileri 

  Hergüner, Bekir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkilerinin niteliği, önceki dönemlerle olan benzerlik ve farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Geçmişten bugüne Türk edebiyatında önemli bir yer ...
 • 5-6 Yaş Çocukların İzledikleri Çizgi Filmlerin Gerçeklik Durumlarının İncelenmesi 

  Parlakyıldız, Irmak (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Kitle iletişim araçlarının insanların zihinleri ve günlük yaşamları üzerindeki etkisi iletişim bilimciler tarafından ele alınmakta ve araştırmalara konu edilmektedir. Yaygınlığı ve ulaşılabilirliği nedeni ile televizyon, ...
 • 6 Yaşında Bağlanma Durumları Güvenli ve Güvensiz Olarak Tespit Edilen Çocukların 19 Yaşında Sosyal Durumlarının İncelenmesi 

  Işık, İsmail (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Çalışma 6 yaşında bağlanma durumları güvenli ve güvensiz olarak tespit edilen çocukların 19 yaşında sosyal durumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda altı yaştan ondokuz yaşa devam eden süreçte ...
 • 60-72 aylık çocukların bağlanma durumları ile yalnızlık ve memnuniyetsizlik duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  ŞAHİN, Hilal Güşta (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İlişkisel tarama modelinde dizayn edilmiş bu çalışmanın amacı, 60-72 aylık çocukların bağlanma durumları ile yalnızlık ve memnuniyetsizlik duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma grubunu, Tokat ilinde Milli ...
 • Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Yapı Kurucu Unsur Olarak Zaman 

  Ayyıldız Sümer, Şeyma (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Abdülhak Şinasi Hisar (1887-1963), Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı içerisinde geçmiş zamana odaklanan eserleriyle bilinmektedir. Kendine has üslubuyla eski İstanbul’a, çocukluk ve gençlik yıllarına dair mutlu anılar ...
 • Abdülhayy el-Leknevî ve Et-Ta’lîku’l-Mümecced adlı eserinin değerlendirilmesi 

  Ögtem, Ramazan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, öncelikle XIX. Yüzyılın önemli isimlerinden olan Hindistan’lı muhaddis ve hanefî fakîh İmam Abdülhayy el-Leknevî’nin, dönemin sosyo-kültürel ortamında yetişen bir alim olması dikkate alınarak Hindistan’ın ...
 • Activist, Professional, Family Man: Masculinities in Marjane Satrapi’s Work 

  Haliloğlu, Nagihan (Brill Academic Publishers, 2015)
 • Ahmed Nazif Efendi ve Nakibüleşraflara Dair Eseri : Riyâzu’n-Nukabâ : Tahlil ve Metin 

  Akt, Yunus (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Osmanlı tarih yazıcılığında siyasi olayların anlatıldığı eserlerin yanında kişilerin hayatını anlatan biyografik eserler de yazılmıştır. Osmanlı biyografyacılığında ilk başlarda padişahlar, vezirler anlatılırken; daha ...
 • Ahmet Hamdi Tanpınar Romanlarında İstanbul’da Gündelik Hayat 

  Bozkurt, Sümeyra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Ahmet Hamdi Tanpınar gerek şairliğiyle, gerek araştırmacı yönüyle, gerekse romancı kimliğiyle her ne kadar kendi döneminde fark edilmemiş olsa da son dönemlerde hakkında ve pek çok yönüyle araştırmalara konu olmuştur. ...
 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Roman Kahramanlarında Kaçış ve Sığınma 

  Akkan, Nuray (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada Tanpınar’ın romanlarından yola çıkılarak, Tanpınar’ın roman kahramanlarında kaçış ve sığınma konusu incelenerek araştırılmıştır. Öncelikli olarak psikoloji bilimi açısından kaçış ve sığınış alanları ...
 • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Eşya 

  Gürer, Hatice Kübra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında hangi eşyaların, ne sıklıkla ve hangi ilişkiler ağı çerçevesinde ele alındığı incelenmiş ve bu eşyaların sıradan nesneler olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hayatı anlama ...