Now showing items 1-20 of 34

 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa'nın Mali Bazı Görüş ve Faaliyetleri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1983)
  Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllarca ayakta kalmasında, kuvvetli teşkilat ve müesseselerinin olduğu kadar, dirayetli padişah ve adamlarının büyük fonksiyonlarının bulunduğu da bir gerçektir.
 • Hassa Ordusunun Temeli Mu'allem Bostaniyan-ı Hassa Ocağı Kuruluşu ve Teşkilatı 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1984)
  Farsça «bil» ismi ile yer bildiren «sitan» ekinden teşkil eden ve "güzel kokuların bol olduğu yemek demek olan "bi'sitan" veya daha yaygın ifadesiyle "bostan" kelimesi, sebze bahçesi; Türkiye'de daha ziyade kavun, karpuz ...
 • Daltaban Mustafa Paşa 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1987)
  Daltaban Mustafa Paşa, yeniçerilik yapmış, bazı eyalet valiliklerinde bulunmuş, batıda ve doguda, ordu seraskeri olarak, onemli mevkilerde küçümsenmeyecek faaliyetlerde bulunmuş, veziri azamlık makamına getirilmiş, ...
 • Mimar Sinan'a Siparişte Bulunanlar 

  Özcan, Abdülkadir (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1988)
  Sinan, cogu istanbul'da olmak üzere, imparatorlugun basta öteki onemli merkezlerinde camiler, mescidler; medreseler, türbeler, su yolları, kemerler, koprüler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, saraylar inşa etmiş boylece ...
 • Bostancıbaşıların Beledi Hizmetleri ve Bostancıbaşı Defterlerinin İstanbul'un Toponimisi Bakımından Değeri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1988-05-29)
  Efradını devşirme oğlanlarından sağlayan Bostancı Ocağı'nın kuruluşu, Yeniçeri Ocağının ki kadar eskidir.
 • II. Mahmud'un Memleket Gezileri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1991)
  Osmanlı tarihinin en buhranlı döneminde cilus eden, gözlemlenmesi gerekli pek çok problemle karşı karşıya kalan II. Mahmud'un saltanatı zaman (1808-1839) önemli değişikliklerin yapıldığı bir devirdir.
 • Çeribaşılık Müessesesi 

  Özcan, Abdülkadir (Mimar Sinan Üniversitesi, 1991-12)
  Osmanlı Devleti'nde müsellemlerin, tımarlı sipahilerin, çingene, yörük , tatar, evladı-ı fatihan, voynuk ve akıncı gibi eyalet askerleri statüsündeki kuruluşların zabitlerinden biri de Geribaşıdır. Geri kelime olarak asker ...
 • Osmanlı Siyasetnamelerinde Reaya Hukuku 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1992)
  Arapça, insan toplulugu anlamına gelen raiyye veya raiyyet kelimesinin cogulu olan reaya tabiri ile, ziraatle ugraşan kimseler, genel anlamda ise Müslüman olsun gayrimüslim (zimmi) olsun, bir hükümdarın idaresi altmdaki ...
 • Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Tarih Kurumu, 1992)
  Tanzimat donemi 3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecid adına devrin hariciye nazım Mustafa Reşid Paşa tarafından, okunduğu yerin adına izafetle Gülhane-i Hattı Hümayun'unun ilamıyla başlar ve bazı tarihçilere göre 23 ...
 • II. Mahmud'un Yurt İçi Gezileri 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Tarih Kurumu, 1994)
  Osmanlı tarihinin en bunalımlı yıllarında cilus eden II. Mahmud'un saltanat dönemi, Türk inkilap tarihi bakımından önemli değişikliklerin yapıldığı bir devirdir.
 • II. Abdülhamid Devriyle İlgili Yeni Bir Kaynak : Mabeyn Katiplerinden Mehmed Tevfik Bey'in Hatıraları 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1994)
  Günümüze yaklaştıkça Osmanlı tarih kaynaklarında bolluk ve eşitlik Mabeyn, Arapça bir kelime olup iki şeyin arası demektir. Mabeynci adıyla memur istihdamı III. Selim zamanında başlamış, fakat teşkilat II. Mahmud ...
 • Fatih Devri Kanunlaştırma Hareketleri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1995)
  Osmanlı Beyliği, daha kuruluş yıllarından itibaren bir hukuk devleri olmuştur. Daha önceki İslam devletlerindeki gibi şer ve orfi hukukun yürürlükte olduğu bu devlette, "kanun" tabiriyle daha ziyade orfi hukuk kuralları ...
 • II. Mahmud ve Reformları Hakkında Bazı Gözlemler 

  Özcan, Abdülkadir (Ege Üniversitesi, 1995)
  II. Mahmud 'un saltanat yılları, Osmanlı imparatorluğu'nun en buhranlı dönemidir denilse pek yanlış olmaz. Çünkü bu dönem var olan buhranlara bir de yenileşme faaliyetlerinin getirdiği buhranların ve kargaşalıkların ...
 • Melek İbrahim Paşa 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1998)
  XVII. yüzyıl, Osmanlı Devleti'nin siyasi bakımından hem duraklama, hem de gerileme dönemine girdiği bir zamandır. Her ne kadar klasik ayrımda duraklama dönemi 1579'da Sokullu Mehmed Paşa'nın otoritesiyle başlanırsa da, ...
 • Historiography in the Reign of Suleyman the Magnificent 

  Özcan, Abdülkadir (The Historical Research Foundation, 1998)
  Considered to have begun with Germiyan (1) Ahmedi, Ottoman historiography.Continued during the reign of Murad II with anonymously composed works entitled Tevarih-i al-i Osman (Chronicles of the Exalted Osmanlis) that ...
 • İstanbul'Un Fethinin Doğu ve Batı Dünyalarındaki Yankıları 

  Özcan, Abdülkadir (Süleyman Demirel Üniversitesi, 1999)
  Kuruluşu milattan önce 600'lü yıllara uzanan İstanbul, coğrafi, mevki, ekonomik ve stratejik önemi ile tarih boyunca sürekli muhasaralara maruz kalmıştır.
 • Son Dönem Bazı Osmanlı Tarihlerinde ve Ders Kitaplarında Timur İmajı 

  Özcan, Abdülkadir (1999)
  1839 yılında ilan edilen Gtilhane Hatt-1 Hümayunu ile başlayan Tanzimat doneminde, sadece devlet müesseseleri degil, her alanda, bu arada siyasi ve kültürel sahalarda da onemli degişmeler başladı.
 • Akşemseddin, Fatih ve Fetih 

  Özcan, Abdülkadir (Selçuk Üniversitesi, 1999)
  Dünya tarihinde derin izler bırakmış büyük cihangirlerin arkasında hep mana büyükleri yer almıştır.
 • Kara Murad Paşa 

  Özcan, Abdülkadir (Türk Tarih Kurumu, 1999)
  XVI. yüzyil sonlan Osmanlı Devleti'nin batı merkez teşkilatında olmak üzere hemen her alanda bozulmaya başladığı bir dönemdir.
 • Türk Devlet Geleneğinde Osmanlı'nın Yeri -Ülüş Sisteminden Hakimiyetin Bölünmezliği İlkesine Geçiş ve Karşılaşılan Zorluklar- 

  Özcan, Abdülkadir (Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı, 1999)
  Eski Turk devletlerinde hukumdarın olumunden sonra, ogulları arasındda 91 kan taht mucadelelerinde biri başarıli olamazsa devlet parçalanır ve yeni devletler ortaya çıkardı