Recent Submissions

 • TSMK H.987 no'lu Divân-ı Câmî minyatürlerinin teknik analizi 

  Yıldırımtürk, Özlem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Yazma eserler, içlerinde bulunan minyatürlülerle yapıldıkları döneme ait üslupları açıkça yansıtırlar.Bu üsluplar kendilerini desenlerde ve boyama tekniklerinde gösterirler. TMSK H-987 Divan-ı Câmî adlı eserde, İranlı ...
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki bazı evkâf defterlerinde kullanılan ebrül 

  Sözdemir Aşlamacı, Ayşe (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Başbakanlık Arşivi, Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu kültür ve medeniyet zenginliğinin farklı yansımalarına ev sahipliği yapan önemli bir kurumdur. Ebrû sanatının gelişimini ve geçmiş asırlarda ne denli iyi icra edildiğini ...
 • Geleneksel tekstil teknikleriyle yeni sanatsal çalışmalar 

  Uğurlu, Servet Senem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Uygarlık tarihi boyunca insanların yaşadığı çevrenin olumsuz etkilerine karşı kullandıkları en önemli objeleri tekstiller olmuştur. Ancak arkeolojik kalıntılar arasında günümüze en az ulaşan nesneler, tekstillerdir. Tarihsel ...
 • T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün (İstanbul) Halı müzesindeki restorasyon gerektiren kirkitli dokumaların motif ve tasarım bakımından incelenmesi 

  Sarıhan, Sümeyye Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Göçebe hayat tarzı ile yaşamış olan Türklerde dokumacılığın ayrı bir yeri ve önemi vardır. Türk kültürünün, sanatının ve inanışının bir yansıması olan dokumalar, Türk toplumlarının yapı taşları arasında gösterilmektedir. Altı ...
 • Halı-kilim pazarlama sorunları kapsamında eskitme yöntemleri 

  Niazi, Sohrab (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Tekstil ürünleri içinde çok önemli bir yere sahip olan halı, ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmış olup, ilk çağlardan bu yana insanoğlunun kültür tarihiyle birlikte gelişimini sürdürmüş ve en önemli uğraşlardan biri olmuştur. ...
 • TSMK, A.3593 no’lu Surnâme-i Vehbî’den seçilmiş minyatürlerin kompozisyon ve renk açısından incelenmesi 

  Doğanay, Selin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  18. Yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin özellikle sanat alanında batıya açıldığı bir dönem olmuş ve beraberinde yenilenme çabaları hız kazanmıştır. Bu dönemin sultanı olan III. Ahmed ise sanata olan ilgisiyle adından söz ...
 • Mimari tezyinatta İstanbul Art Nouveau’su 

  Tezgah, Sevil (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  Art Nouveau sanat akımı, XIX. yy. başında Avrupa’da çıkmış pek çok ülkede benimsenmiş ve öncü sanatçılar yetiştirmiştir. Bu sanat akımının temel özelliği, güzel sanatlara ve dekoratif sanatlara eşit ölçüde değer veren ve ...
 • TSMK’deki GY 152, GY 290, GY 309 envanter no.lu murakkaaların hat sanatı açısından değerlendirilmesi 

  Üveysuna, Tuğba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  Bu tezde, 84 kalemde (envanter no.su altında) 118 adet eser incelenmiştir. Bu eserlerin yazı cinsi, süsleme tarzı, konu içerikleri vb. hakkında bilgi verilmiştir. Kıt’aların bir kısımı tezhipli bir kısmı ebruludur. ...
 • Neyzen Emin Yazıcı ve hat sanatındaki yeri 

  Altıok, Ebubekir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  AraĢtırmamızda, hat sanatımızda eserleriyle önemli bir yere sahip Neyzen ve Hattat Mehmet Emin Yazıcı’nın daha çok hattatlık yönü incelendi. AraĢtırma üç ana bölümden oluĢmaktadır. Bunlar kısaca Emin Efendi’nin hayatı, ...
 • Hattat Sâmi Efendi’nin İstanbul’daki Kitâbeleri 

  Ülker, Fatma Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  “Hattat Sâmi Efendi’nin İstanbul’daki Kitâbeleri” konulu tez çalışması üç ana bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde Sâmi Efendi imzalı kitâbelerin önemine değinilmekte, tezin içeriğinin nasıl oluşturulduğu, özellikle hangi ...
 • 15-16. Yüzyıl Timurlu, Türkmen ve Osmanlı Miraç Tasvirleri 

