Toplam kayıt 2439, listelenen: 1-20

 • 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkileri 

  Hergüner, Bekir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 2000 sonrası Türk öykücülüğünde insan, inanç ve kent ilişkilerinin niteliği, önceki dönemlerle olan benzerlik ve farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Geçmişten bugüne Türk edebiyatında önemli bir yer ...
 • 1980-2000 arası Türk hikâyesi ve toplumsal değişim 

  Özsaray, Yunus Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada 1980-2000 arası toplumsal değişimin Türk hikâyesine yansımaları incelenmektedir. 24 Ocak Kararları ile uygulamaya başlanan neoliberal politikalar ve ardından 12 Eylül 1980 askerî darbesi, toplumsal yapının ...
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili isimli tefsirinde tenkit ettiği ilim adamları İbn Sînâ ve Muhammed Abduh örneği 

  Ünal, Serkan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Geçtiğimiz asırda yaşamış ilim adamlarından Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili isimli tefsirinde eleştirdiği ilim adamlarını, onların bu bağlamdaki fikirlerini ve Elmalılı’nın konuya dair düşüncelerini ...
 • Kur’ânı Kerîm’de i’tirâzî cümleler ve meâllere yansıması 

  Yıldırım, Muhammed Emin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalıĢma, Kur‟ân-ı Kerîm‟deki i„tirâz cümleleri ve meâllere yansımasını ele almaktadır. ÇalıĢma esnasında kaynak olarak öncelikle klasik tefsir kitaplarından faydalanılmıĢ, zaman zaman modern tefsir kitaplarından da ...
 • Ebû Üseyd Mâlik B. Rebîa’nın hayatı ve rivayetleri 

  Özsoy, Adem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Kur’an-ı Kerîm ve Hadis-i Şeriflerin bir sonraki nesle aktarımında sahâbenin rolü ve önemi bilinmektedir. Bu çalışmamızda Ashâbü’n-Nebî içerisinde önemli bir yer tutan sahâbî Ebû Üseyd Mâlik b. Rebîa ve rivayetleri ...
 • Ebu Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît adlı eserinin beyân ilmi açısından tahlili 

  Köseoğlu, Mustafa (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Ebu Hayyân el-Endülüsî‘nin el-Bahru‟l-Muhît isimli tefsiri belâgat açısından önemli bir yere sahiptir. ÇalıĢmamızda bu tefsiri ilm-i beyân açısından tahlil etmeye çalıĢtık. Bu çalıĢmamızı yaparken klasik ve modern birçok ...
 • Tevbe sûresinin meânî ilmi açısından tahlili 

  Ergen, Muhammed Fatih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Tevbe sûresini Meânî ilmi açısından inceleyen bu çalışma giriş, beş bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın, önemi, amacı, kaynakları, Tevbe sûresinin genel çerçevesi, Meânî ilminin konusu ve tanımı ve ...
 • Ebû İshak eş-Şirâzî’nin el-Lüma’ adlı eserinde hanefilere isnat ettiği görüşlerin tahlili (icma bölümüne kadar) 

  Özdemir, Nihat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmamızda Ebu İshak eş-Şirâzî’nin “el-Lüma‘ fi Usûli’l-Fıkh” adlı eserinin icmâ bölümüne kadar Hanefi mezhebine nisbet ettiği 27 görüş ele alınmış ve söz konusu nisbetlerin doğruluk derecesi tespit edilmeye ...
 • Fatih: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, 15 

  Öz, İsmail (FSM Vakıf Üniversitesi, 2016-07)
  Fatih Bülten’in bu sayısıyla birlikte on beşincisini geride bıraktık. Her sayısında üniversitemizdeki gelişmeleri duyurduğumuz, akademisyen ve öğrencilerimizle röportajlar yaptığımız bültenin bu sayısında, 15 Temmuz ...
 • Şeyhulislam İbn Kemal Paşa’nın tefsiri (Meryem ve Taha sûrelerinin) inceleme ve tahkiki 

  Turdi, Muhammed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu tez, Tefsir alanında Kur’an-ı Kerim’ den Meryem ve Taha sûrelerini ince-leme ve tahkik etme hususunda yapılan bir çalışmadır. Konuları açısından bahset-tiğimiz sûreler içerikli bu çalışmada kaynak olarak muteber, klâsik ...
 • Galata Şahsuvar Bey Camii restorasyon projesi önerisi 

