Show simple item record

dc.contributor.authorŞenol, Pınar Uzun
dc.date.accessioned2023-01-25T11:11:40Z
dc.date.available2023-01-25T11:11:40Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationŞENOL, Pınar UZUN. "Haksız Rekabet ile Rekabet Hukuku Arasındaki İlişkinin Fiyat Tarifeleri Kapsamında Değerlendirilmesi." Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9.2 (2021): 197-218.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/shd/issue/68720/1080609
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/4250
dc.description.abstractÖzgür ve dürüst rekabetin yasal dayanakları ve bu anlamda etkin bir rekabetin teminatı olan haksız rekabet ile rekabet hukukunun terminolojik açıdan birbirine benzemesine rağmen farklı hukuk alanlarını oluşturmaları, yakın ilişki içerisinde oldukları gerçeğini değiştirmez. Nitekim her iki disiplin de etkin bir rekabetin sağlandığı piyasayı düzenlemekte birlikte görev edinmiştir. Bu sebeple rekabet yasaları hem özgür hem de dürüst rekabet ortamını birlikte sağlamaya çalışmalıdır. Özgür rekabet ancak yasal sınırlar içinde, dürüstlük ilkesinin hâkim olduğu bir ekonomik düzen içerisinde mümkün olur. Bu durum her iki alanın her zaman karşılıklı etkileşim içinde olduğunun bir kanıtıdır. Haksız rekabet ile rekabet hukukunun etkileşim içindeki oldukları konulardan biri, fiyat serbestisi ilkesinden yoksun ve içeriğinde fiyat tespiti amacını taşıyan fiyat tarifeleridir. Esasen rekabet hukukunun konusunu oluşturan fiyat tarifeleri, haksız rekabet hukuku kapsamında Yargıtay kararlarına da konu olmuştur. Her iki disiplinin fiyat tarifelerine yaklaşımı, birbiri ile çelişecek şekilde değil, aksine, aynı paralelde ve tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.en_US
dc.description.abstractThe legal basis of free and fair competition and the guarantee of effective competition in this sense, although unfair competition and competition law are similar in terms of terminology, the fact that they constitute different areas of law does not change the fact that they are in close relationship. As a matter of fact, both disciplines have taken on a task together in regulating the market where effective competition is ensured. For this reason, competition laws should try to provide both a free and fair competition environment. Free competition is possible only within legal limits, in an economic order dominated by the good faith principle. This is a proof that both fields are always in mutual interaction. One of the issues in which unfair competition and competition law interact is price tariffs, which lack the principle of price freedom and aim to determine prices. Price tariffs, which essentially constitute the subject of competition law, have also been the subject of Supreme Court decisions within the scope of unfair competition law. The approaches of both disciplines to price tariffs should not contradict each other, on the contrary, they should be parallel and complementary.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSakarya Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHaksız Rekabeten_US
dc.subjectRekabet Hukukuen_US
dc.subjectFiyat Tarifesien_US
dc.subjectDürüstlük İlkesien_US
dc.subjectÖzgür Rekabeten_US
dc.subjectUnfair Competitionen_US
dc.subjectCompetition Lawen_US
dc.subjectPrice Tariffen_US
dc.subjectGood Faith Principleen_US
dc.subjectFree Competitionen_US
dc.titleHaksız Rekabet ile Rekabet Hukuku Arasındaki İlişkinin Fiyat Tarifeleri Kapsamında Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the Relationship Between Unfair Competition and Competition Law in The Scope of Price Tariffsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-1660-316Xen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.identifier.endpage218en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorŞenol, Pınar Uzun


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record