Now showing items 1-20 of 542

 • Hadis Usülü Literatüründe Manzümeler ve Türkçe Manzüm Hadis Usulü Çalışması 

  Çiçek, Fehmi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Tarihte ve günümüzde, daha güzel ve etkileyici konuşma yapabilmek için şiir dilinin kullanıldığını hemen hemen dünyanın bütün toplumlarında görmek mümkündür. Bir belâgat mucizesi olan Kur‟an‟a inanan Müslümanlar, şiir ...
 • Artvin İli Camili Havzası'nda Konut Üretimi Tasarım ve Yapım Yöntemlerine İlişkin Model Önerisi 

  Karahan, Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Camili Havzasının geleneksel mimarisi, bölgenin iklim koşulları, topografik yapısı, yerel malzeme olanakları çerçevesinde alınabilecek mimari kararların ve uygulamaların başarılı örneklerini içermekte, bölge insanının, ...
 • Türkiye'deki Kerpiç İnşaat Geleneğinin Korunması için Sıkıştırılmış Toprak Blok Üretiminde Farklı Stabilizatörlerin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma 

  Saqr Sayed, Mahmoud (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Anadolu coğrafyası, binlerce yıl önce bu bölgeye gelen toplumların, kültürlerin ve medeniyetlerin etkisiyle zenginleşmiş ve bu çeşitli medeniyetler döneminde inşa edilmiş olan ve günümüzde de hala varlığını sürdüren birçok ...
 • Şâir Rızâ Dîvânı (İnceleme-Metin) 

  Onur, Münevver Hilal (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada Şâir Rızâ’nın tespit edebildiğimiz tek nüshası olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K_0325 numarada kayıtlı Dîvân’ı üç ana başlık altında incelenmiştir. Birinci bölümde Şâir Rızâ’nın ...
 • Modern Haritacılık Bilgisinin Osmanlı'ya Transferi (1776-1922) 

  Karadağ, Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Bu tezde Osmanlı haritacılığının 1776-1922 yılları arasındaki dönüşümü incelenmiştir. Avrupa’da 17. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanan ölçekli haritaların 18. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı’ya gelişi ele alınarak, ...
 • Abdulkadir B. Ali Es-Sehâvî'nin “Muhtasar Fî İlmi'l-Hisab” Adlı Matematik Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi 

  Güngör, Zeki Sezer (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Bu yüksek lisans tezinin konusu, “Muhtasar fî İlmi’l-Hisab” adlı matematik eserinin, müellifin kaleminden çıkan haline en yakın metni elde etmek, bugünkü Arapçayla ifade etmek ve Türkçe çevirisi ile matematiksel değerlendirmesini ...
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Rusya Federasyonu Anayasası'nda Cumhurbaşkanlarının Yetki ve Statüsü 

  Pana, Maryam (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Tez çalışmasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Rusya Federasyonu Anayasası’nda Cumhurbaşkanlarının statüleri ve yetkileri incelenmiştir. Mevcut devlet yapılarını etkileyen tarihsel durumun analizi yapılmıştır. Buna ...
 • Hattat Şefik Bey ve Eserleri 

  Dursun, Sümeyra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  19. yüzyılda yaşamış ve dönemin en seçkin hattatlarından biri olan Şefik Bey ve eserleriyle ilgili bir çalışma yapılmamış ve eserlerinin bir araya getirilip incelenmemiş olması sebebiyle bu konuyu ele almak istedik. Şüphesiz ...
 • Osmanlı'dan Günümüze Hat Sanatında Müsennâ 

  Sayın, Betül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Müsennâ kompozisyonlar çeşitli istif formlarında simetrik denge esas alınarak sağ-sol veya yatay-dikey olarak tasarlanan aynalı yazılardır. Sâde, tedâhüllü, girift, çifte simetrik, çapraz simetrik çeşitleri olan bu istif ...
 • Ecnei Matbuatı Hülasalarında: Musul Meselesi 

  Yeşilyurt, Zeynep (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğundaki ilk basın faaliyetleri ile dış basında takibi amacıyla Osmanlı dönemi:(1883-1910) Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü ile Cumhuriyet dönemi: Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi ...
 • Eşlerde Duygusal Süreçlerin Evlilik Uyumuna Etkilerinin İncelenmesi 

