Recent Submissions

 • Muhakkak Hattının Doğuşu ve Gelişmesi 

  Emin, Mahfuz (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Kur‟an-ı Kerim‟in nüzulünden sonra özellikle Emevîlerin son, Abbasîlerin ilk dönemlerinde Arap yazısı, hat sanatı olarak gelişmeye ve güzelleşmeye başlamış ve farklı yazı nevîleri ortaya çıkmıştır. Mushaflarda kullanılan ...
 • Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Muhakkak Hatlı Mushaflar 

  Doğruyol, Zeynep (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Muhakkak hattının kullanılmış olduğu Mushaf-ı Şerîfler genelinde ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunanlar özelindeki bu araştırma üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde hat sanatı ve Mushaf kitâbeti hakkında ...
 • XVI. YY. Kurân-ı Kerim Sayfa Düzenleri Açısından Türk Tezhib Sanatında Altın Oran İncelemesi 

  Çiftçi, Meryem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Altın Oran antik çağlardan beri başta mimari eserler olmak üzere insanoğlu tarafından bilinçli bir şekilde kullanılan bir ölçü olduğu gibi aynı zamanda canlı ve cansız varlıkların yapısında yaratılılştan var olan bir ...
 • Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi E.H 1512 Numaralı Mantıku't-Tayr Nüshası Minyatürlerinin Tasarım Çözümlemesi 

  İnan Düdüklü, Fatma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Klasik eserler, toplumun farklı kesimleri tarafından beğenilen ve alanında yetkin olan, zamana meydan okuyan, Nesilden nesile aktarıla gelmiş olan ve her çağın problemlerine cevap veren nitelikte olan eserlerdir. İranlı ...
 • Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi Çinileri 

  Öztürk, Betül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  16. yüzyılın ilk yarısından 17. yüzyıl ortalarına kadar en parlak dönemini yaşayan Osmanlı sanatının, gelişen üslup, renk ve motif çeşitleriyle zenginleşmesi ile zaman içerisinde pek çok alanda ve yapıda kullanıldığını ...
 • Başlangıcından Günümüze Rık'a Hattı 

  Demirci, Senem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İslâm yazıları arasında yer alan Rık’a, aklâm-ı sitte’den hayli sonra Osmanlıların icâdı ile ortaya çıkmış bir yazıdır. Seri ve kolay yazılmaya müsait bir yazı olması bakımından XVIII. asırdan itibaren resmî yazışmalarda, ...
 • Tezhip Sanatında Görülen Üslupların Tarihsel Süreç İçinde Tasnifi 

  Temiz, Melike (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Tezhip, sözlükte “altınlamak” manasına gelmektedir. Tezhip sanatının en önemli unsuru desen ve motiflerdir. Desen ve motifler belli bir kural çerçevesinde oluşturulan kompozisyonlar ile kitap sanatlarında süsleme olarak ...
 • Âl-i İmran ve Nisa Sürelerinde Harf-İ Cerlerin Manaya Etkisi 

  Abdalla, Alaa Mohamed Amin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada Kur'an-ı Kerim’de, özellikle Âl-i İmran ve Nisa Sûresi'nde, bulunan farklı ayetlerdeki harf-i cerlerin anlamları incelenmiştir. ( من إلى عن على اللام الباء الكاف في الواو - - - - - - - - ) gibi her bir her ...
 • Terbiye Dergisi ve Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci 

  Yılmaz Nurcan, Havva (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada erken Cumhuriyet döneminde yayımlanmış olan Terbiye Dergisi tetkik edilerek dönemin eğitim anlayışı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e geçişte eğitimde gerçekleştirilen yeniden yapılanma süreci ...
 • Türk İnşaat Sektöründe Tasarım Değişiklikleri: Uygulanmış Yarışma Projelerinin İncelenmesi 

  Baykan, Zahide Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Günümüzde inşaat projelerinde tasarım değişiklikleri birçok soruna neden olmaktadır. inşaat endüstrisinde yaşanan bu sorunlar proje performansını düşürerek, yeniden işlemelere (rework), zaman ve maliyet artışlarına ve ...
 • Eyüp, Kasım Çavuş Camii Restorasyon Projesi 

