Now showing items 1-20 of 2709

 • Üniversitelerin finansmanı ve öğrenci harçları 

  Yılmaz, Fevzi (Dünya Gazetesi, 2012)
  Yükseköğretim masraflarının artması eğitimcileri ve politikacıları telaşlandırmaktadır. Üniversite maliyetleri ile ilgili ana unsur, teknolojinin eğitim ve öğretimi çok fazla etkilemesi, bazen masrafları düşürmesi, bazen ...
 • Uluslararası eğitim sektörü ve Türkiye'nin durumu 

  Yılmaz, Fevzi (Dünya Gazetesi, 2010)
  Küreselleşme denince en çok akla gelen; çokuluslu şirketler (dışa açık sınır aşan firmalar), şaşırtan multimedya (uzaklığı yok eden teknolojiler) ve yabancı öğrenci-öğretim elemanı yoğun üniversitelerdir. Akademik küreselleşme, ...
 • Yerküremiz Kaynaklarının Kullanımı, Refah ve Türkiye 

  Yılmaz, Fevzi; Göncü, Sadullah (2019)
  Earth surface and atmospheric records astonish everybody and lead to take precautions. Pillaging the resources of our planet resulted with global climate change and increased natural disasters. By the way of natural process ...
 • Firdevsî-i tavîi'in kitâb-ı hayât ü memât adlı eseri: tahlil ve metin 

  ATASOY ÇALIŞKAN, Fatma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Firdevsî-i Tavîl’in, te’lif ve tercüme olarak kaleme aldığı Kitâb-ı Hayât ü Memât adlı eseri, nazm ve nesr karışık olarak, dibace kısmı ve otuz bâbdan oluşmaktadır. Diğer eserlerinden en önemli farkı bu eserinde fihrist ...
 • Cenâbi Mustafa'nın dürr-i meknün'unda ilk dönem islâm tarihi 

  İŞÇİMEN, Tuba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  XVI. yüzyılın en önemli ilim adamlarından biri olan Cenâbî Mustafa Efendi, kaleme aldığı ve Cenâbî Tarihi adıyla meşhur olan eseri ile umumi tarih yazan ilk Türk tarihçisi olma unvanını elde etmiştir. Bütün İslâm devletlerinin ...
 • Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 nolu şiir mecmuası (vr. 93a-110b) (inceleme-metin-nesne çeviri) 

  KÜLÜNK, Çiğdem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Çalışmamız Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 numarada kayıtlı 254 varaklık şiir mecmuasının 93a-110b varaklarının transkripsiyonlu metninden ve bu metnin incelemesinden oluşmaktadır. Bu çalışmada şairler ve şiirler hakkında ...
 • Reşat Nuri Güntekin'in romanlarında gelenek ve din anlayışı 

  GÜLER, Merve (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni bir medeniyet dairesine girişi modernleşme sürecini başlatmıştır. 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla “Batılı gibi olma” anlayışı ortaya çıkmış ve bu durum ülkede değişim sürecini beraberinde ...
 • 60-72 aylık çocukların bağlanma durumları ile yalnızlık ve memnuniyetsizlik duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  ŞAHİN, Hilal Güşta (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İlişkisel tarama modelinde dizayn edilmiş bu çalışmanın amacı, 60-72 aylık çocukların bağlanma durumları ile yalnızlık ve memnuniyetsizlik duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma grubunu, Tokat ilinde Milli ...
 • Türk ve Arap toplumlarında siyasi edebi ve kültürel bir figür olarak Nasreddin Hoca 

  CİBAVİ, Muhammed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmamız Türk ve Arap mizahının önemli iki karakteri olan Nasreddin Hoca ve Cuha’yı Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı perspektifinden figüratif olarak incelemektedir. Çalışmada öncelikle Halk Edebiyatını, ilgili kavramları ...
 • Tasarım ve mülklerin bölünebilirliği: miras ve önalım 

  ÇAKAR, Hale Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Yapılı çevre ve insan ihtiyaçları sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim günümüzün teknolojik gelişmeleri ile daha da hızlanmış ve giderek hızlanmaktadır. Kullanıcılar, değişen ve dönüşen ihtiyaçlarını, yaşadıkları ...
 • Atik şikâyet defteri (7 numaralı H.1081-1083/ M.1671-1672) transkripsiyon- değerlendirme 

