Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorŞafak, Nurdan
dc.contributor.authorGöçen, Merve Büşra
dc.date.accessioned2018-07-25T13:44:09Z
dc.date.available2018-07-25T13:44:09Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationGÖÇEN, Merve Büşra, Tercüman-ı Hakikat Gazetesi'nin II. Abdülhamid dönemi çocuk eğitimine katkısı (1296-1297\1879-1880), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11352/2745
dc.description.abstractBu çalışmada, II. Meşrutiyet Döneminde faaliyet gösteren çocuk gazetelerinden Tercümân-ı Hakikât Gazetesi’nin, dönemin çocuk eğitimine katkısı bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Tez, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte; Osmanlı Devleti’nin basın ve eğitim tarihinden kısaca bahsedilerek, basın tarihinin anlatıldığı kısımda Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü yıllar boyunca yayınlanan çocuk dergilerinin bir listesi verilmiştir. Birinci bölümde; Tercümân-ı Hakikât Gazetesi tanıtılarak muhtevası hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; dönemin eğitim anlayışı çerçevesinde gazetenin çocukların eğitimine yaptığı katkılardan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde; gazetenin çocukların ahlaki, siyasi düşüncelerinin gelişimine ve okuma bilinci kazanmalarına yönelik yaptığı katkılardan bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise gazetenin sistematik indeksi yer almaktadır. Daha evvel üzerinde çalışılmamış olan bu çocuk gazetesinin, II. Abdülhamid dönemi çocuk eğitiminde öne çıkan meseleleri gözlemlemeye imkân sunacağı ve günümüzdeki çocuk eğitiminde görülen aksaklıklar için kaynak da olacağı kanaatindeyiz.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to exaimed the Tercüman-ı Hakikat Journal, one of the children’s journals operated in the 2nd Constitutionalist period, in terms of its contribution to the period of children education. This thesis consists of introduction part and four main chapters. In the introduction, the history of the Ottoman State’s press and education is briefly mentioned and a list of children’s magazines which published during the years of reign is given in the section of history of press. In the first chapter; Tercümân-ı Hakikât Journal is introduced and information about its content is provided. In the second chapter; the contributions that journal made to the children’s education are mentioned within the framework of the educational understanding of the period. In the third chapter; contributions of the journal to the development of children’s moral, political thoughts and their reading consciousness. In the fourth chapter, the systematic index of the journal is included. We belive that; this child’s journal, which has not been studied before, will provide us the opportunity to observe prominent issues in 2nd Abdülhamid period’s child education and be a source for the disruptions seen in today’s child education.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectII. Meşrutiyet Dönemitr_TR
dc.subjectÇocuk Eğitimitr_TR
dc.subjectÇocuk Gazetesitr_TR
dc.subjectÇocuk Gelişimitr_TR
dc.subjectSecond Constitutionalist Periodtr_TR
dc.subjectChild Educationtr_TR
dc.subjectChild Journaltr_TR
dc.subjectChild Development.tr_TR
dc.titleTercüman-ı Hakikat Gazetesi'nin II. Abdülhamid dönemi çocuk eğitimine katkısı (1296-1297\1879-1880)tr_TR
dc.title.alternativeThe Contributions of tercüman-ı hakikat newspaper to child education in the era of Abdülhamid II (1296-1297/ 1879-1880)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesitr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster