Now showing items 21-40 of 166

 • Sezai Karakoç şiirlerinde coğrafya 

  Karaca, Tuğba (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-12)
  Türk edebiyatının önde gelen şair ve mütefekkirlerinden olan Sezai Karakoç, eserlerinde coğrafyaya ait unsurları bir medeniyet tasavvuru inşası için kullanmıştır. Karakoç, coğrafyayı salt terimsel anlamının çok daha ötesinde ...
 • Ebüzziya Tevfik’in ‘Ne Edatı’ İsimli Eseri ve Ne Edatı Üzerine Tartışmalar 

  Mutlu, Gamze (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu tezde, Ebüzziyâ Tevfîk’in “Ne Edât-ı Nefyî Hakkında Tetebbuât” adlı eserinden yola çıkılarak “ne… ne” tekrarlı olumsuzluk bağlacı, Tanzimat dönemindeki çeşitli dil meseleleri ve Tanzimat dönemi Osmanlı Türkçesinin ...
 • Siyaset ve Şenlik : 1836 Sur-ı Hümayunu 

  Işık, Mehmet (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  “Siyaset ve Şenlik 1836 Sûr-ı hümâyunu” adlı bu çalışmada Sultan II. Mahmud’un kızı Mihrimah Sultan ile Bahr-ı Sefid Boğazı Muhafızı Ferik Mehmed Said Paşa’nın evlilikleri ile Şehzade Abdülmecid ve Şehzade Abdülaziz ...
 • Molla Hüsrev’in “Dürerü’l-Hükkam” Adlı Eserinde Safii Mezhebine İsnat Edilen Görüşlerin Tahkik ve Tahlili (İbadetler Bölümü) 

  Akgün, Ali Rıza (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada Molla Hüsrev'in "Dürerü'l-hükkâm" adlı eserinin "ibadetler bölümünde" Şafiî mezhebine isnat ettiği 47 görüş ele alınmış, bu isnatlarda herhangi bir hatanın olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Şafiî ...
 • İslam Fıkhında İbadetlerde Kadına Tanınan Muafiyetler 

  Yakar, Gülsüm (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Allah, hiçbir kuluna gücünün yetmediği bir sorumluluk yüklememiştir. Kadın ve erkek de gerek fıtrat itibariyle ve gerekse fizyolojik yönlerden birbirinden farklı yaratılmıştır. Ayrıca toplum içinde kadın ve erkeğin ...
 • Erdem Bayazıt’ın Şiirlerinde Din ve Metafizik 

  Çiçekli, Hatice (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışma, Erdem Bayazıt’ın şiirlerindeki din ve metafizik konusu üzerinde yapılmıştır. Din ve metafizik konularının Erdem Bayazıt’ın şiirlerinde nasıl işlendiği incelenmiştir. Çalışma esnasında sadece Erdem Bayazıt’ın ...
 • Amidi’nin et-Tarikatu’s-Sağira Adlı Eserinin Tahkiki (Taharet’ten Nikah’a Kadar) 

  Ethman, Abderrahman (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Hicrî 6. Asırda mezhepler arasında fıkhî ihtilaflar artmıştı. Bu, Hanefîler ile Şafiiler arasında ise daha da sık yaşanmaktaydı. Her bir mezhebin alimleri, deliller zikretmek suretiyle kendi mezhebini temellendiriyor ve ...
 • Revahi’nin Tenvirü’l-Ebsar isimli eserinin incelenmesi 

  Barutçu, Nevzat (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Osmanlı İmparatorluğu’nda XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan dönem, duraklama dönemi olarak bilinir. Bu dönemde birçok alanda duraklamaya başlayan Osmanlı coğrafyasında edebiyat ve sanat gelişmeye devam ...
 • Bayburt Demirözü İlçesi Ağzı : Cümle Yapısı 

  Kabadayı, Rukiye (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Çalışmamızda Demirözü ilçesinin merkez ve köylerinden yapılan derlemeler sonucunda genel ağız özellikleri ve cümle yapısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız “Giriş”, “İnceleme”, “Sonuç”, “Metinler”, “Sözlük” ve ...
 • Yenikapı Mevlevihanesi : (Konya Mevlana Müzesi Arşivi 165 Nolu Zarf Işığında) 

