Show simple item record

dc.contributor.advisorSölpük Turhan, Nihan
dc.contributor.authorBostan, Elif
dc.date.accessioned2021-04-22T10:40:11Z
dc.date.available2021-04-22T10:40:11Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBOSTAN, Elif, Akademik Gelişim Düzeyine İlişkin: Yüksek Lisans Öğrencilerinin Görüşleri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi, İstanbul 2021.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3330
dc.description.abstractEğitim, dünyanın var oluşundan beri gelen dinamik bir süreçtir. Sadece insan için değil birçok canlı varlık için gerekli olan bu süreç, çağlar ve insanlık değiştikçe gelişim göstermektedir. Bu bağlamda günümüz şartlarında özellikle eğitime yatırım yapan toplumlar geleceği inşa etme bakımından daha verimli bir yol izler. Çocukluk döneminden başlayan eğitim ömür boyu sürebilir. Bu noktada bir durak olan lisans eğitiminden sonra akademik anlamda kariyerini tamamlamak isteyen bireyler yüksek lisans eğitimine başvurur. Bu çalışmanın amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik gelişim düzeyini incelemektir. Bu amaç kapsamında motivasyonun akademik gelişim üzerine etkisi, akademik gelişim düzeyinin kariyer planı için önemi, akademik araştırma becerisinin geliştirilmesinde destek olan bilimsel kaynakları uygulamaya yönelik yeterlilikler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada sosyal bilimler alanında gerçekçi sonuçlara ulaşabilmek için daha sık kullanılan nitel yöntem kullanılmakla birlikte araştırma desenlerinden durum çalışması uygulanmıştır. Bu bağlamda 4 tez öncesi dönem, 4 tez dönemi olarak toplam 8 yüksek lisans öğrencisi ile görüşülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Önceden belirlenmiş 10 soru görüşme esnasında öğrencilere yöneltilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularında “Danışmanlık Hizmeti”, “Düzen ve Plan” ve “Akademik Gelişim” başlıklı 3 ana tema ortaya çıkmıştır.Yapılan bu çalışmada, lisansüstü öğrencilerin akademik gelişim düzeyleri incelenmiş , bu gelişime katkı sağlayan unsurlar belirlenmiştir. Ayrıca motivasyonu düşüren faktörler belirlenmiş, belirlenen durumlar için çözüm ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractEducation is a dynamic process that has come from the existence of the world. This process, which is necessary not only for human beings but also for many living beings, develops as ages and humanity change. In this context, societies that invest in education, especially in today's conditions, follow a more efficient path in terms of building the future. Education starting from childhood can last a lifetime. At this point, after the undergraduate education, which is a stop, individuals who want to complete their career academically apply to graduate education. The aim of this study is to examine the academic development level of graduate students. Within the scope of this purpose, it was tried to determine the effect of motivation on academic development, the importance of academic development for career planning, and the competencies to apply scientific resources that support the development of academic research skills. In the research, in order to reach realistic results in the field of social sciences, a more frequently used qualitative method was used, but a case study was applied from research designs. In this context, a total of 8 graduate students were interviewed, including 4 pre-thesis terms and 4 thesis terms. Semi-structured interview form was used as data collection tool. 10 predetermined questions were directed to the students during the interview. The obtained data were analyzed using descriptive analysis technique. In the findings of the research, 3 main themes, "Consulting Service", "Order and Plan" and "Academic Development", emerged.In this study, the academic development levels of graduate students were examined and the factors contributing to this development were determined. In addition, factors that decrease motivation were determined and solutions and suggestions were made for the determined situations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYüksek Lisans Öğrencilerien_US
dc.subjectAkademik Gelişimen_US
dc.subjectNitel Yöntemen_US
dc.subjectGraduate Studentsen_US
dc.subjectAcademic Developmenten_US
dc.subjectQualitative Methoden_US
dc.titleAkademik Gelişim Düzeyine İlişkin: Yüksek Lisans Öğrencilerinin Görüşlerien_US
dc.title.alternativeRelated to Academic Development Level: Perspections of Graduate Studentsen_US
dc.typeprojecten_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorBostan, Elif


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record