Now showing items 1-8 of 8

  • 18. Yüzyıl İstanbul’unda Vefa Semti 

   Özçelik, Uğur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada İstanbul’un en köklü semtlerinden olan Vefa semtinin XVIII. yüzyıldaki sosyo-kültürel hayatı incelendi. Şeyh Vefa Külliyesinden hareketle külliye merkezli bir anlayışın etrafında gelişen, cami-mescid, medrese, ...
  • 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin Arap Vilayetlerindeki Etkileri 

   Akın, Salih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin Arap vilayetlerine etkileri incelenmiştir. Bahsi geçen harp, son dönem Osmanlı tarihi açısından oldukça önem taşımaktadır. Ciddi toprak kayıplarıyla karşı karşıya kalınan bu ...
  • Bir Mizah Gazetesi Akbaba'nın Gözünden Türkiye'de Demokrat Parti Yılları (1950-1960) 

   Konar, Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Basın yayın faaliyetlerinin gelişim gösterdiği XX. yüzyılda gazete ve dergiler bu döneme ilişkin tarih araştırmalarında önemli kaynaklar olarak yerini almıştır. Ancak mizah yayınları için aynı şeyi söyleyebilmek pek mümkün ...
  • İdrîs-i Bidlîsî’nin Selim-Nâme’sinin Tahkik ve Tercümesi 

   Aksoy, İdris (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Sultan Selim dönemi çok kısa fakat çok uzun zamanlara sığdırılamayacak kadar büyük fetihlerin yapıldığı bir zaman dilimidir. Bu büyük fetihler, birçok alanda gelişmelerin ve yeniliklerin ortam bulmasına sebep olmuştur. Bu ...
  • Mezemorta Hüseyin Paşa 

   Orakçı, Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılın sonlarında görev yapmış en meşhur kaptanıderyalardan olan Mezemorta Hüseyin Paşa, gençlik yıllarından itibaren Garp ocaklarına mensup bir şekilde korsanlık yapmış ve uzun süren bir esaret ...
  • Osmanlı Bosnası’nda İngiltere’nin Konsolosluk Faaliyetleri (1857-1878) 

   Lila, Amina (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   19.yüzyıldaki siyasal değişimler, en iyi şekilde siyasal aktörlerin uluslararasıpolitikalarında görünür olmaktadır. Bu yüzyıldaki yeni fikir akımları, ulus-devlet hayalleri, endüstri devriminin yarattığı farklılıklar, hem ...
  • Tanzimat Döneminde Osmanlı Bosnası’nda Rüşdiye Mektepleri (1851-1878) 

   Issa, Fatma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada,“Tanzimat Döneminde Osmanlı Bosnası’nda Rüşdiye Mektepleri (1851-1878)” başlığı altında, Bosna Vilayeti'ndeki Rüşdiye Mekteplerinin, ıslahat hareketinin etkisiyle modern eğitim kurumları olarak kurulmaları ...
  • Tâlikîzâde Mehmed Subhî’nin Gürcistan Seferi Tarihçesi (Tahlil ve Metin) 

   Yıldız, Kenan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bilindiği üzere 16. yüzyıl Osmanlı için seferlerle ve uzun savaşlarla geçmiştir. Bu yüzyılın çeşitli zaman dilimlerinde doğuda hem Safevîlerle hem de Gürcülerle birçok kez karşı karşıya gelinmiştir. Bu savaşların en yoğun ...