Now showing items 1-12 of 12

  • 20.Yüzyıl Osmanlı Periyodiklerinde Hat 

   Bayuk, Safiye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Türk Hat sanatı 19. yüzyılda ve 20.yüzyılın ilk çeyreğinde en parlak dönemini yaşamış, 1928 yılında yapılan harf inklâbıyla beraber, bazı zorluklarla karşılaşılsa da bu dönemde yetişen hat sanatkârları, Türk hat sanatının ...
  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki bazı evkâf defterlerinde kullanılan ebrül 

   Sözdemir Aşlamacı, Ayşe (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   Başbakanlık Arşivi, Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu kültür ve medeniyet zenginliğinin farklı yansımalarına ev sahipliği yapan önemli bir kurumdur. Ebrû sanatının gelişimini ve geçmiş asırlarda ne denli iyi icra edildiğini ...
  • Başlangıcından Günümüze Rık'a Hattı 

   Demirci, Senem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   İslâm yazıları arasında yer alan Rık’a, aklâm-ı sitte’den hayli sonra Osmanlıların icâdı ile ortaya çıkmış bir yazıdır. Seri ve kolay yazılmaya müsait bir yazı olması bakımından XVIII. asırdan itibaren resmî yazışmalarda, ...
  • Hattat Prof. Dr. Ali Alparslan Hayatı ve Eserleri 

   Çoşkun, Sümeyye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   Sanat ve edebiyata getirdiği yenilikler ile tanıdığımız Hattat Prof. Dr. Ali Alparslan, yirminci yüzyılın en meşhur isimlerindendir. Yaşadığı dönemin en yetenekli isimlerinden olmasına rağmen, kendisiyle ilgili bu zamana ...
  • Muhakkak Hattının Doğuşu ve Gelişmesi 

   Emin, Mahfuz (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Kur‟an-ı Kerim‟in nüzulünden sonra özellikle Emevîlerin son, Abbasîlerin ilk dönemlerinde Arap yazısı, hat sanatı olarak gelişmeye ve güzelleşmeye başlamış ve farklı yazı nevîleri ortaya çıkmıştır. Mushaflarda kullanılan ...
  • Râkım’dan Hâmid’e Osmanlı Celî Sülüs’ünde Kullanılan İşâretler 

   Demirci, Fatma Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2022)
   Bu çalışmada celî sülüs hattının başlangıcından itibaren dönem ve hattat etkileri ile oluşan farklılıklar, “işâretler” bağlamında incelenmektedir. İstiflerde harfler ve harflere ait noktaların dışında kalanların tümü ...
  • Süleymaniye Camii Hatları 2010 Restorasyonu 

   Subaşı, Hüsrev (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011)
   İstanbul siluetine atılmış muhteşem bir Osmanlı imzası olan Süleymaniye Camii, aynı zamanda büyük mimar Sinan’ın Türk Şehircilik ve Mimarî mirasına değer katan en gözde eseridir. Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından adeta ...
  • Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Muhakkak Hatlı Mushaflar 

   Doğruyol, Zeynep (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Muhakkak hattının kullanılmış olduğu Mushaf-ı Şerîfler genelinde ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunanlar özelindeki bu araştırma üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde hat sanatı ve Mushaf kitâbeti hakkında ...
  • Şevki Efendi ve Hasan Rıza Efendi Sülüs-Nesih Murakka’larının Mukayesesi 

   Uludağ, Dilek (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
   “ġevki Efendi ve Hasan Rıza Efendi Sülüs-Nesih Murakkaʻlarının Mukayesesi” isimli yüksek lisans tezi, hat sanatının iki önemli üstadı olan ġevki Efendi ve Hasan Rıza Efendi‟nin Elif Kasîdesi meĢk murakkaʻındaki sülüs-nesih ...
  • Türk Sanatında Katı 

   Morçay, Safiye (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
   Katı’, kâğıt ve deriyi oyarak yapılan bir Türk kitap bezeme sanatıdır. Katı’ ismi, Arapçada “kesmek” anlamına gelen kat’ kelimesinden türemiştir. Orta Asya’da oyma deri kitap kapları ve kâğıt oymacılığı gelişerek 15. ...
  • Üsküdar Çeşme ve Sebil Kitâbeleri 

   Ersan, Kübra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   Üsküdar, İstanbul’un fethinden önceki yüz yıl boyunca Türklerin kontrolünde olmasına rağmen bu süreçte kesin ve kalıcı yerleşimler mümkün olmamıştır. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed devrinde âdeta yeniden kurularak hızla ...
  • Yâsîn Sûresi Bağlamında Mushaf Kitâbetinde Yâkūt Müsta‘Sımî, Şeyh Hamdullah, Şükrullah Halîfe ve Hâfız Osman 

   Su, Tuba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2023)
   Osmanlı dönemi Mushaf kitabetinde nesih hattının gelişim sürecini takip edebilmek ve anlayabilmek için Osmanlı öncesinden Yâkūt el-Müsta‘sımî ve Osmanlı döneminde Şeyh Hamdullah ile önde gelen talebesi Şükrullah Halîfe’nin ...