  Daşcı Kılıç, Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Bu tez çalışmasının amacı eşlerin duygusal süreçlerinin evlilik uyumlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışma kapsamında duygusal süreçlerle ilişkili olan depresyon, kaygı, mutluluk, empati, iyi oluş, aleksitimi, duygusal ...
 • Sultanahmet Meydanı ve Çevresinin Fetihten Sonra Tarihsel Süreçteki Dönüşümü 

  Sağlam, Meryem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilen Sultanahmet Meydanının ve çevresindeki anıt yapıların da yer aldığı Sultanahmet Arkeolojik Park Alanı, kent tarihini gözler önüne sermektedir ve eşsiz envanterler sunmaktadır. Sit ...
 • Tezhip Sanatında Bulut (Eser Metni) 

  Sayın, Ayşe (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Tezhip yazma eser, levha ve murakkaların tezyînâtında kullanılan kitap sanatlarının önemli bir dalını teşkil eden bezeme sanatlarımızdandır. Kitap sanatı olarak zuhur edip gelişmiş ve XVII. yy.'da Hafız Osman’ın hilyesi ...
 • Makine Öğrenme Metotları Kullanılarak Fonların Fiyat Tahmini İçin Model Geliştirilmesi 

  Çalışkan, Sedrettin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Bu tez çalışmasında, makine öğrenme algoritmaları kullanılarak fonlann fiyat tahmini için model geliştirilmesi yapılmıştır. Fon fiyat tahmin sistemi amacıyla geliştirilmesi yapılan model çalışmasında kullanılan veri setinin ...
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İç Mimarlık Temelinde Mekân Ölçütleri: Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Eğitim Merkezleri Örnekleri Üzerinden Bir Model Önerisi 

  Uzut, Nurcan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Eğitim yapıları, çocukların deneyimlediği ilk kamusal yapılar ve toplumsal örgütlerdir. İlköğretim öncesi dönemlerde kreşler ve anaokulları, eğitici ve öğretici yönleriyle çocuğu toplumsal bir birey olmaya hazırlar. ...
 • Antalya Akseki İlçesinde Bulunan Düğmeli Evlerin Korunması ve Yöntemi 

  Girgin, Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Kırsal mimari, gelecek kuşaklara aktarılan ve yörenin konum, coğrafya, ekonomi, iklim, malzeme gibi özelliklerine göre değişkenlik gösteren yerleşme biçimidir. Halkın kendi olanaklarıyla inşa edilen, çevre ile ilişkili, ...
 • Ulusal Kimliğin İnşası Sürecinde Çocuk Edebiyatı Faaliyetleri (1923-1940) 

  Ahi, Sümeyye Sevim (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Ulusçuluk akımının yükselişe geçmesi ve ulus-devletlerin neredeyse tüm dünyanın siyasî arenasında hakimiyet kurmaya başlayan sistemler olmasıyla, bu yeni düzene dahil olacak kitlelerin de yeni bir kimlik etrafında yeniden ...
 • Mustafa Kutlu'nun Hikâyelerinde Aile Hayatı 

  Vurak, Asel Dilan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma, Mustafa Kutlu‘nun hikâyelerinde yer alan aile hayatı örneklerinin incelenmesi adına yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Mustafa Kutlu‘nun hikâyelerindeki aile hayatı emsallerini; dayandırıldıkları farklı dünya ...
 • Tezyinî Açıdan Beyşehir Eşrefoğlu Camii 

  Çilek, Ümmügülsüm (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Eşrefoğlu Camii, 1296-1299 yılları arasında Eşrefoğlu Beyliği’nin kurucusu Seyfeddîn Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu geleneğine bağlı olarak ulu cami üslubunda tasarlanan yapı, Anadolu’daki ahşap direkli ...
 • Şâir Mazlûm'un Dîvânçesi (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme-Nesre Çeviri) 

  Sevinç, Fatih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Şâir Mazlûm’un Dîvânçesi (Transkripsiyonlu Metin - İnceleme - Nesre Çeviri) adıyla anılan bu tez, bir giriş bölümü ve üç ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım şair Mazlûm’un hayatına ve edebi kişiliğine odaklanmatakdır. ...