Now showing items 1-20 of 182

 • 16. Yüzyıla ait bir şiir mecmuasının incelenmesi (1b-50a) 

  Turgut, Elif (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
  Şiir mecmuaları Klâsik Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu mecmualar, edebiyatımızda 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Daha sonra bu mecmualar divan ve tezkirelerin dışında Klâsik Türk edebiyatı ...
 • 18. Yüzyılda Osmanlı Merasimlerinin Mali Bir Unsuru : Atıyyeler 

  Dinç, Ruhan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Çalışmamızın amacı Osmanlı törenlerinin mali bir unsuru olan ve atıyye olarak adlandırılan nakit hediyelerin 18. yüzyıl boyunca başta padişahlar olmak üzere kimler tarafından ve hangi sebeplerle verildiğini araştırmaktır. ...
 • 1908 Jön Türk devrimi ile 1911 Çin devriminin karşılıklı analizi 

  Adilijiang, Aierken (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başlarında bir bakış açısından, kapitalizm, emperyalizm aşamasına geçmiş, sömürgeci politikalar genel olarak güçlenmiş ve Asya'daki bazı ülkeler sömürgeler haline gelmiş ya da ...
 • 1980-2000 arası Türk hikâyesi ve toplumsal değişim 

  Özsaray, Yunus Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 1980-2000 arası toplumsal değişimin Türk hikâyesine yansımaları incelenmektedir. 24 Ocak Kararları ile uygulamaya başlanan neoliberal politikalar ve ardından 12 Eylül 1980 askerî darbesi, toplumsal yapının ...
 • 2000 Sonrası Türk Edebiyatında Konusunu Siyerden Alan Romanlar 

  Yonar Şişman, Gönül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmada, 2000 sonrasında yayımlanan siyer konulu romanlardan hareketle, romanın siyer türü ile ilişkisi bağlamında, Hazreti Peygamber (S.A.V.)'in hayatının romanlarda nasıl ele alındığı, hangi temalar etrafında ne ...
 • 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkileri 

  Hergüner, Bekir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkilerinin niteliği, önceki dönemlerle olan benzerlik ve farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Geçmişten bugüne Türk edebiyatında önemli bir yer ...
 • 60-72 aylık çocukların bağlanma durumları ile yalnızlık ve memnuniyetsizlik duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  ŞAHİN, Hilal Güşta (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İlişkisel tarama modelinde dizayn edilmiş bu çalışmanın amacı, 60-72 aylık çocukların bağlanma durumları ile yalnızlık ve memnuniyetsizlik duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma grubunu, Tokat ilinde Milli ...
 • Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Yapı Kurucu Unsur Olarak Zaman 

  Ayyıldız Sümer, Şeyma (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Abdülhak Şinasi Hisar (1887-1963), Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı içerisinde geçmiş zamana odaklanan eserleriyle bilinmektedir. Kendine has üslubuyla eski İstanbul’a, çocukluk ve gençlik yıllarına dair mutlu anılar ...
 • Abdülhayy el-Leknevî ve Et-Ta’lîku’l-Mümecced adlı eserinin değerlendirilmesi 

  Ögtem, Ramazan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, öncelikle XIX. Yüzyılın önemli isimlerinden olan Hindistan’lı muhaddis ve hanefî fakîh İmam Abdülhayy el-Leknevî’nin, dönemin sosyo-kültürel ortamında yetişen bir alim olması dikkate alınarak Hindistan’ın ...
 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Roman Kahramanlarında Kaçış ve Sığınma 

  Akkan, Nuray (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada Tanpınar’ın romanlarından yola çıkılarak, Tanpınar’ın roman kahramanlarında kaçış ve sığınma konusu incelenerek araştırılmıştır. Öncelikli olarak psikoloji bilimi açısından kaçış ve sığınış alanları ...
 • Ahmet Mithat Efendi’nin Tercüme Yaklaşımı Çerçevesinde Letâif-i Rivâyât’taki Sosyal Kavramlar 

