Show simple item record

dc.contributor.advisorTatar, Arkun
dc.contributor.authorDaşcı Kılıç, Elif
dc.date.accessioned2020-10-07T09:22:03Z
dc.date.available2020-10-07T09:22:03Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationDAŞCI KILIÇ, Elif, Eşlerde Duygusal Süreçlerin Evlilik Uyumuna Etkilerinin İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2020.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3177
dc.description.abstractBu tez çalışmasının amacı eşlerin duygusal süreçlerinin evlilik uyumlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışma kapsamında duygusal süreçlerle ilişkili olan depresyon, kaygı, mutluluk, empati, iyi oluş, aleksitimi, duygusal farkındalık, duygusal zeka ve duygusal tutarsızlık değişkenlerinin evlilik uyumunu yordayıcı etkisi incelenmiştir. Çalışmada, araştırmacının hazırladığı sosyo-demografik bilgi formu, Evlilikte Uyumu Ölçeği, Oxford Mutluluk Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Asıl Form Schutte Duygusal Zeka Ölçeği-33-Tr, Evli Kadınlar ve Erkekler için Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Empati Ölçeği, A Aleksitimi Ölçeği-28, A Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği-10 ve Büyük Beş-50 Kişilik Testi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi 225’i (%50) kadın, 225’i (%50) erkek olmak üzere toplamda 450 evli bireyden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 42,09± 10,20’dir. Mutluluk, depresyon, iyi oluş, empati, kaygı, aleksitimi, duygusal farkındalık, duygusal zeka ve duygusal tutarsızlık toplam puanları ile evlilik uyumu toplam puanı arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda evlilik uyumu ile depresyon ve kaygı arasında korelasyon bulunmazken, aleksitimi ve iyi oluş ile evlilik uyumu arasında negatif, mutluluk, empati, duygusal farkındalık, duygusal zeka ve duygusal denge arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Değişkenlerin evlilik uyumunu yordama düzeyinin belirlenmesi için çalışmada kullanılan ölçeklerin toplam puanları ile evlilik uyumu ölçeği toplam puanı arasında çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda iyi oluş toplam puanı ve mutluluk toplam puanının evlilik uyumunu yordadığı belirlenmiştir. Buna ek olarak sosyo- demografik değişkenlerin farklı gruplarında evlilik uyumunu yordama düzeyini belirlemek için regresyon analizi tekrarlanmıştır. Tüm analizlere ilişkin sonuçlar tartışma bölümünde literatür bilgileri ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the effects of couples’ emotional processes towards on their marital adjustment. In this study, predictive effect of emotional processes on marital adjustment is investigated with the variables which are depression, anxiety, happiness, empathy, well-being, alexithymia, emotional awareness, emotional intelligence and neuroticism. In the study, the socio - demographic information form which is prepared by the researcher, Marital Adjustment Test, Short Form of the Oxford Happiness Questionnaire, Hospital Anxiety and Depression Scale, Schutte Emotional Intelligence Test, Psychological Well-Being Scale for Married Women and Men, Empathy Quotient, A Alexithymia Scale-28, A Emotional Self Awareness Scale-10 and Big-Five Personality Questionnaire were used. The sample of the study consists of 450 married person, who is 250 women (50%) and 250 (50%) men. The mean age of the sample was 42.09 ± 10.20. Correlation analysis was performed between the total scores of happiness, depression, welfare, empathy, anxiety, alexithymia, emotional awareness, emotional intelligence and neuroticism and the total score of marital adjustment. As a results of the analysis, a correlation was not found between marital adjustment and depression, anxiety; a negative correlation was found between marital adjustment and alexithymia, well-being; a positive correlation was found between marital adjustment and happiness, empathy, emotional awareness, emotional intelligence, emotional balance. In order to determine the predictive effect of the variables on marital adjustment, multiple regression analysis was performed between the total score of the scales, which is used in the study, and the total score of marital adjustment scale. As a result of this analysis, it was determined that the total well-being score and the total happiness score predicted the marital adjustment. In addition to that, regression analysis was repeated to determine the predicting marital adjustment in different groups of socio-demographic variables. The results of all analyses are presented in the discussion section in comparison with the literatureen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEvlilik Uyumuen_US
dc.subjectDuygusal Süreçleren_US
dc.subjectİyi Oluşen_US
dc.subjectMutluluken_US
dc.subjectMarital Adjustmenten_US
dc.subjectEmotional Processesen_US
dc.subjectWell-beingen_US
dc.subjectHappinessen_US
dc.titleEşlerde Duygusal Süreçlerin Evlilik Uyumuna Etkilerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe Evaluation of the Effects of Emotional Processes on Marital Adjustment in Couplesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDaşcı Kılıç, Elif


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record