Show simple item record

dc.contributor.advisorDiker, Hasan Fırat
dc.contributor.authorÖcal, Mustafa Nazmi
dc.date.accessioned2023-02-17T13:28:41Z
dc.date.available2023-02-17T13:28:41Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationÖCAL, Mustafa Nazmi, Topkapı Sarayı Birinci Avlu Doğu Kısmının Mimari ve Kültürel Miras Bağlamında Dönüşümünün İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Programı,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2022.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/4282
dc.description.abstractTopkapı Sarayı’nın inşa süreci 15. yüzyılda İstanbul’un fethedilmesi ile başlamıştır. 19. yüzyıl başlarına kadar devletin idare ve ikamet merkezi olarak kullanılmıştır. Topkapı Sarayı birinci avlusu Sur-i Sultani sınırları içerisinde kalmakta olup, sarayın en geniş ve Alay Meydanı (Dış Avlu) olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmamız kapsamında birinci avlunun Bab-ı Hümayun ve Babusselam kapılarından Marmara denizine doğru uzanan doğu kısmı ele alınacaktır. Birinci avlunun doğu kısmında antik çağlardan günümüze kadar bir çok işlevsel ve yapısal değişimler oluşmuştur. Bugün bu alanda Antik çağ ve Bizans İmparatorluğu dönemlerine ait Antik Tiyatro ve Mangana Sarayı kaybolmuş yapılar arasındadır. Osmanlı dönemine ait Eski Askeri Depolar, Arslanhane, Gülhane ve Cirit Meydanları, Komutanlık Binası, Güvercinlik Kuleleri, Matbaa-i Amire, Kimyahane, Gülhane Seririyat Hastaneleri, Eski Zuhrevi Hastalıkları Hastanesi günümüze kadar ulaşabilmiştir. Cumhuriyet döneminde sarayın terk edilmesi ile başlayan süreçte ise alana ait koruma politikaları belirlenmiştir. Çalışmamızın konusu; Sur-i Sultani sınırları içerisinde kalan Topkapı Sarayı birinci avlunun doğu kısmına ait alanın dönemlerine göre mimari değişimleri ve kültürel miras bağlamında Cumhuriyet döneminden günümüz 2020 yılına kadar koruma politikalarının etkilerinin ve beraberinde sorunların değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe construction process of Topkapı Palace started with the conquest of Istanbul in the 15th century. It was used as the administrative and residence center of the state until the beginning of the 19th century. The first courtyard of Topkapı Palace is within the borders of the Sur-i Sultani and is defined as the largest and Alay Square (Outer Courtyard) of the palace. Within the scope of this study, the eastern part of the first courtyard extending from the Bab-ı Hümayun and Babusselam gates towards the Marmara Sea will be discussed. In the eastern part of the first courtyard, many functional and structural changes have occurred since ancient times. Today, the Ancient Theater and Mangana Palace, which belong to the Antiquity and Byzantine Empire periods, are among the lost structures in this area. Former Military Warehouses, Arslanhane, Gulhane and Cirit Squares, Command Building, Pigeon Towers, Printing Office, Chemistry, Gulhane Seririyat Hospitals, Old Venereal Diseases Hospital of the Ottoman period have survived to the present day. In the process that started with the abandonment of the palace in the Republican period, the conservation policies of the area were determined. The subject of our study; The architectural changes of the area belonging to the eastern part of the first courtyard of the Topkapı Palace, which is within the borders of Sur-i Sultani, and the evaluation of the effects of conservation policies from the Republican period to 2020 in the context of cultural heritage and accompanying problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTopkapı Sarayıen_US
dc.subjectBirinci Avluen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectBizansen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectTopkapı Palaceen_US
dc.subjectFirst Courtyarden_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectByzantiumen_US
dc.titleTopkapı Sarayı Birinci Avlu Doğu Kısmının Mimari ve Kültürel Miras Bağlamında Dönüşümünün İncelenmesien_US
dc.title.alternativeTopkapı Palace First Courtyard Examining the Transformation of the East Part in the Context of Architecture and Cultural Heritageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖcal, Mustafa Nazmi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record