Show simple item record

dc.contributor.advisorTökel, Dursun Ali
dc.contributor.authorKoç, Burak
dc.date.accessioned2020-10-07T09:02:52Z
dc.date.available2020-10-07T09:02:52Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKOÇ, Burak, XVII. Yüzyıl Osmanlı Şairlerinin Divanlarında (Nâbî, Sâbit, Sâbir Pârsâ, Rehâyi, Kâmi) Osmanlı-Rus Savaşlarının Görünümü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2020.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3159
dc.description.abstractBu çalışmada, klasik edebiyat bünyesinde büyük bir yekünü oluşturan divanlardan yola çıkılarak, XVII. yüzyıl divan şairlerinin divanlarına, savaşın nasıl yansıdığı ve şairler tarafından savaşın şiir içerisinde nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. Nasıl ki günümüzde ülke olarak yaşadığımız her olumlu, olumsuz süreçten etkilenerek bu durumu bir pratik olarak günlük hayatımıza aktarıyorsak ülkelerin belirli bir zaman diliminde yahut sürekli olarak maruz kaldığı savaş olgusu da toplumların hem günlük yaşamlarını, hem de hayat pratiklerini şüphesiz etkilemiştir. Bu etkilenmenin ışığında, Osmanlı Devleti’nin ve Müslüman toplumların gazâ düşüncesinin şekillendirdiği savaşa bakışı göz önünde bulundurularak, Osmanlı – Rus savaşlarının şiirdeki izleri savaşın başladığı andan, nihayete ererek barışın yapıldığı aşamaya kadar şairin gözünden aktarılmıştır. Bununla beraber Osmanlı ordusunun, komutanlarının, sadrazamlarının, padişahın; Rus ordusunun, komutanlarının, çarın şair gözünden vasıfları şiirlerin içerisinde incelenmiş ve ayrıntılı olarak bunlar hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç olarak klasik Türk Edebiyatı alanındaki şiirler ele alınarak savaşın ve savaşa dair unsurların, savaş düşüncesinin XVII. yüzyıl divanlarında nasıl yer aldığı ve aktarıldığı ortaya koyulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study investigates XVII. century’s divans of divan poets, how the war was reflected and how poets evaluated the war in poetry starting from the divans which take considerable place in classical literature. Undoubtedly, the phenomenon of war that countries are exposed to in a certain time or continuously has affected both the daily lives and daily life practices of the societies like that our country currently transfers any situation to our daily life as a practice by being affected by every positive and negative process. In the light of this influence, the traces of the Ottoman-Russian wars in poetry were conveyed from the poet's eyes from the beginning of the war to the final stage of peace by considering the view of the Ottoman Empire and the Muslim societies on the war shaped by the idea of gazâ. In addition to this, the Ottoman army, commanders, grand viziers, the sultan; the characteristics of the Russian army, the commanders and the tsar were examined in the poems from poet’s perspective. Also, more information about them was given in detail. As a result, it has clarified how the factors of war and the idea of war were figured and narrated in XVII. century’s divans by evaluating the poems in the field of classical Turkish literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKlasik Türk Edebiyatıen_US
dc.subjectSavaşen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectDüşmanen_US
dc.subjectRusyaen_US
dc.subjectXVII. Yüzyıl Divanlarıen_US
dc.subjectClassical Turkish Literatureen_US
dc.subjectWaren_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectEnemyen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.subjectXVII. Century’s Divansen_US
dc.titleXVII. Yüzyıl Osmanlı Şairlerinin Divanlarında (Nâbî, Sâbit, Sâbir Pârsâ, Rehâyi, Kâmi) Osmanlı-Rus Savaşlarının Görünümüen_US
dc.title.alternativeThe View of Ottoman-Russian Wars in the Divans (Nâbî, Sâbit, Sâbir Pârsâ, Rehâyi, Kâmi) of XVII. Century Ottoman Poetriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKoç, Burak


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record