Now showing items 1-2 of 2

  • Fıkhî İhtilaflarda Arap Dilinin Etkisi Bidâyetü’l-müctehid Örneği 

   Ergen, Muhammed Fatih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada müctehidlerin Arap dilinden kaynaklı ihtilafları ele alınmıştır. Bu ihtilaflar ele alınırken İbn Rüşd’ün Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesid adlı eserindeki ihtilaflara yaklaşımı esas kabul edilmiştir. ...
  • Tevbe sûresinin meânî ilmi açısından tahlili 

   Ergen, Muhammed Fatih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Tevbe sûresini Meânî ilmi açısından inceleyen bu çalışma giriş, beş bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın, önemi, amacı, kaynakları, Tevbe sûresinin genel çerçevesi, Meânî ilminin konusu ve tanımı ve ...