Now showing items 1-17 of 17

  • 16. Yüzyıla ait bir şiir mecmuasının incelenmesi (1b-50a) 

   Turgut, Elif (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Şiir mecmuaları Klâsik Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu mecmualar, edebiyatımızda 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Daha sonra bu mecmualar divan ve tezkirelerin dışında Klâsik Türk edebiyatı ...
  • Bakî, Nef'î ve Nedîm divanlarında ironi 

   Sarıoğlu, Gözde (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   İroni içinde birçok farklı anlam bulunduran, pek çok söz sanatıyla bir arada kullanılabilen, bu yüzden açıklaması zor bir kavramdır. İroninin genel bir tanımının bile yapılamaması, bu sanata ismine yaraşır bir gizem ...
  • Cahit Zarifoğlu’nun nesirlerinde insan 

   Sarı, Elvan (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-11)
   Bu çalışma Cahit Zarifoğlu’nun nesirlerinde ortaya koyduğu “insan” ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda araştırılan sorun, Cahit Zarifoğlu’nun nesirlerinde ortaya koyduğu insanın genel görüntüsüdür. Bu sayede ...
  • Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde gül imgesi 

   Çetin, Melek (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Gül İmgesi” adlı bu tezde “gül”ün Türk şiirinde geçirdiği değişim ve dönüşümler, ayrıntılı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya ilk olarak şiir sanatında önemli bir misyon ...
  • Evliya Çelebi seyahatnamesi’nin 1. cildindeki ikilemeler 

   Sağlamgöncü, Tuğba (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Bu çalışmada ikilemeler, çok yönlü olarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Türkçenin her döneminde kullanılmış olan bu anlatım biçiminin 17. yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin birinci cildinde nasıl kullanıldığını ...
  • Gölyaka Kasabası ağzı söz dizimi 

   Namlı Köğçe, Ayşe (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Ayşe Namlı Köğçe: “Gölyaka Kasabası Ağzı Söz Dizimi”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013, XVIII+180 s. Gölyaka Kasabası’nda yapılan derlemeler esas alınarak yörenin ağız ...
  • Halid Ziya’nın “Fransız edebiyatının nümune ve tarihi “adlı eseri ve değeri 

   Şimşek, Rafet (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Halid Ziya Uşaklıgil, modern Türk edebiyatının kurucularından birisidir. Hakkında yapılmış olan çalışmalar, çoğunlukla onun hikâyeleri ve romanları üzerinedir. Böyle olduğundan dolayı, onun sanat ve edebiyat üzerine ...
  • Hanefi ve Şafii mezhebine göre devlet başkanının yetkileri : (Tuhfetü’t-Türk örneği) 

   Karacan, Murat (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Bu çalışmada Hanefî ve Şafiî mezheplerinin devlet başkanına tanıdıkları yetkileri incelenecektir. Bunun için Necmuddin et-Tarsûsî’nin XIV. yüzyılın ortalarında Şam’da baş kadılık vazifesi döneminde kaleme aldığı, ...
  • İbrahim Yıldırım’ın “ kuşevi’nin efendisi” romanında dil ve anlatım 

   Duman, Emine (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Bu çalışma İbrahim Yıldırım’ın Kuşevi’nin Efendisi romanının üslûp, dil ve anlatım açısından incelenmesini içermektedir. Yazarın üslûbunun ortaya konulması adına yapılan çalışma bir ilki teşkil etmektedir. Çalışmanın ilk ...
  • Klasik Türk şiirinde haberleşme 

   Önge, Derya (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Klasik Türk şiirine sosyal hayatın yansıması konulu tezlerde haberleşme bahsinin yeterince incelenmemesi ve var olan zengin malzemenin kullanılmaması tezimizin hareket noktasını oluşturmuştur. Bu maksatla çalışmamızda, ...
  • Modern Türk Edebiyatı içinde Nuri Pakdil’in edebiyat dergisinin yeri ve rolü 

   Sadıkoğlu, İlhan (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Sadıkoğlu, İlhan, Modern Türk Edebiyatı İçinde Nuri Pakdil’in Edebiyat Dergisinin Yeri ve Rolü, Yüksek Lisans, İstanbul, 2013. Tez çalışmamızda İslâmcı düşüncenin farklı sesi olarak dikkat çeken Nuri Pakdil’in önderliğinde ...
  • Modern Türk hikâyesine Mustafa Kutlu’nun getirdikleri 

   Yılmaz, Hüseyin (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-12)
   Modern Türk hikâyesi içinde yer alan Mustafa Kutlu hikâyesi, muhteva açısından geleneğe bağlanmış, biçimsel olarak ise çağının anlatım özelliklerinden yararlanmıştır. Nurettin Topçu’nun talebesi olan Kutlu, onun “Hareket” ...
  • Mustafa Kutlu’nun eserlerinde taşra ve taşralılık 

   Okuyucu, Merve (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Mustafa Kutlu, Türk Hikâyeciliği’nin en önemli simalarından biridir. 1970’lerde hikâye hayatına başlayan Kutlu’nun asıl verimli dönemi ise 1980 sonrası olarak gözükmektedir. Kutlu, hikâyelerinde Türkiye’de 70’li yıllar ...
  • Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde modern kentli insanın bunalımları 

   Koçak Işık, Ayşe (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Eserleriyle Türk edebiyatını nicelik ve nitelik yönünden besleyen Mustafa Kutlu 1970 sonrası Türk hikâyeciliğinde oldukça önemli bir yer edinmiştir. Bilhassa hikâyelerinde kullandığı dil, üslup ve tema açısından nitelikli ...
  • Sezai Karakoç şiirinde anne ve çocuk 

   Avcı, Bahar (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Sezai Karakoç şiirlerindeki anne ve çocuk imgesi üzerine yapılan incelemelerden oluşan bu çalışma, bu iki imgenin şiirler içerisinde ulaştığı mana derinliğini, diriliş düşüncesi bünyesinde üstlendiği çağrışım gücünü ...
  • Sezai Karakoç şiirlerinde coğrafya 

   Karaca, Tuğba (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-12)
   Türk edebiyatının önde gelen şair ve mütefekkirlerinden olan Sezai Karakoç, eserlerinde coğrafyaya ait unsurları bir medeniyet tasavvuru inşası için kullanmıştır. Karakoç, coğrafyayı salt terimsel anlamının çok daha ötesinde ...
  • Tevfik Fikret’in resmindeki şiir, şiirlerindeki resim 

   Demir, Kübra (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Türk Edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden Tevfik Fikret, aynı zamanda güzel sanatlara ilgi duyan bir ressamdır. Servet-i Fünûn edebiyatçıları tabiatı şiire sokarken onu bir ressam edasıyla kelimelere yerleştirmeye ...