Show simple item record

dc.contributor.authorHoşoğlu, Rümeysa
dc.contributor.authorFırıncı Kodaz, Aynur
dc.contributor.authorYılmaz Bingöl, Tuğba
dc.contributor.authorVural Batık, Meryem
dc.date.accessioned2021-07-09T12:07:37Z
dc.date.available2021-07-09T12:07:37Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationHOŞOĞLU Rümeysa, Aynur FIRINCI KODAZ, Tuğba YILMAZ BİNGÖL & Meryem VURAL BATIK. "Öğretmen Adaylarında Psikolojik Sağlamlık". Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8.14 (2018): 217-239.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/35921/405751
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3757
dc.description.abstractBu araştırmada öğretmen adaylarının psikolojik sağlamlık düzeylerinin cinsiyete, aile gelir duru-muna, algılanan anne-baba tutumuna ve yaşamın büyük kısmının geçirildiği yere göre anlamlı ola-rak farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araş-tırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, 423 gönüllü öğ-retmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veriler Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının psikolojik sağlamlık düzeyle-rinin cinsiyete ve aile gelir durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini; algılanan anne-baba tutumu ve yaşamın büyük kısmının geçirildiği yere göre ise anlamlı bir farklılık oluşturmadı-ğını ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, whether or not significant differences the ways the resilient levels of preservice teachers were analyzed according to gender, family income status, perceived parental attitude and the place where they spent most of their lives. The general survey method was applied in the research. Working group of the study consist of 423 volunteer preservice teachers from study at Ankara University Faculty of Educational Sciences and Ondokuz Mayıs University Faculty of Education during the 2017-2018 academic year. The data in the study were collected by using the Brief Resilience Scale and Personal Information Form. The results of the study revealed that the resilient levels of preservice teachers differed significantly in terms of gender and family income status, while they were not found to differ significantly in terms of perceived parental attitude and the place where they spent most of their lives. The findings are discussed in the light of literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOPUSen_US
dc.relation.isversionof10.26466/opus.405751en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojik Sağlamlıken_US
dc.subjectÖğretmen Adayen_US
dc.subjectEğitim Fakültesien_US
dc.subjectResilienten_US
dc.subjectPreservice Teacheren_US
dc.subjectCollege of Educationen_US
dc.titleÖğretmen Adaylarında Psikolojik Sağlamlıken_US
dc.title.alternativeThe Resilient Levels of Preservice Teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-3033-2965en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-6911-3818en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-1104-2244en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-7836-7289en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage217en_US
dc.identifier.endpage239en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz Bingöl, Tuğba


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record