Toplam kayıt 2647, listelenen: 1-20

 • Bilim Merkezlerinin Mekansal Tasarım-Kullanım Bağlamında İncelenmesi: Konya Bilim Merkezi Örneği 

  Burkut, Emine Banu (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018-05)
  Bilim merkezleri, bilgiyi hayatla buluşturan informal eğitim alanlarıdır. Türkiye’de sayısı hızla artan bilim merkezleri toplum ve bilimi buluşturan önemli mekânlardır. Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından ve farklı ...
 • Sürdürülebilir Mimari Tasarımların Konya Örneğinde İncelenmesi 

  Burkut, Emine Banu (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018-05)
  Sürdürülebilirlik, günümüz ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu ve çevreye zarar vermeyen, doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı bir anlayışın ifadesidir (Bozdoğan, ...
 • Karbon Her Yerde 

  Yılmaz, Fevzi (Dünya Gazetesi, 2018-09-15)
  Hiç merak ettiniz mi? İnsanoğlu dahil yeryüzü canlı türlerinin oranı ve bileşimi nedir? Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları yerküre biyokütlesinin %80’inin bitkilerden oluştuğunu vermiştir. Bitkilerden sonra 2. sırayı ...
 • Kenar bilişim için siber saldırıları tespit ve önleme yöntemleri 

  Güven, Ebu Yusuf (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Intelligent systems change familiar objects as well as rapidly change common technologies. Internet of Things is spreading digital objects and introducing new products and services in every area. The data generated by ...
 • Tunus'ta bir Osmanlı yapısı Sidi İbrahim Siyahi Zaviyesi 

  Skander, May (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tunus şehri, köklü tarihiyle gerçek bir kültür ve mimari mozaiğe sahiptir. Halk arasında “Medina” olarak tabir edilen şehirde, sokaklar, konutlar ve pazarlar sayesinde, zengin bir tarihi miras ve mimari tabakalaşma ...
 • İstanbul Hasköy Abudara (Parmakkapı) Sinagogu restorasyonu 

  Kına, Muhammed Cihad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İstanbul Beyoğlu ilçesi içerisinde kalan Hasköy semti uzun yıllar boyunca Yahudi cematine ev sahipliği yapmıştır. Yahudi toplumu tarih içerisinde bir çok defa göç etmiş ve bu göçler esnasında İstanbul’a da farklı yerlerden ...
 • Sultanahmet arkeolojik parkı kapsamında bulunan 58 ada1-2 parselin mevcut durumu ve koruma mevzuatı açısından değerlendirilmesi 

  Çakmak, Ahmet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İstanbul'un, Neolitik Çağ’a (MÖ 6500'ler) kadar uzanan bir yerleşim yeri olduğu, başta Marmaray Yenikapı Kazıları olmak üzere, Beşiktaş Metro Kazısı gibi yeni araştırmalarla gün yüzüne çıkmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde ...
 • İstanbul'da 16-18. yy.'lara ait medreselerdeki işlev değişikliklerinin koruma amaçlı değerlendirilmesi 

  Öztürk, Engin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmadaki amaç, İstanbul’da bulunan 16-18'inci yüzyıllara ait olan klasik dönem ve sonrasındaki medreselerin günümüzdeki kullanım amaçları, koruma sorunları ve kullanım amaçlarının koruma ilkelerine uygun olup olmadığını ...
 • Kayseri'deki Molu Rum Okulu'nun restorasyonu ve yeniden kullanımi için bir öneri 

  Alikişioğlu, Mehmet İsmail (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Anadolu'da bir köy okulu olmasına rağmen, 19. yy. neoklasik üslup mimarisini yansıtan Molu Rum Okulu, Kayseri yöresinin doğal yapı malzemesi olan taşın, bezemeli olarak işlenip yapılara görsel olarak zenginlik kattığını ...
 • Kur'an'da geçen Yusuf ve Musa kıssalarının benzer ve farklı yönleri 

  Karaçizmeli, Murat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmamızda Kur’an’da geçen Hz. Yûsuf ve Hz. Mûsâ kıssalarını benzeyen ve ayrışan yönleri ile ele aldık. Yûsuf Kıssası Kur’an’da tek seferde anlatılan en uzun kıssa iken, Mûsâ Kıssa’sı en çok tekrarlanan kıssadır. ...
 • Arşiv belgeleri ışığında Osmanlı'da devlet-tekke ilişkileri (XIX. yüzyıl) 

