Show simple item record

dc.contributor.authorŞişman, Mehmet
dc.date.accessioned2021-07-09T12:03:35Z
dc.date.available2021-07-09T12:03:35Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationŞİŞMAN, Mehmet. "Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeği: Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalışması". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22.3 (2016): 375-400.en_US
dc.identifier.urihttps://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/sismanc-ogretim-liderligi-davranislari-olcegi-toad.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3756
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin sergiledikleri öğretim liderliği davranışlarına ilişkin algılarını ölçen Şişman© Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini test ederek norm değerlerini belirlemektedir. 4.574 okul öncesi, ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) ve lise öğretmeni üzerinde gerçekleştirilen çalışmada ölçeğin madde ayırt ediciliği, yapı geçerliği (açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi), iç tutarlıkları ve norm değerleri araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, ölçeğin, (i) okul amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılması, (ii) eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi, (iii) öğretim süreci ve öğrencilerin değerlendirilmesi, (iv) öğretmenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi, (v) düzenli öğretme-öğrenme çevresi ve ikliminin oluşturulması olmak üzere beş faktörden oluştuğunu; yüksek ölçüm geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, Şişman© Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeği’nin, öğretmenlerin, okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarına ilişkin algılarının ölçülmesine yönelik olarak kullanılması için güçlü bir kanıt niteliğinde olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine norm values of Şişman© Instructional Leadership Behaviors Scale which measure teachers’ perception of school principals’ instructional leadership behaviors by testing validity and reliability of the scale. In the study which was conducted with 4.574 pre-schools, primary school and high school teachers, item discrimination, construct validity (explorative and confirmative factor analyses), internal consistency and norm values were investigated. The results showed that the scale consisted of five factors (i) defining and sharing school aims, (ii) managing educational program and instructional process, (iii) evaluation of instructional process and students, (iv) teacher support and development, (v) creating proper teachinglearning environment and climate, and high measurement validity and reliability values. The results also showed strong evidence to use Şişman© Instructional Leadership Behaviors Scale to measure teachers’ perception of school principals’ instructional leadership.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPegem Akademien_US
dc.relation.isversionof10.14527/kuey.2016.015en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretim Liderliğien_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectGüvenirliken_US
dc.subjectInstructional Leadershipen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.titleÖğretim Liderliği Davranışları Ölçeği: Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeInstructional Leadership Behaviors Scale: Validity, Reliability and Norm Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage375en_US
dc.identifier.endpage400en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorŞişman, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record