Now showing items 1-6 of 6

  • Çağdaş Masal Örneği Olarak Cahit Zarifoğlu’nun Anlatıları 

   Kuzu, Sevil (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Sözlü ve yazılı edebiyatta çok çeşitli örnekleri görülen masal, sadece anonim kültürün değil birçok yazarın da üretimine katıldıkları bir edebî türdür. Bu isimlerden biri Cahit Zarifoğlu’dur. Cahit Zarifoğlu’nun çocuklar ...
  • Güray Süngü’nün Eserlerinde Toplumsal İroni 

   Alpaslan, Sena Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada günümüz yazarlarından biri olan Güray Süngü’nün eserlerinde yer verdiği toplumsal ironinin ele alınış şekli incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı; Güray Süngü’nün bu zamana kadar yayımlanmış eserlerinde ...
  • Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Kasaba ve İnsan İlişkisi 

   Akkaya, Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bize bizden olanı, özellikle de yaşadığımız postmodern çağda unutulmuş değerler üzeriden anlatan Kutlu, Türk edebiyatında hikâye denilince akla ilk gelen isimlerdendir. Onun hikâyelerinde geleneğin kalbinin attığı yer ...
  • Şems Osman Efendi’nin Şem’-i Şebistan Eseri (Araştırma-İnceleme-Tahlil) 

   Küçük, Hülya (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Şems Osman Efendi 19. yüzyılda yaşamış edebî ve tasavvufî yönü ile ön plana çıkmış kıymetli bir şahsiyettir. Şairin, Dîvân’ı başta olmak üzere Âdâbu’l- Mürîd fi-Sohbeti’l-Murâd, Mersiyye-i Cenâb-ı Seyyidü’ş-Şühedâ, ...
  • Türk Edebiyatında Mesnevilerde Mesnevi Dışı Nazım Şekilleri (1400-1450) 

   Kebapçı, Adem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Bu çalıĢmamızda, 1400-1450 yılları arasında Türk edebiyatında kaleme alınan Türkçe mesnevileri, muhtevalarındaki mesnevi dıĢı nazım Ģekilleri açısından inceledik. ÇalıĢtığımız dönemde yazılan 61 mesnevinin 23‟ünde mesnevi ...
  • Türk Mesnevi Edebiyatında Hz. Peygamber (15. Yüzyıla Kadar) 

   Aslan, Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmamızda Türk Edebiyatının bilinen ilk mesnevisi olan Kutadgu Bilig’den 14. yüzyılın sonuna kadar yazılmış olan mesnevilerde Hz. Peygamber’in yerini inceledik. İncelememizde üzerinde çalışma yapılmış mesnevileri ...