Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Nihan
dc.contributor.authorAkın, Ahmet
dc.date.accessioned2021-07-08T11:27:15Z
dc.date.available2021-07-08T11:27:15Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationARSLAN, Nihan & Ahmet AKIN. "Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığına Etkisi". Sakarya University Journal of Education, 6.1 (2016): 72-84.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/20641/220123
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3746
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın akran zorbalığı üzerindeki etkisini incelemektir. Deney ve kontrol grubunda 6’sı kız, 6’sı erkek olmak üzere 12’şer öğrenci yer almıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen 6 oturumluk Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma uygulanmıştır. Kontrol grubunda bulunan öğrencilere ise herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği’nin zorba formu kullanılmıştır. Araştırmada 2x3'lük (deney/ kontrol gruplarıXön-test/son-test/izleme testi) desen kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme aracı oturumların başlamasından 2 hafta önce ön-test ölçümü olarak; oturumlardan iki hafta sonra son- test ölçümü olarak; son-test ölçümlerinden 2 ay sonra ise deneysel işlemin kalıcılığını belirlemek amacıyla izleme ölçümü olarak, deney ve kontrol gruplarındaki deneklere uygulanmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen verilerin analizinde, ölçüm ve gruplar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için; Tek Faktör Üzerinde Tekrarlı Ölçümler İçin İki Faktörlü Varyans Analizi Tekniği kullanılmıştır. Veriler SPSS 17.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma deney grubundaki katılımcıların akran zorbalığı düzeylerini düşürdüğünü ve bu durumun izleme ölçümlerinde de korunduğunu ortaya koymuştur. Kontrol grubunda bulunan katılımcıların akran zorbalığı ön-test, son-test ve izleme testi ölçümlerinden elde ettikleri puanlar arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma akran zorbalığını azaltmada etkilidir. Çözüm odaklı kısa süreli yaklaşımı temeline dayalı grupla psikolojik danışmanın alanda çalışan psikolojik danışmanlara, psikologlara, eğitim uzmanlarına akran zorbalığını azaltma konusunda ışık tutacağı düşünülmektedir. Elde edilen bulgular ışığında araştırmadan elde edilen sonuçlar tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of the current study was to investigate the effect of Solution-Focused Brief Group Counseling on peer bullying behavior. Both experimental and control groups had 12 students for each, con-sisting 6 females and 6 males. The experimental group took a 6-sessions Solution Focused Short- Term Group Counseling developed by the researcher. The Peer Bullying Scale was used for collecting data from both experimental and control groups. The 2 (experimental and control groups) X 3 (pretest, posttest, follow up) research design was applied. The dependent variable of the current study was Peer Bullying, and the independent variable was Solution-Focused Brief Group Counseling. The scale was administered to both experimental and control groups, as the pretest 2 weeks before the sessions started, and as the posttest 2 weeks after the last session, and also it is used for the follow-up test for determining the permanence of the experimental manipulation, 2 months after the posttest. In order to determine the significant differences between the scores of the pretests, the posttests, and the follow-up tests of both groups, two way analysis of variance (ANOVA) with repeated measures was conducted. Data was analyzed with 17.0 SPSS program. Findings revealed that the Solution Focused Brief Group Counseling diminished the peer bullying levels of the participants in experimental group and the effect was maintained on the follow up measurements. On the other hand, for the control group, there was no significant difference between participants’ Peer Bullying Scale scores of the pretest, posttest, and follow up measurements as expected. This study on group counseling, developed in accordance with the basic foundations of the Solution-Focused Brief Group Counseling approach, is thought to provide insight to psychological counselors, psychologists, educational experts working in the field. The results were discussed with within the scope of the related literature, and suggestions were given for future studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSakarya Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.19126/suje.62580en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇözüm Odaklı Kısa Süreli Danışmaen_US
dc.subjectAkran Zorbalığıen_US
dc.subjectLise Öğrencilerien_US
dc.subjectSolution Focused Brief Counselingen_US
dc.subjectBullyingen_US
dc.subjectHigh School Studentsen_US
dc.titleÇözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığına Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Solution Focused Brief Group Counseling on Bullying Among High School Studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSakarya University Journal of Educationen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorArslan, Nihan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record