  Aksay, Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
  Bu tezin konusu, “15-16. Yüzyıl Timurlu, Türkmen ve Osmanlı Miraç Tasvirleri ” dir. Araştırmamıza Miraç Hadisesini anlatmaya çalışarak başlamaktayız. Ardından bu konunun İslâmi İlimlerdeki yeri ve İslâm Sanatındaki ...
 • İstanbul Müze ve Kütüphanelerinde Bulunan 16. yy. Şiraz Üslubuna Ait Tezhipli Elyazması Eserlerin İncelenmesi 

  Yıldır, Lale (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
  "Ġstanbul müze ve kütüphanelerinde bulunan on altıncı yüzyıl ġiraz üslubuna ait tezhipli elyazması eserlerin incelenmesi" konulu tez çalıĢması üç ana bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde konunun önemi, niteliği, araĢtırma ...
 • Şevki Efendi ve Hasan Rıza Efendi Sülüs-Nesih Murakka’larının Mukayesesi 

  Uludağ, Dilek (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
  “ġevki Efendi ve Hasan Rıza Efendi Sülüs-Nesih Murakkaʻlarının Mukayesesi” isimli yüksek lisans tezi, hat sanatının iki önemli üstadı olan ġevki Efendi ve Hasan Rıza Efendi‟nin Elif Kasîdesi meĢk murakkaʻındaki sülüs-nesih ...
 • Hattat Abdülfettah Efendi’nin Taşa Mahkûk Eserleri 

  Vatansever, Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı dönemiyle zirveye taşınan Türk Hat Sanatı’nın Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mahmud Celâleddin, Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi, Mustafa Râkım Efendi gibi önemli hattatlarının mirasıyla yetişmiş ve yaşadığı dönemin ...
 • Osmanlı Minyatürlerinde “Deli” Figürlerinin Tasvir Analizi 

  Bilgili, Dilek Deveci (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı ordu teşkilatının eyalet askerlerine mensup olan “Deli” birlikleri, sınır muhafızları olarak görev yaptıkları gibi; savaşlarda da gözünü budaktan esirgemeyen cesur ve atılgan, öncü kuvvetler arasında yer almışlardır. ...
 • Üsküdar Atik Valide Sultan Camii Çinileri 

  Kaplan, Gülcan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2015)
  16. yüzyıl Osmanlı Devletinin, siyaset, ekonomik, sanat vb. alanlarda dünyaya hükmettiği dönemdir. Bu yüzyılda Osmanlıda saraya bağlı sanat kolu olarak gelişmiş klasik yapılarda, mimariyle bütünlük arz eden çini sanatının ...
 • Nakkaş Osman ve Levni’ye Ait Padişah Portrelerinin Kompozisyon ve Teknik Açıdan Karşılaştırılması 

  Peçe, Zaliha (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2015)
  Osmanlılarda padişah portreciliği 15. yüzyılda başlanmış olup bu dönemde padişah portreleri tarih konulu yazmalardaki minyatürler içerisinde diğer figürlerle birlikte yer almıştır. Sonraki dönemde padişah portreleri tek ...
 • Osmanlı Minyatürlerinde Ordu Teşkilatına Mensup Süvari Birlikleri Tasvirlerinin Teknik Analizi 

  Özbek, Hanife (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2015)
  Osmanlı Devleti’nin Anadolu’dan Avrupa’ya uzanan ve dünya lideri konumda bir devlet olmasında etkin rol oynayan süvari birlikleri, şehâdet şerbetini içme şerefine nail olabilme uğruna sınırların ötesinde gaza ...
 • Hattat Şekerzade Mehmed Efendi 

  Eid, Shady (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2015)
  XVIII. yüzyılda III. Ahmed ve I. Mahmud döneminde yaşamış olan hattat Şekerzâde Mehmed Efendi, Topkapı Sarayı’nda hocalık yapmış, pek çok talebe yetiştirmiş ünlü bir sanatçıdır. Şeyh Hamdullah ve Hâfız Osman'ın yolunu ...
 • İbnülemin Hat Koleksiyonundaki Sülüs-Nesih Kıt’aların İçerik ve Sanat Yönünden İncelenmesi 

  Doğan, Ayşe (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2015)
  İbnülemin Mahmud Kemal İnal Osmanlı İmparatorluğun’nun son, Cumhuriyet’in ilk dönemine şahitlik etmiş bir fikir adamı ve sanatseverdir. Harf inkılâbıyla sekteye uğrayacağını düşündüğü Hat sanatının yok olmaması için ...

View more