Show simple item record

dc.contributor.advisorTatar, Arkun
dc.contributor.authorAlioğlu, Seda
dc.date.accessioned2019-02-21T06:43:11Z
dc.date.available2019-02-21T06:43:11Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationALİOĞLU, Seda, Narsisistik, sınır ve şizoid kişilik bozukluklarına yatkınlıkta duygusal farkındalığın incelenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2832
dc.description.abstractBu tez çalışmasının amacı, Narsisistik, Sınır ve Şizoid Kişilik Bozuklukları’na yatkınlıkta duygusal farkındalığın incelenmesidir. Ayrıca Narsisistik, Sınır ve Şizoid Kişilik Bozuklukları’nın duygusal öz farkındalık, aleksitimi, duygusal zekâ ve empati düzeylerinin çeşitli sosyo-demografik değişkenlerle olan ilişkisi de araştırma kapsamındadır. Çalışmaya 18-68 yaş arasında toplam 502 kişi katılmıştır. Katılımcıların %77,9’i kadın (n = 391), %22,1’i (n = 111) erkek ve yaş ortalaması 31,58±10,43’dür. Katılımcıların %2’si ilkokul (n = 10), %2,4’ü ortaokul (n = 12), %12,2’si lise (n = 61), % 66,7’si üniversite (n = 335) ve % 16,7’si lisansüstü (n = 84) düzeyde eğitim almıştır. Araştırmada “Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği”, “A Aleksitimi Ölçeği”, “Asıl Form Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” , “Empati Ölçeği” ve “DIP-Q ” kullanılmıştır. Verilerin analizinde iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analizler, ilgili kişilik bozuklukları ile duygusal farkındalık arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of thesis is to study of emotional awareness on predisposition to Narcissistic, Borderline and Schizoid Personality Disorders. In addition, relation of Narcissistic, Borderline and Schizoid Personality Disorders with emotional awareness and empathy levels various socio-demographic variables is also within the scope of the research. A total of 502 participated in the study between the ages of 18-68. Among the participants, 77.9% were female (n = 391), 22.1% (n = 111) were male and the mean age was 31.58 ± 10.43. 2% of the participants were in primary school (n = 10), 2.4% in middle school (n = 12), 12.2% in high school (n = 61), 66.7% in university (n = 335) and 16.7% of them received postgraduate education (n = 84). In the research ‘’ Emotional Self-Awareness Scale’’, ‘’ Alexithymia Scale’’, ‘’Schutte Emotional Intelligence Scale’’, ‘’Empathy Scale’’ and ‘’DIP-Q’’ methods are used. Two-way analysis of variance was used in data analysis Analyses show that there is a significant relationship between related personality disorders and emotional awareness.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNarsisistik kişilik bozukluğuen_US
dc.subjectSınır kişilik bozukluğuen_US
dc.subjectŞizoid kişilik bozukluğuen_US
dc.subjectDuygusal öz farkındalıken_US
dc.subjectAleksitimien_US
dc.subjectEmpatien_US
dc.subjectDuygusal zekâen_US
dc.subjectNarcissistic personality disordersen_US
dc.subjectBorderline personality disorderen_US
dc.subjectSchizoid personality disorderen_US
dc.subjectEmotional self-awarenesen_US
dc.subjectAlexithymiaen_US
dc.subjectEmpathyen_US
dc.subjectEmotional intelligenceen_US
dc.titleNarsisistik, sınır ve şizoid kişilik bozukluklarına yatkınlıkta duygusal farkındalığın incelenmesien_US
dc.title.alternativeStudy of emotional awareness on predisposition to narcissistic, borderline and schizoid personality disordersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAlioğlu, Seda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record