Show simple item record

dc.contributor.authorYeşilyurt, Ferahim
dc.contributor.authorErdoğan, İrfan
dc.date.accessioned2021-06-07T12:13:17Z
dc.date.available2021-06-07T12:13:17Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationYEŞİLYURT, Ferahim & İrfan ERDOĞAN. "Ergenlerin Oynadıkları Çevrim İçi Oyunların Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Ders Başarısına Göre İncelenmesi". HAYEF: Journal of Education, 15.2 (2018): 100-122.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhayefd/issue/40276/487897
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3585
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ergenlerin oynadıkları çevrim içi oyunlar ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve son dönemdeki ders başarısı arasında ilişkilerin incelenmesidir. İstanbuldaki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 426 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada, “Çevrim İçi Oyun Deneyimi Anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bilgiler SPSS 16 paket programı yardımı ile çözümlenmiş, analizler 0.05 manidarlık düzeyinde sınanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Analizde ise, ilişkisiz grup t testi, varyans analizi ve LSD istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ergenler arasında en çok sosya l medya oyunları ve aksiyon oyunlarının oynanmaktadır. Bu oyunlardan sonra spor oyunları, strateji rol oynama, masa üstü ve araba yarışı oyunları gelmektedir. Simülasyon oyunları ise ergenlerin en az tercih ettikleri oyunlardır. Simülasyon ve sosyal medya oyunları oynamak cinsiyete göre farklılaşmamakta diğer oyun türleri ise cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Sınıf düzeyine göre oynanan oyunlar sadece araba yarışı türündeki oyunlarda farklılaşmaktadır. Sadece aksiyon oyunları oynama yaklaşan karne başarısına göre farklılık göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the relationship between the online games played by adolescents, as distinguished by their gender, grade level, and academic achievement. The sample of this research comprises 426 students studying at secondary schools in Istanbul. “Online Game Experience Questionnaire” was used in the research. The results were analyzed with a SPSS 16 packet program and the analyses were tested at a level of 0.05 significance. Descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation, percent and frequency were used in the assessment of the data, along with independent group t-test, variance analysis, and LSD statistical techniques. According to the research results, social media games and action games are the most popular games among adolescents. These are followed by sports games, strategy games, table games, and car racing games. Simulation games are the least preferred among adolescents. Simulation and social media games do not distinguish according to sex, as do other types of games. Games played according to grade level differ only in car racing games. Game genres other than action games do not show any differentiation in school report success.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesi Yayınevien_US
dc.relation.isversionof10.26650/hayef.2018.15.2.0010en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevrim İçi Oyunen_US
dc.subjectBilgisayar Oyunlarıen_US
dc.subjectOyun Türüen_US
dc.subjectDers Başarısıen_US
dc.subjectOnline Gameen_US
dc.subjectComputer Gamesen_US
dc.subjectGame Typeen_US
dc.subjectAcademic Achievementen_US
dc.titleErgenlerin Oynadıkları Çevrim İçi Oyunların Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Ders Başarısına Göre İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of Online Games Played by Adolescents, With Regard to Gender, Class Level, and Academic Achievementen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHAYEF: Journal of Educationen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-2490-2685en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-4535-4956en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage100en_US
dc.identifier.endpage121en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYeşilyurt, Ferahim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record