Recent Submissions

 • Halvetî Muhyî’nin Sürûr-Efzâ Adlı Mesnevisi 

  Akçay, Dila (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada şair Halvetî Muhyî’nin tespit edebildiğimiz tek nüshası olan Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi Kemânkeş 452 numarada kayıtlı Sürûr-efzâ adlı mesnevisi üç ana başlık altında incelenmiştir. Birinci bölümde ...
 • Nizamüddin Ömer b. Ali el-Merğinânî’nin Cevâhirü’l-Fıkh Adlı Eserinin Tahkiki 

  Chabban, Mahmoud Noureddin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada “İbn Sahibi’l-Hidaye” olarak meşhur, Nizamuddin Ömer İbn Ali Burhaneddin el-Merğinânî’nin (620 h. ?) “Cevâhirü’l-Fıkh” kitabının tahkiki ve incelemesi yapılmıştır. Müellif, Hanefi fıkhında yazılmış “el-Hidâye ...
 • Çiftlerin arasındaki evlilik uyumunun evli kalma sürelerine bağlı olarak beden algısı, kıskançlık düzeyleri ve akılcı olmayan inançları ile ilişkinin incelenmesi 

  Murat, Dilara (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu tez çalışmasının amacı, cinsiyet, yaş, çocuk sayısı, evlenme şekli gibi sosyo-demografik değişkenlerle, çiftlerin evli kalma süreleri göz önünde bulundurularak cinsel doyum, bedenlerinden memnuniyet, eşlerine yönelik ...
 • İbrahim Hanif er-Rumi’nin Gayetü’l-Meram kitabının tahkik, tahric ve değerlendirilmesi 

  Orfalı, Zakaria (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Çalışmanın amacı, İmamzâde Muhammed b. Ebî Bekr’in “Şir’atü’l-İslâm” adlı eserinde geçen hadislerin kaynaklarını, kabul ve red açısından derecelerini inceleyip değerlendiren xvııı. yüzyılda yaşayan, Osmanlı âlimlerinden ...
 • Nasuh Nevâlî’nin “Çeşme-i Hayât” adlı nasihatnâmesi inceleme-metin-sözlük 

  Kurnaz, Feride (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  “Nevâlî’nin Çeşme-i Hayat Adlı Nasihatnâmesi İnceleme-Metin-Sözlük” başlığını taşıyan bu çalışmada, 16. yüzyılda yaşamış olan şair, münşi ve müderris Nevâlî’ye ait “Çeşme-i Hayat” isimli nasihatname türündeki eser ...
 • Sahâbe'nin fazileti ile ilgili Kütüb-i Sitte hadislerinin değerlendirilmesi 

  Küçük, Ekrem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Rivayet zincirinin ilk halkasını oluşturan ve sahâbe denilen neslin İslâm Medeniyeti’ne katkıları son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada Kütüb-i Sitte çerçevesinde sahâbenin fazileti ile ilgili hadisler ...
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Mehmed Âkif'e dair yazılmış eserlerdeki değerlendirmeler 

  Türk, Ayşe (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Günümüze kadar Mehmed Âkif Ersoy’un hayatı, edebî kişiliği ve fikirleri etrafında oldukça fazla çalışma yapılmıştır. Mehmed Âkif üzerine yazılmış olan bu monografik çalışmaları karşılaştırarak inceleyen, müstakil herhangi ...
 • Şifâ'ü'l- Kulüb ve Ziyâ'ü'l-Kubür (Metin ve dil özellikleri) 

  Zaimovic, Nerma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, Şeyh Bekir tarafından Hicrî 1143, Miladî 1731 tarihinde yazılan ve Hicrî 1167, Miladî 1754 tarihinde Abdullah isminde bir zat tarafından istinsah edilmiş Şifâéü’l-Kulûb ve Ziyâéü’l-Kubûr adlı eserin tahlili ...
 • Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 no’ lu şiir mecmuası (Varak 123b – 138a) (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri) 

  Sarı, Şerife (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 numaralı şiir mecmuasının 123b-138a varaklarında yer alan şiirler incelenmiş ve şiirlerin transkripsiyonlu metni ortaya konulup nesre çevirileri yapılmıştır. Toplam 254 varak ...
 • El-Makdisi'nin Ahsenü't-Tekâsim fi Ma'rifeti'l-Ekâlim isimli eserinin değerlendirilmesi ve Türkçe tercemesi 

