Show simple item record

dc.contributor.advisorSaltukoğlu, Gaye
dc.contributor.authorKurul, Mehmet Serdar
dc.date.accessioned2021-04-20T13:16:03Z
dc.date.available2021-04-20T13:16:03Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKURUL, Mehmet Serdar, Üniversite Öğrencilerini Dinledikleri Müzik Türüne Göre Duygu Regülasyonu ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2021.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3315
dc.description.abstractBu çalışmada üniversite öğrencilerinin dinledikleri müzik türlerine göre duygu regülasyon ve başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden, yaş ortalaması 22,037 ve standart sapması 2,918 olan, 165’i kadın, 158’i erkek 323 kişi katılmıştır. Katılımcılardan dinledikleri müzik türüyle ilgili sorunun da bulunduğu demografik form, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği-Kısa Form, Stresle BaşaÇıkma Tarzları Ölçeği ile oluşturulan anket formu ile veri toplanmıştır. Verilerde yapılan gerekli düzenlemelerin ardınan oluşturulan değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Korelasyon analizi ve Korelasyon Analizi ardından dinlenilen müzik türlerine göre Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği-Kısa Formu boyutlarının Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği boyutları üzerindeki etkisinin belirlenmesi için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler, dinlenilen müzik türüne göre Duygu Düzenleme Güçlüğü-Kısa Form boyutlarının Stresle Başa Çıkma Tarzları boyutlarını çoğu modelde anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür ve Duygu Düzenleme Güçlüğü-Kısa Formu boyutları ve Stresle Başa Çıkma Tarzları ölçeği boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to investigate the relationship between emotion regulation and coping strategies according to the music genres preferred by university students. A total of 323 participants (165 female and 158 male) with a mean age of 22,037 and a standard deviation of 2,918 participated in the study from the various provinces of Turkey. A demographic form, including questions about the type of music they are listening to, Emotion Regulation Difficulty Scale-Short Form and Stress Coping Styles Scale were used to collect data from the participants. Correlation analysis was conducted to examine the relationship between the variables after the necessary adjustments in the data, followed by Multiple Linear Regression analyzes to determine the effect of the dimensions of the Emotion Regulation Difficulty Scale-Short Form on the dimensions of the Coping Styles Scale. According to the analyzes and the music preference, it was observed that the dimensions of Emotion Regulation Difficulty Scale-Short Scale significantly predicted the dimensions of Coping Styles Scale in most models, and significant relationships were found between the dimensions of Emotion Regulation Difficulty-Short Form and the Coping Styles Scale. The results were discussed in the light of literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectDuyguen_US
dc.subjectDuygu Regülasyonuen_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectStresle Başa Çıkmaen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectEmotionen_US
dc.subjectEmotion Regulationen_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectCoping Strategiesen_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerini Dinledikleri Müzik Türüne Göre Duygu Regülasyonu ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Relationship Between Emotion Regulation and Coping Strategies According to the Music Genres Listened to By University Studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKurul, Mehmet Serdar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record