Now showing items 1-1 of 1

    • Ebussuûd Tefsiri’nde Kader ve İhtiyâr 

      Yavuz, Muhammed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Tezimiz, ġeyhülislam Ebussuûd Efendi‟nin İrşâdü‟l-Akli‟s-Selîm ilâ Mezâye‟l-Kitâbi‟l-Kerîm adlı tefsirinde kader ve ihtiyâr konusunu ve bunlarla ilgili kavramların nasıl yorumlandığını işlemektedir. Tezimiz, giriş ve ...