  Ciner, Osman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde beşerî coğrafyanın ünlü eseri Ahsenü’t-Tekâsîm fî Ma’rifeti’l-Ekâlîm, Şam ve Meşrik bölgelerinin bir kısmı ve Kirman bölgesi hariç Türkçe’ye terceme edildi. Ayrıca bu tezde Makdisî’nin kısaca, özellikle siyasî ...
 • Kur'an'da geçen Yusuf ve Musa kıssalarının benzer ve farklı yönleri 

  Karaçizmeli, Murat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmamızda Kur’an’da geçen Hz. Yûsuf ve Hz. Mûsâ kıssalarını benzeyen ve ayrışan yönleri ile ele aldık. Yûsuf Kıssası Kur’an’da tek seferde anlatılan en uzun kıssa iken, Mûsâ Kıssa’sı en çok tekrarlanan kıssadır. ...
 • Arşiv belgeleri ışığında Osmanlı'da devlet-tekke ilişkileri (XIX. yüzyıl) 

  Özsaray, Mustafa (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu araştırmada himaye ve cezalandırma dengesi çerçevesinde devlet-tekke ilişkilerinin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren bir panoraması çizildikten sonra aynı denge gözetilerek XIX. yüzyıldaki devlet-tekke ilişkileri ...
 • II.Dünya Savaşı sonrasında, Chp hükümetlerinin dış politikaya yönelik propaganda faaliyetleri (amaçlar, araçlar, yönelişler) 

  Duman, Melih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışma II. Dünya Savaşı sonrasında, Türkiye’nin milli güvenlik algılamasında yaşanan değişiklik nedeniyle CHP Hükümetlerinin 1945-1950 yılları arasında dış politikaya dayanan propagandasını değerlendirmektedir. II. ...
 • Alman imparatoru II.Wilhelm'in Filistin ve Suriye ziyareti (1898) 

  Savaş, Merve (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde, Osmanlı Devleti’nin Almanya Devleti ile 19. yüzyılda kurmuş olduğu dostluk münasebetleri bir seyahat üzerinden değerlendirilmiştir. Almanya Birliği’nin 1871 yılında kurulması akabinde tahta çıkan Kaiser ...
 • Menteşe (Muğla) sancağında eşkıyalık (1914-1918) 

  Hızal, Talha (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İnsanlığın her döneminde her coğrafyada kendini gösteren eşkıyalık adaletsizliğe karşı bir hak arama şeklinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nde de kendini gösteren eşkıyalık, 20. yüzyıl ile beraber büyük bir güvenlik ...
 • Emnî Burnaz Mehmed Ağa Dîvânı 

  Sözer, Rabia (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada 17. yüzyıl şairi Emnî Burnaz Mehmed Ağa’nın tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 06919-002 numarada kayıtlı olan Dîvân’ı incelendi. Çalışma üç ana bölümde gerçekleştirildi. Birinci ...
 • Türk Edebiyatı'nda padişah ve şehzade mersiyeleri 

  Hasar, Recep (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  PadiĢah ve Ģehzadelerin vefatları üzerine yazılan mersiyelerin incelendiği bu tez için yedi yüze yakın kaynak aser taranmıĢ, bu eserlerden yetmiĢ üç mersiye derlenmiĢ, böylece Eski Türk Edebiyatı‟ndaki padiĢah ve Ģehzadeler ...
 • Tercüman-ı Hakikat Gazetesi'nin II. Abdülhamid dönemi çocuk eğitimine katkısı (1296-1297\1879-1880) 

  Göçen, Merve Büşra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, II. Meşrutiyet Döneminde faaliyet gösteren çocuk gazetelerinden Tercümân-ı Hakikât Gazetesi’nin, dönemin çocuk eğitimine katkısı bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Tez, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. ...
 • Suyolcuzâde Ahmed Nehrî Dîvânı 

  Dolamaç, Emine Neslihan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada 18. yüzyılda yaşamış bir Kâdirî şeyhi aynı zamanda şair olan Suyolcuzâde Ahmed Nehrî’nin, tek nüshası Vatikan Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Bölümü 235 numarada kayıtlı olan “Dîvân”ı incelenmiştir. Birinci ...
 • Mülkiye Mecmuası'nda (1909-1911) tarihi, idari ve sosyal tartışmalar 

  Aktürkoğlu, Mustafa Enes (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde II. Meşrutiyet sonrası 1909 ile 1911 yılları arasında çıkmış olan Mülkiye Mecmuası incelenerek basına yansıyan dönemin idari ve sosyal tartışmaları irdelenmiştir. Tezde öncelikle Tanzimat’tan Meşrutiyet’e giden ...

View more