  Özsaray, Mustafa (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu araştırmada himaye ve cezalandırma dengesi çerçevesinde devlet-tekke ilişkilerinin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren bir panoraması çizildikten sonra aynı denge gözetilerek XIX. yüzyıldaki devlet-tekke ilişkileri ...
 • II.Dünya Savaşı sonrasında, Chp hükümetlerinin dış politikaya yönelik propaganda faaliyetleri (amaçlar, araçlar, yönelişler) 

  Duman, Melih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışma II. Dünya Savaşı sonrasında, Türkiye’nin milli güvenlik algılamasında yaşanan değişiklik nedeniyle CHP Hükümetlerinin 1945-1950 yılları arasında dış politikaya dayanan propagandasını değerlendirmektedir. II. ...
 • Alman imparatoru II.Wilhelm'in Filistin ve Suriye ziyareti (1898) 

  Savaş, Merve (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde, Osmanlı Devleti’nin Almanya Devleti ile 19. yüzyılda kurmuş olduğu dostluk münasebetleri bir seyahat üzerinden değerlendirilmiştir. Almanya Birliği’nin 1871 yılında kurulması akabinde tahta çıkan Kaiser ...
 • Menteşe (Muğla) sancağında eşkıyalık (1914-1918) 

  Hızal, Talha (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İnsanlığın her döneminde her coğrafyada kendini gösteren eşkıyalık adaletsizliğe karşı bir hak arama şeklinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nde de kendini gösteren eşkıyalık, 20. yüzyıl ile beraber büyük bir güvenlik ...
 • Üsküdar Hafız Ali Paşa sokağı 78 parselde yer alan konağın koruma projesi 

  IŞILDAR, Mehmet Esad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tarih boyunca önemli ulaşım ve konaklama merkezi olan Üsküdar, 1453’te İstanbul’un fethi ile hızla gelişme göstermiş, gerek anıtsal gerekse sivil mimari eserlerle yüzyıllar boyunca kentin önemli yerleşim yerlerinden biri ...
 • Emnî Burnaz Mehmed Ağa Dîvânı 

  Sözer, Rabia (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada 17. yüzyıl şairi Emnî Burnaz Mehmed Ağa’nın tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 06919-002 numarada kayıtlı olan Dîvân’ı incelendi. Çalışma üç ana bölümde gerçekleştirildi. Birinci ...
 • Türk Edebiyatı'nda padişah ve şehzade mersiyeleri 

  Hasar, Recep (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  PadiĢah ve Ģehzadelerin vefatları üzerine yazılan mersiyelerin incelendiği bu tez için yedi yüze yakın kaynak aser taranmıĢ, bu eserlerden yetmiĢ üç mersiye derlenmiĢ, böylece Eski Türk Edebiyatı‟ndaki padiĢah ve Ģehzadeler ...
 • Tercüman-ı Hakikat Gazetesi'nin II. Abdülhamid dönemi çocuk eğitimine katkısı (1296-1297\1879-1880) 

  Göçen, Merve Büşra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, II. Meşrutiyet Döneminde faaliyet gösteren çocuk gazetelerinden Tercümân-ı Hakikât Gazetesi’nin, dönemin çocuk eğitimine katkısı bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Tez, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. ...
 • Suyolcuzâde Ahmed Nehrî Dîvânı 

  Dolamaç, Emine Neslihan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada 18. yüzyılda yaşamış bir Kâdirî şeyhi aynı zamanda şair olan Suyolcuzâde Ahmed Nehrî’nin, tek nüshası Vatikan Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Bölümü 235 numarada kayıtlı olan “Dîvân”ı incelenmiştir. Birinci ...
 • Mülkiye Mecmuası'nda (1909-1911) tarihi, idari ve sosyal tartışmalar 

  Aktürkoğlu, Mustafa Enes (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde II. Meşrutiyet sonrası 1909 ile 1911 yılları arasında çıkmış olan Mülkiye Mecmuası incelenerek basına yansıyan dönemin idari ve sosyal tartışmaları irdelenmiştir. Tezde öncelikle Tanzimat’tan Meşrutiyet’e giden ...