Show simple item record

dc.contributor.authorBingöl, Tuğba
dc.contributor.authorTurhan, Nihan Sölpük
dc.contributor.authorArslan, Nihan
dc.contributor.authorÖztabak, Muhammet Übeydullah
dc.contributor.authorÇetintaş, Şeyda
dc.date.accessioned2021-06-15T11:08:24Z
dc.date.available2021-06-15T11:08:24Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBİNGÖL, Tuğba, Nihan Sölpük TURHAN, Nihan ARSLAN, Muhammet Übeydullah ÖZTABAK & Şeyda ÇETİNTAŞ. "Sınıf İçi Kaba Davranışlar Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması". Sakarya University Journal of Education, 8.1 (2018): 165-176.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/34129/321775
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3630
dc.description.abstractAraştırmanın amacı Farrell vd. (2016) tarafından geliştirilen Sınıf İçi Kaba Davranışlar Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Dil geçerliği için İngilizce ve Türkçe ölçekler uygulanmış olup, maddeler arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve faktör analizi yapılabilmesi uygunluğu için KMO .816 ve Barlett testi χ2 değeri 611,482 (p<.001) olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği incelendiğinde toplam varyansın % 52,89’sini açıklayan iki boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bu araştırmada AFA analizinde madde-faktör yapısı belirlenmiş olup, sonrasında doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu testi yapılmıştır. Sınıf İçi Kaba Davranışlar Ölçeği’nin iki boyutlu yapısının doğrulandığı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi için ölçeğin ve her boyutun iç tutarlılığı Cronbach Alpha değerine bakılmıştır. Toplam iç tutarlılık katsayısı .81, kasıtlı olmayan kabalık alt boyutunun .71 ve kasıtlı kabalık alt boyutunun .80 olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda ölçeğin Türkçe uyarlamasının güvenilir ve geçerli olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThis research aims to adapt the Classroom Incivility Scale developed by Farrell et al. (2016) to Turkish. Study group consisted of 282 high school students. English and Turkish translation comparisons were made with academicians from Educational Sciences and Foreign Language Departments for language validity. After applying the English and Turkish scales to the English literate group, the Turkish translation of the scale was completed by correlation analysis between the items. For the construct validity, Explicatory Factor Analysis (EFA) was performed first. The sample size and factor analysis of the study were found to be appropriate with KMO .818 and the Barlett test x2 = 611,482 (p <.001). A two-dimensional structure which accounts for 53,69 % of the total variance was obtained. Item-factor structure was determined in EFA analysis and then model fit test was performed with Confirmatory Factor Analysis (CFA). Two-dimensional structure of the Classroom Incivility Scale was confirmed. Total internal consistency coefficient was .80. Internal consistency coefficient for the Unintentional Incivility subscale was .70 and for the Intentional Incivility subscale it was .81. Results showed that the Turkish adaptation of the Classroom Incivility Scale was reliable and valid.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSakarya Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.19126/suje.321775en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSınıf içi kaba davranışlaren_US
dc.subjectGüvenilirliken_US
dc.subjectGeçerliliken_US
dc.subjectClassroom İncivilityen_US
dc.subjectReliabiliyen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.titleSınıf İçi Kaba Davranışlar Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlamasıen_US
dc.title.alternativeAdaptation of the Classroom Incivility Scale into Turkishen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSakarya University Journal of Educationen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage165en_US
dc.identifier.endpage176en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBingöl, Tuğba
dc.contributor.institutionauthorTurhan, Nihan Sölpük
dc.contributor.institutionauthorArslan, Nihan
dc.contributor.institutionauthorÖztabak, Muhammet Übeydullah
dc.contributor.institutionauthorÇetintaş, Şeyda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record