Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan, Uğur
dc.contributor.authorGüngör, Sena
dc.date.accessioned2019-08-02T07:59:38Z
dc.date.available2019-08-02T07:59:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGÜNGÖR, Sena, Türk Evinin Geleneksel Japon Evi ile Yapısal Açıdan Karşılaştırılması, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2892
dc.description.abstractİnsanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar uzanan süreçte konut tasarımı, insanın istek ve gereksinimleri doğrultusunda değişim ve gelişim göstermiştir. Tarihi süreç içerisinde insanoğlu, değişen yaşamsal gereksinimlerin neticesinde, çevre koşullarını denetleyip düzenleyerek yaşamını sürdürebilme mücadelesini kolaylaştırabilmek amacıyla yapay çevreler oluşturmuştur. Toplumsal yapı, kültürel değerler ve tarihi birikimden beslenen konut mimarisi, bulunduğu çevreye anlamsal, psikolojik, sosyolojik ve estetiksel boyutlarda misyonlar yükleyerek kent kimliğinin şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır. Tez çalışması kapsamında, Türk Evi ile geleneksel Japon Evi’nin geçirdikleri tarihsel oluşum ve gelişim süreci, her iki konut geleneğinin yapısal özellikleri ile mekan kurgusunun oluşumunda uygulanan mimari tasarım yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve bu yaklaşımların mimari üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Tez çalışmasının birinci bölümünde, tezin amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca literatür araştırması sürecinde ulaşılabilen kaynaklar ve içerikleri hakkında bilgilere de yer verilmiştir. İkinci bölümde, konut kavramının tanımı yapılmış, konut mimarisinin tarihsel gelişim sürecine değinilmiş ve konut tasarımında etkili olan faktörler incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türk Evi’nin tanımı yapılmış, Türk Evi’nin oluşumunda biçimlenişinde etkili olan faktörler sosyal yaşam, iklim, yapı tekniği, malzeme, ekonomik ve din boyutlarıyla ele alınmış, plan tiplerinin gelişimi ile mekansal ve yapısal özellikleri incelenmiştir. xvi Dördüncü bölümde, geleneksel Japon Evi’nin tarihsel süreç içerisindeki gelişim aşamaları, konut geleneğinin oluşumuna etki eden faktörler ve tasarım ilkeleri, mekansal özellikler ve yapısal bileşenlerin bir araya gelişleri ile ilgili nitelikler plan, kesit ve kütle bağlamında detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Beşinci bölümde ise incelenen iki geleneksel konut mimarisi arasındaki mekansal tasarım kurguları ve yapısal sistemlerinde görülen benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak analiz edilerek ortaya konulmuştur. Altıncı bölümde ise yapılan analiz ve değerlendirmelerin doğrultusunda sonuca ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractSince the early periods of humanity, the dwelling design has changed and developed in accordance with the requests and needs of people. In the historical process, human beings have created artificial environments in order to facilitate the struggle of their lives by controlling and regulating the environment as a result of changing vital needs. The dwelling architecture which is nourished by the social structure, cultural values and historical accumulation of society, play active roles in shaping urban identity by establishing semantic, psychological, sociological and aesthetic perspectives. In the content of thesis, the process of historical formation and development of the Turkish house and the traditional Japanese house, the architectural design approaches applied in the structural features and the spatial configuration of both dwellings and the effects of these approaches on architecture were examined comparatively. The first chapter of the thesis provides information about the purpose, scope and method of the thesis. In addition, information about the sources and their contents that was found in the literature research process was given. In the second chapter, the definition of dwelling, the process of historical development and the factors that affecting the housing design have been mentioned. In the third chapter, the definition of the Turkish House and the factors that affecting the formation of the Turkish House were examined in terms of the social life, climate, building technique, material, economic and religion, and the development of the plan types, spatial and structural features were investigated. xviii In the fourth chapter, the development stages of the traditional Japanese house in the historical process, the factors affecting the formation of the tradition dwelling and the design principles, spatial characteristics and the structural components were examined in terms of plan, section and mass in detail. The fifth chapter provides the similarities and differences in the spatial configuration and structural systems between the two traditional dwelling architecture were analyzed comparatively. In the sixth chapter, the results that achieved through analysis and evaluations were given in the conclusion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeleneksel Konut Mimarisien_US
dc.subjectTürk Evien_US
dc.subjectGeleneksel Japon Evien_US
dc.subjectTraditional Dwelling Architectureen_US
dc.subjectTurkish Houseen_US
dc.subjectTraditional Japanese Houseen_US
dc.titleTürk Evinin Geleneksel Japon Evi ile Yapısal Açıdan Karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGüngör, Sena


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record