Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Fatih: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, 15 

  Öz, İsmail (FSM Vakıf Üniversitesi, 2016-07)
  Fatih Bülten’in bu sayısıyla birlikte on beşincisini geride bıraktık. Her sayısında üniversitemizdeki gelişmeleri duyurduğumuz, akademisyen ve öğrencilerimizle röportajlar yaptığımız bültenin bu sayısında, 15 Temmuz ...
 • Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları 

  Aydın, Mustafa H. (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Tarih Araştırmaları Kulübü ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) ortaklaşa düzenlediği “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları” başlıklı panel serisi üçüncü programın ardından sona erdi. ...
 • الأَندَلُس في الأدب التركي الحدیث 

  Elhajhamed, Abdulsattar (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  تتناول ھذه المقالة صورة الأَندَلُس في الأدب التركي الحدیث المكتوب بالحروف العربیة 1928 م) إذ تقدم لمحة عن علاقة الترك بالأَندَلُس التي تمتد إلى زمن الشیخ - "اللغة العثمانیة" ( 1839 الصوفي ابن عربي، وتؤرِّخ لموضوع الأَندَلُس ...
 • Câbir b. Abdullah’ın Hayatı ve Hadis Rivayeti 

  Ece, Abdurrahman (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Son dönemin gündemde olan en önemli konularından birisi de hadisler ve bunların ilk aktarıcıları olan sahâbîlerdir. Özellikle çok hadis rivayet eden sahâbiler daha çok gündemi işgal etmektedirler. Bu makale, hadis rivayet ...
 • AB’de Türk Şirketlerinin Yerleşme Özgürlüğünün Hukuki Temeli 

  Kara, Etem (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Şirketlerin Yerleşme özgürlüğü, Kurucu Anlaşmanın 49 (Eski 43) ve 54’üncü (Eski 48) maddelerinde ifadesini bulan yerleşme özgürlüğü ilkesi ile de güvence altına alınmıştır. Söz konusu maddeler gerçek ve tüzel kişilere ...
 • XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Coğrafyacısı: Sipâhizâde Mehmed ve Eseri Evzahu’l-mesâlik ilâ ma‘rifeti’l-büldân ve’l-memâlik 

  Danış, İlhami (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  XVI. yüzyıl Osmanlı coğrafyacıları için tercüme eserlerin yanında denizcilik alanında, seyahatname türünde ve şehirlere dair eserler te’lif etmişlerdir. Bu yüzyıl Osmanlı coğrafyacılığının gelişimi noktasında ilk basamak ...
 • Nişabur Ekolüne Mensup Hanım Sufilerde Görülen Fütüvvet ve Melamet Anlayışı 

  Çubukçu, Hatice (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Hicrî III. ve IV. Yüzyıllarda tasavvuf hareketi içinde öne çıkan sûfî ekollerden biri de Nişâbur Ekolüdür. Nişâbur Ekolüne mensup sûfiler “melâmet ve fütüvvet” anlayışlarıyla dikkat çekmişlerdir. Bu ekole mensup hanım ...
 • İnsanın Kentinden Kentin İnsanına: Öyküde Kent, Kentleşme, Kentlileşme Görünümleri 

  Hergüner, Bekir (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  İnsan zaman ve mekân algısıyla kuşatılmıştır. İnsan yapıp ettikleriyle mekânda kalıcı izler bırakmakta, zamanın aynasında bu izler takip edilmektedir. Mekân kurmanın ifade şekillerinden birisi olan kentleşme ve mekâna ...
 • Çerkez Toplumu Etiğinin Adler Yaklaşımının Temel Kavramları ile İncelenmesi 

  Bingöl, Tuğba Yılmaz (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  İnsanın en önemli özelliklerinden biri toplumsal bir varlık olmasıdır. İnsanoğlu yaşamını büyük ya da küçük birçok grubun üyesi olarak birtakım kurallar dahilinde sürdürür. Adler yaklaşımının temel kavramlarından olan ...
 • Adaptation of the Distress Disclosure Index to Turkish Culture 

  Arslan, Nihan (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  The purpose of this study is to investigate the psychometric properties of the Turkish version of the Distress Disclosure Index (DDI). Participants were 333 high school students. In this study, as construct validity, ...
 • es-Semîn el-Halebî’nin Hayatı ve İlmî Şahsiyeti 