  Kaya, Sevim Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada Ahmet Mithat Efendi’nin düşünce, sanat ve tercüme anlayışının temelinde yatan İslam-Osmanlı Medeniyeti’nin temel unsurlarının izini takip etmek amaçlanmıştır. Bu çerçeveden hareketle özelde yazarın tercüme ...
 • Alaeddin Özdenören Hayatı-Sanatı-Eserleri 

  Özdemir, Şerife (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışma Alaeddin Özdenören’in hayatı, sanatı, eserleri ve yazılarının bibliyografyasını kapsayan monografik bir çalışmadır. Kendisi hakkında henüz akademik hiçbir çalışma yapılmamış olup, çalışmamız bu noktada bir ...
 • Aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun kırılganlığa etkisinin incelenmesi 

  Yeşilkanat, Gülru (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu araştırmada; aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun, kırılganlığa etkisinin ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın diğer bir amacı ise alanyazında kırılganlığı etkilediği ...
 • Ali el-İznikî’nin “Cevahir el-Esrar fî Ma’arif el-Ahcar” Adlı Eserinin Çeviri ve İncelemesi 

  Gür, Merve Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başlarında yaşamış olan ve Ali Çelebi ismiyle de tanınan İznikli Fazıl Ali Bey kelam, tasavvuf, edebiyat gibi pek çok sahada Arapça ve Türkçe eserler vermesinin yanı sıra en çok eserini kimya ...
 • Alman imparatoru II.Wilhelm'in Filistin ve Suriye ziyareti (1898) 

  Savaş, Merve (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde, Osmanlı Devleti’nin Almanya Devleti ile 19. yüzyılda kurmuş olduğu dostluk münasebetleri bir seyahat üzerinden değerlendirilmiştir. Almanya Birliği’nin 1871 yılında kurulması akabinde tahta çıkan Kaiser ...
 • Amidi’nin et-Tarikatu’s-Sağira Adlı Eserinin Tahkiki (Taharet’ten Nikah’a Kadar) 

  Ethman, Abderrahman (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Hicrî 6. Asırda mezhepler arasında fıkhî ihtilaflar artmıştı. Bu, Hanefîler ile Şafiiler arasında ise daha da sık yaşanmaktaydı. Her bir mezhebin alimleri, deliller zikretmek suretiyle kendi mezhebini temellendiriyor ve ...
 • Ana Konuları Ekseninde Ahkaf Suresinin Tefsiri 

  Gümüş, Sabahattin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  “Ana Konuları Ekseninde Ahkâf Sûresinin Tefsiri” adlı bu tezde söz konusu sûrenin içeriğini en doğru şekilde anlamak adına gerek klasik tefsir kaynaklarına gerekse modern tefsir kitaplarına mürâcaat edilerek özgün bir ...
 • Ana konuları ekseninde kalem sûresi ve tefsiri 

  Karataş, Hasan Hüseyin (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2013-06)
  Bu çalışma bir sûre tefsiri çalışması olup “ana konuları ekseninde” Kalem Sûresi’ni ele almaktadır. Çalışma esnasında kaynak olarak öncelikle klâsik tefsir kitaplarından faydalanılmakla beraber modern tefsir kitaplarından ...
 • Arap zorunlu göçmenlerde travmatik yaşantılar,göç sonrası yaşam zorlukları ve manevi başa çıkma ve sosyal destek bağlamında psikolojik dayanıklık 

  Karakaya Aydın, Şuheda (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, travmatik yaşantılara maruz kalmış ve göç sonrası yaşam zorluklarıyla mücadele eden zorunlu göçmenlerde, psikolojik dayanıklığı sosyal destek ve manevi başa çıkma bağlamında analiz etmeyi amaçlamıştır. ...
 • Aristoteles’e Atfedilen Kitab’ul-Ahcar Giriş-Çeviri-Değerlendirme 

  Aksoy, Gürsel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  İslâm bilim tarihinde taşlar hakkında yazılan ilk eserlerden biri, Aristoteles’e mal edilen Kitâb’ul-Ahcâr’dır. Bu kitap, günümüzde yalnız Arapça tercümesi bulunan ve kaynak dildeki metni kayıp benzersiz bir eserdir. ...