  Ilgaz, Murat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  16. yy Osmanlı Klasik Mimari üslubunun geliştiği ve çok önemli eserlerin ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Bu döneme ait küçük bir mahalle camisi niteliğinde olan Kasım Çavuş Camii’de inşa edildiği dönemin yapım ...
 • Şehzade Mehmet Camii'ndeki Onarımlar ve Son Dönem (1986-1999) Restorasyon Uygulamalarının Performans Değerlendirmesi 

  Şen, Yusuf (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İstanbul Tarihi Yarımada’da Şehzadebaşı semtine bugünkü adını veren Şehzade Mehmet Külliyesi, 16. yy'da inşa edilmiştir. Banisi Kanuni Sultan Süleyman olan külliye, döneminin mimarbaşı Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. ...
 • 5-6 Yaş Çocukların İzledikleri Çizgi Filmlerin Gerçeklik Durumlarının İncelenmesi 

  Parlakyıldız, Irmak (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Kitle iletişim araçlarının insanların zihinleri ve günlük yaşamları üzerindeki etkisi iletişim bilimciler tarafından ele alınmakta ve araştırmalara konu edilmektedir. Yaygınlığı ve ulaşılabilirliği nedeni ile televizyon, ...
 • Depresyon ve Sosyal Destek İlişkisinde Sosyal Beceri ve Duygusal Farkındalığın Aracı Rolünün İncelenmesi 

  Tanış, Banu Betül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı sosyal desteğin depresyonu yordamasında sosyal beceri, duygusal farkındalık ve yalnızlığın aracı rolünün incelenmesidir. Çalışmanın katılımcılarını 18-65 yaş arası 181 kadın ve 171 erkek olmak üzere ...
 • Hildegard Von Bingen'in Physica Adlı Eserinin Tıbbı Bitkiler Bölümünün Bilim Tarihi Açısından Değerlendirilmesi 

  Ertem, Yurdagül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bingenli Hildegard, 12. yüzyılda Almanya'da Mainz şehri yakınında yaşamıştır. Küçük yaşta Benedikten Tarikatı’na giren Hildegard,daha sonra Disibodenberg Manastırı Başrahibesi olmuştur. O dönem için uzun bir ömür sayılan 81 ...
 • Çok Partili Hayata Geçişte Devlet Adamlarının Görsel Temsilleri (1946-1960) 

  Bulut, Büşra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu tez, çok partili dönemde (1946-1960) cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapmış üç önemli isim olan İsmet İnönü, Celal Bayar ve Adnan Menderes’in görsel temsillerine odaklanacaktır. Türkiye’de, Cumhuriyet dönemi tarihçiliği ...
 • II. Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde İttihatçı Bir Fedai ve Milletvekili Atıf Kamçıl 

  Ünlü, Talha Burak (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Atıf Bey, 1880/82 senesinde Çanakkale’de doğmuş, 1904’te Harbiye Mektebi’nden Piyade Mülazımı rütbesiyle mezun olarak Manastır’daki III. Ordu’ya atanmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanından yaklaşık bir sene önce İttihat ve ...
 • Güray Süngü'nün Eserlerinde Erilliğin Görünümleri 

  Canbaz, Sare (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu tez çalışması ile modern yazar Güray Süngü’nün eserlerinde yer alan erkek karakterlere toplumsal cinsiyet noktasından bakabilmek hedeflenmiştir. Gerek kullanılan ironik dil ve üslup gerekse yapılan güncel tespitler Güray ...
 • Kerkük-Altınköprü Şehri ve Geleneksel Evleri 

  Al Rajab, Ameena (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada; Kerkük İl‟ine bağlı, konum itibari ile müstesna bir yerde bulunan Altunköprü Nahiyesinde karşımıza çıkan geleneksel konut yapılarının incelenmesi, bu inceleme üzerinden geleneksel yapı özelliklerinin tespit ...
 • Ahzâb Süresi Işığında Hz. Peygamber'in Aile Hayatı 

  Karahüseyinoğlu, Şule Meryem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu tezde, Ahzâb sûresinde Hz. Peygamber'in aile hayatıyla ilgili üç grup ayet tefsir, hadis ve siyer kaynaklarına müracaat edilerek ele alınıp tahlil edilmeye çalışılmıştır. Ahzâb sûresinde Hz. Peygamber'in aile hayatıyla ...

View more