Now showing items 1-2 of 2

  • Şîr-i Jiyân Dîvânı İlk 100 Gazel (İnceleme-Metin) 

   Batur, Esma Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada Şîr-i Jiyân’ın tespit edebildiğimiz tek nüshası Bibliothèque nationale de France’te Département des manuscrits Supplément turc 1248 künyesiyle kayıtlı Dîvân’ın ilk 100 gazeli üç ana başlık altında incelenmiş ...
  • Türk Edebiyatında Mesnevilerde Mesnevi Dışı Nazım Şekilleri (1400-1450) 

   Kebapçı, Adem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Bu çalıĢmamızda, 1400-1450 yılları arasında Türk edebiyatında kaleme alınan Türkçe mesnevileri, muhtevalarındaki mesnevi dıĢı nazım Ģekilleri açısından inceledik. ÇalıĢtığımız dönemde yazılan 61 mesnevinin 23‟ünde mesnevi ...