  Bogenç, Salih Ceyhun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Galata Semti, Bereketzade Mahallesi, Büyük Hendek Caddesi ve Lakerdacı Sokak’ın kesiştiği köşede 155 Ada, 55 Parsel’ de bulunan Şahsuvar Bey Camii incelenmiştir. Yapının günümüzdeki ...
 • Yüksek binalarda enerji etkin mimari tasarım yaklaşımları ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Erol, Harun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Özellikle sanayi devriminden bu yana artan enerji ihtiyacı neticesinde bu ihtiyacın fosil kaynaklardan sağlanması küresel ısınmaya, ozon tabakasının delinmesine, çevre kirliliğine, enerji krizlerine ve biyoçeşitliliğin ...
 • Mütercim Rüşdü Paşa Konağı (Vefa Lisesi eğitim binası) rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 

  Salar, Aybike Baydar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Tarihi yarımadada, hem Bizans hem de Osmanlı’nın önemli merkezlerinden biri olan Vefa’da, semte adını veren lise, Osmanlı’ nın ilk idadisi olarak olması bakımından önem taĢımaktadır. Mimarı ve tam olarak yapım tarihi ...
 • Konutlarda enerji tüketimini etkileyen tasarım yöntemleri ve BEP-TR yöntemiyle uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kübra Külünkoğlu İslamoğlu, Asiye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  İnsanların yaşam konforlarının hızla artması, gelişen teknoloji ve modern hayat diye niteleyebileceğimiz günümüz yaşantısı, daha fazla enerji ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynakları kullanarak, çevreye zarar ...
 • Yapı örtüsü olarak mütekabil elemanların incelenmesi 

  Karakoç, Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mütekabil elemanlar ifadesi, kısa kirişlerle geniş açıklıklar geçmekte tarih öncesi dönemlerden beri kullanılan çeşitli yapım yöntemlerini kapsar. En basit örneği kızılderili çadırlarında görülen bu sistemler, ortaçağ ve ...
 • TSMK’deki GY 152, GY 290, GY 309 envanter no.lu murakkaaların hat sanatı açısından değerlendirilmesi 

  Üveysuna, Tuğba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  Bu tezde, 84 kalemde (envanter no.su altında) 118 adet eser incelenmiştir. Bu eserlerin yazı cinsi, süsleme tarzı, konu içerikleri vb. hakkında bilgi verilmiştir. Kıt’aların bir kısımı tezhipli bir kısmı ebruludur. ...
 • Neyzen Emin Yazıcı ve hat sanatındaki yeri 

  Altıok, Ebubekir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  AraĢtırmamızda, hat sanatımızda eserleriyle önemli bir yere sahip Neyzen ve Hattat Mehmet Emin Yazıcı’nın daha çok hattatlık yönü incelendi. AraĢtırma üç ana bölümden oluĢmaktadır. Bunlar kısaca Emin Efendi’nin hayatı, ...
 • Veri madenciliği teknikleriyle Türkçe web sayfalarının kategorize edilmesi 

  Hüsem, Seçil Şekerci (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Veri madenciliği, insanın işleyebileceğinden çok miktarda veri üzerinde çalışabilen, bu verileri anlamlandırmak, örtük bağlantıları ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan yöntemler bütünüdür. Örneğin, herhangi bir web sayfasının ...
 • 3D Baskı Ürünleri ve Şaşırtan Gelişmeler 

  Yılmaz, Fevzi (Dünya Gazetesi, 2017-09)
  3D yazıcılarla üretilen objeler bir süredir hayatımızda yer alıyor. "Katmanlı Üretim’’ ve “Eklemeli Üretim” adları da verilen bu üretim yönteminin tarihi 1983’e kadar uzanır. Bilgisayarda model yazılımı (CAD) ile önce ...
 • Hicrî 1096 (1684-1685) yılına dair bir münşeat mecmuası ve değerlendirilmesi 

  Kıriş, Ahmet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Sadaret Kaymakamı Karahasanzâde Mustafa Paşa zamanında kaleme alındığını söyleyebileceğimiz Münşeât-ı Mekâtib adlı eser IV. Mehmed döneminin 1684-1685 yıllarını kapsamaktadır. Eserde Macaristan’a serasker olarak ...