  VERGİLİ, Muhammed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  “M. 1671-1672’’ (H. 1081-1083) tarihleri arasındaki şikâyet hükümlerini ihtiva eden 7 numaralı Atik Şikâyet Defteri dönem içerisinde Osmanlı Devleti’nin hukuk ve adalet anlayışını yansıtan ve dönemin siyasi, sosyal, ekonomik ...
 • Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs 

  KURŞUN, Kübra Ceren (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  XVI. yüzyıl, Osmanlı Devleti için doğu ve batıda sınırlarını iyice genişlettiği bir dönemi ifade eder. Bu genişleme, Arap topraklarının Osmanlı hakimiyetine girmesiyle başka bir hüviyete bürünmüştür. Medine, Mekke, Kudüs ...
 • Kişilik inançlarının ve depresif belirtilerin evlilik uyumuna etkisinin incelenmesi 

  YAVUZ, Ferhan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bir ailenin meydana gelmesini ve sonraki neslin yetişmesini sağlayan en önemli ve en temel insan ilişkisi evliliktir. Bu kutsal ilişkinin saygı, sevgi, güven ve uyum içinde sürdürülmesi çok önemlidir. Evli çiftlerin tamamı ...
 • Müze kavramının günümüz metro müzeleri kapsamında incelenmesi ve uygulama örneklerinin değerlendirilmesi 

  EROL, İbrahim (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Ulaşım ilk çağlardan itibaren, bireylerin mekân keşfetme, sınırlarını bilme, yer değiştirme ve taşıma gibi birçok ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Toplumların yaşam şekilleri, bulundukları coğrafyalar ve içinde bulundukları ...
 • Nizamüddin Ömer b. Ali el-Merğinânî’nin Cevâhirü’l-Fıkh Adlı Eserinin Tahkiki 

  Chabban, Mahmoud Noureddin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada “İbn Sahibi’l-Hidaye” olarak meşhur, Nizamuddin Ömer İbn Ali Burhaneddin el-Merğinânî’nin (620 h. ?) “Cevâhirü’l-Fıkh” kitabının tahkiki ve incelemesi yapılmıştır. Müellif, Hanefi fıkhında yazılmış “el-Hidâye ...
 • Vakfiyesi ışığında Şah Sultan ve Zal Mahmud Paşa Külliyesi:Cami,Medrese,Türbe ve çeşmesi 

  Kahraman, Betül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada Osmanlı medeniyetinin en önemli değerlerinden olan Vakıflar’ın bir örneği olarak Şah Sultan ve Zal Mahmud Paşa Vakfı ele alınmıştır. Tezimizde yer alan bu vakıf tarihi kaynak değeri yüksek olan vakfiyeler ...
 • Çiftlerin arasındaki evlilik uyumunun evli kalma sürelerine bağlı olarak beden algısı, kıskançlık düzeyleri ve akılcı olmayan inançları ile ilişkinin incelenmesi 

  Murat, Dilara (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu tez çalışmasının amacı, cinsiyet, yaş, çocuk sayısı, evlenme şekli gibi sosyo-demografik değişkenlerle, çiftlerin evli kalma süreleri göz önünde bulundurularak cinsel doyum, bedenlerinden memnuniyet, eşlerine yönelik ...
 • İbnü’l-Cevzi'nin Zâdü'l-Mesîr adlı eserinin kıraat ilmi açısından tahlili 

  Özdemir, Büşra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Kıraat ilmi Kur’ân-ı Kerîm’i anlamada bizlere okuma kolaylığı sağlayan, anlam zenginliği ve çeşitliliği sunan Kur’ân ilimlerindendir. Biz de bu çalışmamızda Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin Zâdü’l-mesîr fî ‘ilmi’t-tefsîr adlı ...
 • İslam hukukunda akitlerin feshi ve hukuki sonuçları 

  Ateş, Üveys (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Tezimizde islam hukukunun muâmelâtla alakalı konuları arasında önemli yeri olan akitlerin feshedilme ilke ve esasları ele alınmıştır. Tez konumuz yalnızca borçlar hukuku alanına dâhil olan akitlerin feshiyle sınırlı ...
 • 1908 Jön Türk devrimi ile 1911 Çin devriminin karşılıklı analizi 

  Adilijiang, Aierken (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başlarında bir bakış açısından, kapitalizm, emperyalizm aşamasına geçmiş, sömürgeci politikalar genel olarak güçlenmiş ve Asya'daki bazı ülkeler sömürgeler haline gelmiş ya da ...