  Tekin, Ömer (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  İstanbul’da Galata Mevlevîhânesi’nden sonra kurulan ikinci Mevlevî dergâhı olan Yenikapı Mevlevîhânesi XVI. yüzyılın sonunda 1598 senesinde Yeniçeri Kâtibi Malkoç Mehmed Efendi tarafından günümüzde Zeytinburnu Belediyesi ...
 • Vakfiyeleri Işığında Milaslı Abdülaziz Ağa Ailesi 

  Nohut, Said (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, tarihî kaynak değeri açısından önemli bir yere sahip olan vakfiyelerden yararlanılarak, 18. yüzyıl Osmanlı’sında bölgesel bir güç unsuru olarak ortaya çıkmış ve adı günümüze kadar uzanmış bir âyân ailesi ...
 • Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Yapı Kurucu Unsur Olarak Zaman 

  Ayyıldız Sümer, Şeyma (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Abdülhak Şinasi Hisar (1887-1963), Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı içerisinde geçmiş zamana odaklanan eserleriyle bilinmektedir. Kendine has üslubuyla eski İstanbul’a, çocukluk ve gençlik yıllarına dair mutlu anılar ...
 • Demokrat Parti’nin Gençlik Politikaları ve Gençlik Teşkilatı (1946-1960) 

  Öz, İsmail (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemleri Türk siyasal hayatı üzerine yapılan incelemeler, gençlik faktörünü göz ardı etmektedir. Özellikle 1908 Devrimi ve İttihat Terakki iktidarı ile Türk siyasetinin mühim bir unsuru ...
 • "Okumak" Kelimesi Üzerine İnceleme 

  Arıkmert, Ali (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  “Okumak” Kelimesi Üzerine İnceleme başlıklı bu yüksek lisans tez çalışması Prof. Dr. Musa Duman’ın tez danışmanlığıyla, Ali Arıkmert tarafından hazırlanmıştır. Çalışma için Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Batı Türkçesi ...
 • Türk Roman Kurgusunda İkili Kahramanlar 

  Nakıboğlu, Gülsün (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada edebiyatın en eski konularından biri olan, hemen her edebî türde görülen ve her dönemde yenilenerek, değişerek, dönüşerek kullanılmaya devam eden ikili kahramanların Türk romanındaki macerasının; kimi kaynaklara ...
 • Alaeddin Özdenören Hayatı-Sanatı-Eserleri 

  Özdemir, Şerife (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışma Alaeddin Özdenören’in hayatı, sanatı, eserleri ve yazılarının bibliyografyasını kapsayan monografik bir çalışmadır. Kendisi hakkında henüz akademik hiçbir çalışma yapılmamış olup, çalışmamız bu noktada bir ...
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde Ormancılık Politikaları (1923-1946) 

  Benli, Mehmet (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışma 1923–1946 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti’nde ormancılık politikaları üzerinedir. Orman gerek ekonomik ürünleri gerekse dolaylı toplumsal ve siyasal işlevleriyle önemli bir zenginliktir. Orman politikaları bu ...
 • XV-XVII. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarında Yıldırım Bayezid ve Timur Algısı 

  Suçıkar, Tarkan (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, Osmanlı kaynaklarının Yıldırım Bayezid ve Timur Algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, Osmanlı tarih yazarlarının kendilerinden olan Yıldırım Bayezid ile düşman ve öteki konumunda olan ...
 • Rasim Özdenören Hikâyesinde Toplumsal Değişimin İzleri 

  Kara, Samet (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışma Rasim Özdenören hikâyelerinde toplumsal değişimin izlerini sürmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızın temelini teşkil eden hususlar, sosyolojik bir olgunun edebi eserlere nasıl yansıdığını saptamak ve modernleşme ...
 • Salahi Abdullah Uşşaki’nin Risale-i Kudsiyye Tercümesi’nin transkripsiyonu ve tahlili 

  Arvas, Muhammed Mekki (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2014-02)
  Nakşibendiyye tarikatının kurucusu, Şâh-ı Nakşibend unvanıyla tanınan Hâce Muhammed b. Bahâeddîn-i Buharî’nin sohbetlerinden derlenen ve halifelerinden Hâce Muhammed Pârsâ tarafından Farsça tasnif edilen “Risâle-i Kudsiyye” ...