  Arslan, Mehmet Nafi (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  el-Halebî, Halep’te doğmuş ve Mısır’a yerleşip oradaki meşhur âlimlerden ders alarak yetişmiş bir âlimdir. Mısır’da İbn Tolun ve İmam Şâfi‘î camilerinde kıraat ve nahiv dersleri okutmuş, kadılığa niyâbet etmiş, nahiv, ...
 • عنوان المقالة: آلیات حمایة فئة المسنین من جرائم الأسرة في التشریع الجزائري 

  Abdellah, Kadia (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  تقوم السیاسة الإجتماعیة في الجزائر على مبادئ قارة منطلقھا تكفل الدولة بكل أفراد المجتمع مع إعتبار الأسرة الأساس الذي ینبني علیھ ھذا التكفل، ھذا الأخیر یتخذ أشكالا مختلفة، تتعد بتعدد الأفراد المكونین لھا و الذین یشكلون ...
 • Vasilios Nikoltsios and Yannis Mylonas, Memorabilia of the Balkan Wars, Uniforms, Medals and Heirlooms from the Belligerent Armies of 1912-1913 

  Saygılı, Hasip (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  2015 yılında iki Yunan askeri müzecilik uzmanı 1912-1913 Balkan Savaşlarının harp hatıra materyallerine ilişkin bir kitap yayınlamışlardır. Önsöz ve girişin yanısıra kitap, iki savaşın düşman ordularının üniformaları, ...
 • علي بولوط، البلاغة الميسرة: المعاني، البيان، البديع 

  Derşevi, Muhammed Raşid (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين منزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيدنا محمد إمام البلغاء وأفصح من نطق بالضاد والقائل في حديثه الشريف: )) أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ((، ...
 • Sadettin Özçelik, Dede Korkut: Dresden Nüshası, Giriş-Notlar (c.1); Dede Korkut: Dresden Nüshası, Metin-Dizin (c.2) 

  Aydın, Mehmet (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Tanıtıp tartıştığım eserin yazarı Sadettin Özçelik, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1981 yılında bitirmiş ve ardından yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler ...
 • İspanyol Edebiyatı Altın Çağı’nda Türk İmajı ve Duyum Edebiyatı 

  Castaño, Emilio Sola (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Bu makalede, İspanya’nın Altın Çağ’ında çoğu zaman yaşanmış olaylara ve bazen de duyumlara dayalı olarak çizilen ve genellikle olumsuz bir tablo oluşturan Türk imajı konusu işlenecektir. Bilindiği gibi Hristiyan dünyasında ...
 • Deleuze ve Guattari’de Toplum ve Dil 

  Say, Ömer (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Deleuze ve Guattari toplumsal yapıyı socius olarak adlandırmaktadır. Onlar, ilkel, despotik ve kapitalist olmak üzere üç tip toplumsal biçimlenmenin olduğunu öne sürmektedirler. Tüm toplumsallık tipleri birer kodlama ...
 • Engelli Bireylerin Yaşamdan Beklentilerinin İncelenmesi 

  Öztabak, Muhammet Ü. (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Engellilik, bireyin yaşam aktivitelerini sınırlayıcı ve kısıtlayıcı zihinsel-fiziksel bozukluklardır. Aynı zamanda bireyin yeteneklerindeki ve gücündeki sınırlılık ve eksiklik durumudur. Engellilik, sadece bir sağlık ...
 • Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Değişime Dair Üç Öykü: Pastırma Yazı Sır ve Kuyu 

  Özsaray, Yunus Emre (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Edebi eserlerin, edebiyat sosyolojisinin yöntemleriyle incelenmesi, edebi-estetik değerin göz ardı edilmesine sebep olacağı yönünde tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Toplumsal bağlama uyumlu olmanın edebi değerle ilişkisi ...
 • Hattat Afif İbrahim Efendi 

  Mert, Talip (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Hattat Afif İbrahim Efendi Osmanlı Hat tarihine adını yazdırmış hattatlardandır. O her ne kadar büyük hattatlar arasında olmasa bile, günümüze ulaşan çok az sayıdaki eserinden onun değerli bir kalem sahibi olduğu açıkça ...

Daha Fazla